Publication:
İleri İmalat Teknolojileri Kullanımının İmalatçı Kobi’Ler Üzerindeki Etkileri

Date
2014-03
Authors
Karaman Akgül, Arzu
Doğaner Gönel, Feride
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
İstanbul Kültür Üniversitesi / İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / İktisat Bölümü
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract
Küreselleşen dünya, artan rekabet, müşteri istek ve beklentilerinde ve teknolojide son yıllarda yaşanan hızlı değişiklikler üretime de yansımıştır. Günümüzde müşteriler ucuz ama nitelikli ürün ve hizmetlere en hızlı şekilde ulaşmak istemektedirler. Bu istek ve ihtiyaçlara cevap vermek amacıyla imalat firmalarının birçoğu maliyetlerini azaltmak ve etkinliklerini arttırmak için ileri imalat teknolojilerine yatırım yapmaktadır. Kısaca, bilgisayarların üretime adapte edilmesi şeklinde tanımlanabilecek olan ileri imalat teknolojileri, ülke ekonomisinde önemli role sahip olan KOBİ’ler açısından da çok önemlidir. Türkiye açısından bakıldığında da durum böyledir; KOBİ’ler, devamlılıklarını sağlamak için teknolojiye önem verip ileri imalat teknolojilerine yatırım yapmak zorunda kalmışlardır. İleri imalat teknolojilerinin benimsenmesi uzun vadeli rekabet edebilirliği sağlamada önemli unsurlardan biri olarak, pek çok somut ve soyut fayda sağlamaktadır. Ancak, ileri imalat teknolojilerinin benimsenmesinde başlangıç yatırımı çok yüksektir. Geleneksel teknolojiden daha pahalı ve amortisman süresi uzun olan bu teknolojilerde KOBİ’lerin deneyimi az olduğundan AMT projelerinin uygulanması yüksek risk içerir. Kısıtlı kaynaklarla hareket eden KOBİ’ler için, ileri imalat teknolojilerinin olası katkısı ve taşıdığı risklerin yanyana konarak yapılacak yatırımın iyi değerlendirilmesi gerekir. Bu çalışmanın amacı; ileri imalat teknolojisi kavramını, KOBİ’lerde ileri imalat teknolojileri kullanımının faydalarını ve ileri imalat teknolojisi kullanımı nedeniyle KOBİ’lerin karşılaştıkları sorunları detaylı bir biçimde ortaya koymak ve tartışmaktır.
Description
Keywords
İleri imalat teknolojileri, KOBİ’ler, ileri imalat teknolojilerinin faydaları, ileri imalat teknolojilerinin kullanımı nedeniyle karşılaşılan sorunlar, Advanced manufacturing technologies, Small Business, The benefits of advanced manufacturing technology
Citation