Publication:
Girişimcinin Sosyal Sermayesi Ölçeği: Bir Ölçek Uyarlama Çalışması

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Marmara Üniversitesi
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract
Bu araştırmada, son yıllarda girişimcilik literatüründe önemli bir araştırma alanı olan girişimcinin sosyal sermayesi kavramı açıklanarak, ulusal literatürde girişimcinin sosyal sermayesi ölçümleyebilecek niteliğe sahip geçerli ve güvenilir bir ölçüm aracı geliştirmek hedeflenmektedir. Bu ölçek uyarlama çalışması, Hernández-Carrión ve arkadaşları (2017) tarafından geliştirilen Girişimci’nin Sosyal Sermayesi Ölçeğinin Türkçe geçerlemesi kapsamında, güvenilirlik ve geçerlilik değerlerini içermektedir. Türkiye’den 375 adet girişimci ile yürütülen bu çalışmada, ölçeğin orijinal dört faktörlü yapısına uygun şekilde dilimizde de 24 maddeden ve dört boyuttan oluşan bir yapıya sahip olduğu gözlemlenmiştir. Bu boyutlar; kişisel ilişkiler, profesyonel ilişkiler, yardımcı ilişkiler, kurumsal ilişkiler olarak belirlenmiştir. Yapılan güvenilirlik analizinde girişimcinin sosyal sermayesi ölçeğinin Cronbach Alfa katsayısı, sırasıyla 0,83, 0,77, 0,82 ve 0,87’dir. Yapılan araştırma kapsamında ulusal literatüre girişimcinin sosyal sermayesi ile ilgili yeni bir kavram kazandırılmıştır. İstatistiksel analizler neticesinde, uyarlama çalışması yapılan girişimcinin sosyal sermayesi ölçeği, Türkiye’deki girişimcinin sosyal sermayesinin ölçülmesinde geçerli ve güvenilir bir ölçek olarak kullanılabileceğini göstermektedir.
Thisstudyexplainstheconceptofentrepreneur’ssocialcapital,animportantresearchareainentrepreneurship literature in recent years, and aims to develop a valid and reliable measurement instrument that can measure entrepreneurs’ social capital in domestic literature. This scale adaptation study includes reliability and validity values within the Turkish validation of the Entrepreneur’s Social Capital Scale developed by Hernández-Carrión et al. (2007). In this study conducted with 375 entrepreneurs from Turkey, it was found that the scale in the Turkish language has a structure of 24 items and four dimensions under its original four-factor structure. These dimensions are personal, professional, associative, and corporate relationships. In the reliability analysis, the Cronbach alpha coefficient of the entrepreneur’s social capital scale was 0.83, 0.77, 0.82, and 0.87, respectively. A new concept of entrepreneur’s social capital was introduced into the domestic literature in the research. As a result of the statistical analysis, the adapted entrepreneur’s social capital scale shows that it can be used as a valid and reliable scale for measuring an entrepreneur’s social capital in Turkey.
Description
▪ JEL Sınıflandırılması: M13, L26,
Keywords
Girişimci, Sosyal Sermaye, Ölçek Uyarlama
Citation
Mumcu, A., Çakarel T. Y, & Demirbağ, O. (2022). Girişimcinin sosyal sermayesi ölçeği: Bir ölçek uyarlama çalışması. Journal of Research in Business, 7(2), 563-581. DOI: 10.54452/jrb.1148869