Now showing items 41-60 of 850

  • Performansa Dayalı Ücretlendirme ve Türkiye'de Uygulamaları 

   Aytekin, Eylem (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı, 2005-06)
   Bu çalısmada, insan kaynakları yönetiminin en önemli islevlerinden biriolan performansa dayalı ücretlendirme kavram olarak incelenmis,organizasyonlar içerisinde çalısanlar ve yöneticiler açısından önemi üzerindedurulmus, ...
  • Birim Diskte Kompleks Mertebeden p-valent Yıldızıl Fonksiyonlar Sınıfı Üzerine Bir Çalışma 

   Berberoğlu, Ayşenur (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Matematik Bilgisayar Anabilim Dalı, 2005-06)
   Basit bağlantılı bir bölgede analitik olan bir fonksiyon injektif ise yalınkattır. Yalınkat fonksiyon ilk olarak 1907 yılında Koebe tarafından tanıtılmıştır.. Daha sonraki yıllarda diğer matematikçiler tarafından farklı ...
  • E7 Lie cebrine ait temsillerin çokkatlılıklarının, freudenthal çokkatlılık formülü kullanılarak hesaplanması 

   Tuner, Emrah (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Matematik Bilgisayar Anabilim Dalı, 2005-06)
   Lie Cebri alanında, cebirlere ait temsillerin açık olarak elde edilmesi önemli bir problemdir. Bunun için temsil içinde yer alan ağırlıkların çokkatlılıklarının hesaplanması gerekmektedir.Temsillere ait çokkatlılıkların ...
  • Bütünleşik Pazarlama İletişimi'nde Kullanılan Bir Ortam Olarak İnternet 

   Çaptuğ, İlke (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Dinler Tarihi Anabilim Dalı, 2005-07)
   Bu çalısmanın amacı pazarlama iletisimi ve bütünlesik pazarlama iletisimi unsurlarıçerçevesinde interneti incelemek, internetin bir ortam olarak degerini ve kullanılırlıgınıarastırmaktır.Arastırmada, öncelikle iletisim, ...
  • Özel Hukuk Alanında Cezai Şart 

   Tiryaki, Murat (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Özel Hukuk Anabilim Dalı, 2005-07)
   Bu çalışmanın konusu temel olarak Türk Borçlar Hukuku sisteminde düzenlenmiş bulunan cezai şart müessesesini uygulama alanı bulduğu diğer kanun hükümleriyle birlikte incelemeye tabi tutmaktır. Ayrıca 2005 yılında hazırlanan ...
  • Particle swarm optimization and differential evolution algorithms for continuous optimization problems 

   Eker, İpek (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı, 2005-08)
   Bu çalışma, doğrusal olmayan sürekli fonksiyon optimizasyon problemlerinin çözümü için Parçacık Sürü Optimizasyonu (PSO) ve Diferansiyal Evrim (DE) algoritmalarını sunmaktadır. Algoritmaların performansı Evrimsel Hesap ...
  • Etkili İletişim ve Şenlik Örnekleri 

   Fidan, Ridade (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Dinler Tarihi Anabilim Dalı, 2005-08)
   Bu çalısmanın amacı senlik yasamını ve gündeki yasamı tanımlayarak senlik ve gündelik yasamın kavramlarını tartısmaya açmaktadır. Bu çalısma senlik ve gündelik yasamın ne oldugunu karsılastırmalı bir yöntemle tanımlayarak ...
  • Kişilerarası İletişimde Eyleyenler İlişkisi Öğretmen, Öğrenci ve Veli İlişkileri Açısından Değerlendirme 

   Ulusavaş, Pınar (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Dinler Tarihi Anabilim Dalı, 2005-08)
   Bu çalışmada "Kişilerarası İletişimde Eyleyenlerin Önem Vermesi Gerekenler" üzerinde durulmuştur.
  • Halkla ilişkilerde oyun-eğlen işlevinin evrimi 

   Tuna, Sinem (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Dinler Tarihi Anabilim Dalı, 2005-08)
   Bu çalışmada oyun-eğlen işlevinin tarihsel gelişmesi irdelenerek, bir halkla ilişkiler etkinliği olarak olarak günümüzün festival-şenlik yapısının temel öğelerinin anlamlandmlmasma katkıda bulunmak amaçlanmıştır.Çalışmanın ...
  • Effect of particle size on some physical properties of glass ceramic tiles 

   Elbuaishi, Nozhat Moftah (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı, 2005-08)
   Cam amorf, kimyasal tepkimeye girmeyen, gözenekli olmayan bir maddedir. Hijyeniktir ve kolayca geri dönüştürülebilir. Camın yığın (bulk) yoğunluğu yaklaşık olarak 1.300 kg/m3 ve özgül ağırlığı 2.500 kg/m3 tür. Geridönüştürülmüş ...
  • Integrating Mobile Mapping, GPS and GIS technologies 

   ALHADAD, AWAD ALİ AWAD (2005-09)
   A detailed definition of Global Positioning System (GPS) as given by Wooden 1985] reads: ?The Navstar Global Positioning System (GPS) is an all weather, space based navigation system under development by the U.S. Department ...
  • Nutritional behavior in Libya 

   Moftah, Omar Ali Saieed (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı, 2005-09)
   Food is one of the important needs of all living beings. You need food to live. Without food you will not be able to live long. You eat different kinds of foods such as bread, rice, meat, etc. You also take liquid foods ...
  • Türk inşaat sektöründe yapısal çelik üretim - örgütlenme - uygulama 

   Güler, Bora (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Mimarlık Anabilim Dalı, 2005-09)
   Ülkemiz dünyanın önemli ana deprem kuşaklarından birinin üzerinde yer almaktadır. Dolayısıyla birçok fay hattına sahip olan ülkemiz hemen hemen her yıl çok sayıda yer sarsıntısı ile karşılaşmaktadır. Ülkemizin son yıllarda ...
  • Tedarik Zinciri Yönetiminde ERP Uygulamaları 

   Tunalı, Tolga (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı, 2005-10)
   Günümüzde firmalar, sürekli artan müsteri ihtiyaçlarına daha iyi cevapverebilmek için kıyasıya bir rekabet içindedirler. Bilgiye daha kolayve hızlı birsekilde ulasan bu rekabette öne geçecektir. Farklı kaynaklardan gelen ...
  • İşyerinde işçiye yönelik pskolojik saldırılar 

   Çobanoğlu, Arif Nihat (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Hukuk Anabilim Dalı / Özel Hukuk Bilim Dalı, 2005-11)
   Bu 9ah~mamn konusu ve amaCI, ozellikle i~letmelerde ve i~yerlerinde maruz kalman, i~9ilerin ki~isel manevi haklanna yonelik tecaviizlerin ve ihlallerin ne ~ekillerde gergekle~tigini tespit ederek, hukuk diizeninin tecaviize ...
  • Liselerde Öğretmenlerin Sınıf Yönetimi 

   Güler, Erdoğan (2005-12)
   Bu çalısmanın amacı, liselerde öğretmenlerin sınıflarında derslerinigerçeklestirirken karsılastıkları sorunlar; bu sorunlarla basa çıkmanın yolları vesorunlarla karsılasmadan önce yapılması gerekenleri dile getirmektir. ...
  • Yüzüklerin Efendisi Üçlemesinin Filmsel Anlatı Çözümlemesi 

   Yengin, Deniz (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İletişim Tasarımı Anabilim Dalı, 2006)
   Çalışmamızda bir popüler kültür ürünü, fantastik sinema örneği “Yüzüklerin Efendisi Üçlemesi”nin filmsel anlatı yönünden çözümlemeye çalışacağız. İlk bölümde Yunan söyleninden(mitolojisinden) faydalanarak filmsel anlatı ...
  • Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve Kontrol 

   ALATREST, EMHİMED S. A. (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Matematik Bilgisayar Anabilim Dalı, 2006)
  • Evaluation of bentonite in Libya 

   IAB, ADEL KHALED MOHAMED (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı, 2006)
  • William Shakespeare'de yöneticilik ve liderlik (Kral Lear Tragedyası'nın yöneticilik-liderlik ve yönetim devri literatürü içinde incelenmesi 

   Andiç, Barbaros (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Sanat Bilimi Anabilim Dalı, 2006)