Publication:
Türkiye’de Yaşam Boyu Eğitim Politikaları

Date
2016-04
Authors
Mollaibrahimoğlu, Melek
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
İstanbul Kültür Üniversitesi / İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / İktisat Bölümü
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract
Bilgi ekonomisi; bilgiyi yoğun olarak bilgi-iletişim teknolojilerinin kullanılmasında merkez olarak gören ekonomidir. Bilgi, insan odaklı olduğundan yeni teknolojilerin buluşuna yardımcı olmakta ve bu özelliğinden ötürü diğer üretim girdilerinden daha önemli hale gelmektedir. Bilgi faktörü diğer üretim faktörlerinden de farklıdır. Çünkü bilgi, kullanıldıkça azalmaz ve tükenmez. Bu sebeple bilginin sonu ve sınırları yoktur. Geçmişten günümüze bakıldığında yaşanılan bilgi devrimlerinin sonucu olarak toplumların bilgi toplumuna, ekonominin bilgi ekonomisine dönüşümünü görmekteyiz. Bilgi toplumunu gelişmiş toplum olarak tanımlayabiliriz. Çünkü; toplumun gelişmiş olması bilgiye ve teknolojiye hakim olmaları ile orantılıdır. Bilgi toplumunun oluşması ile eğitim süreklilik kazanmıştır. Yaşam boyu öğrenme, bilgi toplumuna uyumu kolaylaştırır. Bu; teknolojinin eğitimde etkin kullanılması ile mümkündür.Türkiye’de Kalkınma Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı; bilgi toplumunun gerekliliklerini dikkate alarak stratejiler geliştirmekte, araştırma yapmaktadır. Yaşam boyu eğitim için; eğitime yapılan yatırımlar arttırılmalı, bilgisayar kullanımı desteklenmelidir. Eğitimde kadın-erkek eşitliği sağlanmalı, toplum eğitim alanında bilinçlendirilmeli ve güçlendirilmelidir. Endüstrilerin ve iş sektörlerinin başarılı olmaları ve gelişmeleri bilginin yoğunluğu ile doğru orantılıdır. Bilgiye ağırlık veren sektörler daha akılcı ve yenilikçi, daha teknolojik olarak icat yapabilme imkanlarını arttırmaya olanak sağlar. Gelişmiş tüm ülkelerde bilgi ekonomisinin önemi ve duyulan ilgi artmaya devam etmektedir. Çünkü bu ülkelerin ilerleyebilmesinde ki en önemli faktör bilgidir. Ülkeler bu bilgi sayesinde diğer ülkelere karşı üstünlük kazanarak rekabetlerini güçlendirmektedir. Bu çalışmanın amacı; bilgi toplumuna, bilgi ekonomisine ve yaşam boyu eğitimin önemine dikkat çekerek, bilgi toplumunun oluşturulması için iyi eğitilmiş bireylerin gerekliliğini vurgulamaktır. Bu ancak yaşam boyu eğitimle mümkündür. Teknoloji geliştirebilecek kuruluşların araştırma ve geliştirme faaliyetleri devlet tarafından desteklenmeli ve toplumun teknoloji kullanımı yaygınlaştırılmalıdır. Bilgi için gerekli tüm yatırımların devlet tarafından yapılması, ülkenin bilgi ekonomisine geçişi için uygun koşulların sağlanması gerekmektedir.
Description
Keywords
Bilgi Toplumu, Bilgi Ekonomisi, Bilgi Teknolojisi, Yaşam Boyu Eğitim, Yaşam Boyu Öğrenme, Information Society  , Knowledge Economy  , Information Technology  , Lifelong Learning  , Lifelong Learning
Citation