Cilt 6 Sayı 2 / Volume 6 Issue 2

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 18
 • Publication
  Open Access
  New Reality In Museum
  (The Turkish Online Journal of Design Art and Communication, 2016-04) Oruç, Zeren
  Bu çalışmada zaman ve mekanın ötesindeki yapısıyla teknolojinin ve değişen iletişim biçiminin bir ürünü olan sanal müzeler incelenecektir. Bunun için öncelikle müzenin tarihi ve teknoloji ile kurduğu ilişki incelenmiştir. Teknolojinin müze hayatına girişi, bir kalite kriteri olarak teknolojinin kullanılışı ve sonunda artan rekabet ortamı nedeniyle müzelerin taleplerini karşılamak adına girdiği teknik ve ekonomik yarış ortaya konmuştur. Çalışmanın konusu olan sanal müzelerin gelişimi, sanal müzelere karşı olumlu ve olumsuz yaklaşımlar incelenerek, henüz üzerinde fikir birliğine varılmamış olan sanal müze kavramını ve türleri açıklanıp sanal müzenin aslında ne olduğu açıklanmaya çalışılmıştır. Son olarak çalışmaya açıklık getirmek amacıyla ileride açıklanacak sebeplerle The Virtual Museum of Iraq ( Irak Sanal Müzesi) seçilerek incelenmiş ve bir sonuca varılmıştır.
 • Publication
  Open Access
  Dünyayı Yeniden Tasarlamanın Bir Başka Yolu; Kubizm
  (The Turkish Online Journal of Design Art and Communication, 2016-04) Özbalcı Aria, Ümran; TR30906
  Kubizm Sanat anlayışı Apollinaire’nın Braque’ın bir resmine Küçük Küpler tanımlamasıyla başlamıştır. Kubizm’le sanat olayı tamamen özerk hale gelmiştir bu hareketin başlangıcı Cezanne’nın nesneleri küre, koni, silindir gibi geometrik biçimlere göre biçimlendirme sözüyle açıklanabilir, bu nesnelerin biçimsel analizi olarak tanımlanmaktadır, süreç içinde Kubizm Sentetik ve Analitik olmak üzere 2’e ayrılmıştır Doğa biçimlerinin analizine dayandığı için, Analitik Kubizm ve salt düşünsel elamanların sentezine dayandığı için sentetik kubizm adını alır. Kubistler nesnelere 3 boyutlu bir heykeli izlercesine tüm görüntü izlenimlerini aynı imge üzerinde buluşturmuşlardır,farklı özellikleri olan bu iki sanatçı ortak bir yol izleyerek yeni bir görsel dil oluşturmuşlar ve Kubizm’den sonra gelen sanat anlayışlarını ve sanatçılarını etkilemişler .Sanat aslında her zaman gerçeklikle oynamış ve çoğu zaman doğayı aşmayı ve resimsel bir bütünlük sağlamak için onu yeniden kurgulamayı planlamıştır.Bu yeni dil kendilerinden sonra gelecek sanatçıları ve akımları etkileyerek sanat tarihindeki ayrıcalıklı yerlerini almışlardır.
 • Publication
  Open Access
  Investigating Instructional Design Skill Development During The Project Based Multimedia Development Process
  (The Turkish Online Journal of Design Art and Communication, 2016-04) Karakuş Yılmaz, Türkan; Çağıltay, Kürşat; TR6860
  While instructional design is a fast growing, changing and improving field, instructional designer training requires multi-faceted, real life-like, process oriented and contemporary educational understanding. In this case study, the learning outcomes obtained by the junior students who study at Computer Education and Instructional Technology and took a multimedia development course consisting an intense design process were investigated. During a semester, strategy of creating a team, nature of the projects and facilitators were changed for each project in the design course consisting two projects. While the actual participants of the study were 47 students (novice instructional designers), 16 graduates and 10 previous year students were interviewed to triangulate the results. To measure learning outcomes of current students, a survey was implemented as a pre and posttest. Project team and individual interviews were analyzed through content analysis. According to survey results, current students showed a significant improvement in skills on knowledge of instructional technologies, conducting instructional design processes, development of storyboards, using multimedia development programs, assessing instructional materials, using technological resources for instruction effectively, conducting and reporting research, editing audio/video, working collaboratively in teamwork and hardware knowledge. Regarding the entire data gathered from the all participants of the study, apart from survey results, they stated that they got a real life experience and learn how to communicate with target learners. The results imply that students are able to get many skills accepted as instructional designer skills in instructional design field via a multimedia design course. However, during the course, students had some problems such as lack of setting a connection between instructional design phases because of time limitations, challenging to contact with a real target group and having negative influences in processes and end products because of instructor-led random assignment of the first project teams. The results of the study will offer a resources for the future courses in terms of elaborating the outcomes brought by multimedia design process as well as the issues influencing the outcomes.
 • Publication
  Open Access
  By The Power Of Sns, We Can… And Yet…Activism Through Sns: Potential And Limitations In Turkey
  (The Turkish Online Journal of Design Art and Communication, 2016-04) Görkem, Şenay Yavuz; TR23046
  This research article summarizes the findings of a larger research study which attempted to gather data on Turkish activists’ perceptions on the scope, strength and limitations of digital activism. Qualitative data were collected via a web-based survey from 302 activists to find out what potential and limitations Turkish activists attribute to utilization of SNS for activism purposes. The results illustrated that a total of 263 activists in the sample appreciated SNS for providing a fertile ground for activism and a total of 131 activists drew attention to the potential of SNS for managerial purposes, for awareness raising and for creating positive publicity for the cause and the activists. The role of SNS for the maintenance of polyvocality was expressed by a total of 115 activists. The political environment, surveillance, control and manipulation of the internet, disbelief in jurisdiction, the fear atmosphere and the social environment were the limitations selfreported by the activists in the sample.
 • Publication
  Open Access
  Sosyal Medyada Kullanılan Mesajların Halkla İlişkiler Çalışmalarındaki Önemi
  (The Turkish Online Journal of Design Art and Communication, 2016-04) Koçak, Sevinç
  Doğru mesajın, doğru zamanda, doğru hedef kitlelerle paylaşılması ve sonuçlarının değerlendirilerek yeni çalışmalara kaynaklık etmesi döngüsüne dayanan halkla ilişkiler çalışmalarında, teknolojik olanakların ve internet mecrasının gelişmesi ile birlikte gerek uygulama şekilleri, gerekse uygulama esaslarında değişimler ve dönüşümler yaşanmıştır. Kurumsal itibarın bileşenleri olan, sosyal sorumluluk, ürün ve hizmet kalitesi, finansal performans, insan kaynakları yönetimi ve çalışanların değeri, kurumun gelecek öngörümler ve geçmiş değerlendirmelerini sosyal paydaşları ile birlikte gerçekleştiren kurumlar algılarını olumlu şekilde tasarlamaktadır. Şeffaf ve açık mesajlarla hedef kitlelerini, internet ve sosyal medya üzerinden kurumsal mesajları ile gerçekleştiren kuruluşların itibarları da güvenirlik ilkesi üzerinde gelişerek, günden güne sağlamlaşmaktadır. Bu çalışmada, sosyal medyada kurumsal mesajların algı yönetimindeki rolüne ilişkin literatür değerlendirmesi, analizi ve yorumlaması yapılmıştır. Ayrıca iki yönlü simetrik halkla ilişkiler modelinin internetin teknolojik olanaklarını ne şekilde kullandığının örnekleri sunulmuş ve analiz edilmiştir. Böylece algı yönetimine ve itibar yönetimine kaynaklık eden sosyal medya mesajları rastgele örneklem metodu ile incelenmiş ve yorumlanmıştır.