Publication:
Okul yöneticilerinin teknolojik liderlik öz yeterliklerinin uzaktan eğitim tutumları ile ilişkisi

Date
2021
Authors
Seven, Timur
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı / Eğitim Yönetimi ve Planlaması Bilim Dalı
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract

Teknolojik liderlik; teknolojiyi etkin biçimde kullanma, teknolojiye ulaşılmasına imkân sağlama, gerekli teknolojiye ulaşılmasını sağlayacak kaynak sağlama, bu teknolojiyi mesleki gelişim, vizyon oluşturma, ilham verme, iş birliği için kullanma olarak tanımlanır. Uzaktan eğitim tutumu ise kişilerin uzaktan eğitime yönelik eğilimleri olarak ifade edilir. Alan yazında teknolojik liderlik yeterlikleri ve uzaktan eğitim tutumları ayrı ayrı araştırılmıştır. Ancak bu iki konunun ilişkisinin araştırıldığı bir çalışmayla karşılaşılmamıştır. Bu sebeple araştırmada okul yöneticilerinin teknolojik liderlik öz yeterliklerinin uzaktan eğitim tutumları ile ilişkisini belirlemek amaçlanmıştır. Araştırma, tarama modellerinden ilişkisel taramanın kullanıldığı nicel bir araştırmadır. Araştırmanın evrenini 2020-2021 yılında İstanbul ili, Bahçelievler ilçesindeki devlet ilkokul, ortaokul ve liselerinde görev yapan okul müdür ve müdür yardımcıları oluşturmaktadır. Araştırma örneklemi basit tesadüfi örneklem yöntemi ile belirlenmiştir. Araştırmaya 54 okul müdürü, 128 müdür yardımcısı olmak üzere toplam 182 (132 erkek, 50 kadın) okul yöneticisi katılmıştır. Araştırmada veriler araştırmacının hazırladığı Katılımcı Bilgi Formu, Okul Yöneticileri Teknolojik Liderlik Öz Yeterlik Ölçeği ve Uzaktan Eğitim Tutum Ölçeği aracılığıyla toplanmıştır. Araştırmada veriler bağımsız gruplar t testi, Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA), Çok Değişkenli Anova (MANOVA) ve Pearson Korelasyon Katsayısı yöntemleriyle analiz edilmiştir. Araştırma bulgularına göre okul yöneticilerinin teknolojik liderlik öz yeterlikleri; okul türü, cinsiyet, toplam hizmet yılı, bilgi ve iletişim teknolojileri ile ilgili herhangi bir hizmet içi eğitim alma durumu değişkenlerine göre farklılaşmamaktadır. Ancak okul yöneticilerinin teknolojik liderlik öz yeterlikleri görev ve eğitim durumu değişkenine göre farklılık göstermektedir. Ayrıca okul yöneticilerinin uzaktan eğitim tutumları görev, cinsiyet, eğitim durumu, bilgi ve iletişim teknolojileri ile ilgili herhangi bir hizmet içi eğitim alma durumu değişkenlerine göre farklılaşmamakta ancak okul yöneticilerinin uzaktan eğitim tutumları okul türü ve hizmet yılı değişkenine göre farklılık göstermektedir. Araştırma bulgularına göre okul yöneticilerinin teknolojik liderlik öz yeterliklerinin uzaktan eğitim tutumları ile ilişkisi bulunamamıştır. Araştırma sonuçları doğrultusunda; politika belirleyicilerin, okul yöneticilerine yönelik teknolojik liderlik ve uzaktan eğitime yönelik programlar hazırlaması önerilebilir. Yöneticilerin ilçe ve il çapında teknoloji ve uzaktan eğitim konulu yarışmalar yaparak okulların okul yöneticileri liderliğinde bu yarışmalara katılmasının sağlanması, güzel örneklerin paylaşılarak geniş kitlelere ulaştırılması önerilebilir. Araştırmacıların nitel ve nicel yöntemleri bir arada kullanarak okul yöneticilerinin teknolojik liderlik öz yeterlikleri ve uzaktan eğitime yönelik tutumları arasındaki ilişkiyi farklı değişkenler üzerinden araştırmaları önerilebilir.


Technological leadership can be defined as using technology effectively, providing opportunity to reach technology, providing resources to reach necessary technology, using this technology for professional development, to create a vision, to influence and to cooperate. Attitude towards distance education can be defined as individuals attitudes towards distance education. In the literature technological leadership competence and attitude towards distance education has been researched separately. However, no study has been encountered in which the relationship between these two issues has been investigated. In this study, it was aimed to determine the relationship between school administrators' technological leadership self-efficacy and distance education attitudes. This study is a quantitative study which correlational survey model is used. Sampling of the study consists of principals and assistant principals who worked in primary, secondary and high schools in Bahcelievler, Istanbul in 2020-2021 educational year. The sampling is determined by simple random sampling 54 principles 128 principal assistants, in total 182 (132 males, 50 females) school administrators attended the study. Data has been collected by Participants Information Form, Technology Leadership Self-Competencies of School Administrators Scale, Distance Education Attitude Test which are developed by the researcher. Data has been analyzed via independent samples T Test, One-way Analysis of Variance (ANOVA) multivariable Anova (MANOVA) and Pearson Correlation Coefficient. According to findings technology leadership self-competencies of school administrators do not show significant difference according to their school type, gender, total years of experience, their situation with their inservice training on Information and Communication Technologies. However, technology leadership self-competencies of school administrators show significant differences according to their position and educational background. In addition, school administrators' attitudes towards distance education do not show significant difference according to their position, their educational background, their situation with inservice training on Information and Communication Technologies. However, school administrators' attitudes towards distance education shows significant differences according to school type and their total years of experience. According to the research findings, no relationship was found between the technological leadership self-efficacy of school administrators and their distance education attitudes. In accordance with the findings of the society it can be suggested that policy makers should prepare programs on technology leadership and distance education for school administrators. It can be suggested that administrators can organize district-wide and city-wide competitions on technology and distance education, and enhance schools join to these competitions in the leadership of their school administrators, and fair samples can be conveyed to large mass by sharing them. It can be suggested that's researchers can investigate the relationship between school administrators' technological leadership self-competencies and their attitude towards distance education by using both qualitative and quantitative methods.

Description
Keywords
Eğitim ve Öğretim , Education and Training
Citation