Publication:
Örgütlerde makyavelizm ve sinizmin çatışma yönetimine etkisi: Bir teknoloji şirketinde uygulama

Thumbnail Image
Date
2017-06
Authors
Özsoy, Fehim Hayrullah
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı / İşletme Bilim Dalı
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract

Çalışmada, örgüt üyelerinin makyavelizm ve sinizm davranışlarının çatışma yönetim stratejileri üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Araştırmada bir teknoloji şirketinde çalışan 456 kişiye anket formu uygulanmıştır. Araştırma kapsamında Makyavelizm Ölçeği, Örgütsel Sinizm Ölçeği ve Çatışma Yönetimi Stratejileri Ölçeği kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre, çalışanların makyavelist tutumları tümleştirme, hükmetme, kaçınma ve uzlaşma stratejilerinde azalmalara neden olmaktadır. Bununla birlikte, örgüt üyelerinin makyavelist tutumları çatışma yönetimi için ortaya koyulan ödün verme stratejisinde artışa neden olmaktadır. Diğer taraftan tümleştirme, duyuşsal sinizme bağlı olarak azalırken; davranışsal sinizm ödün verme stratejisini artırmaktadır. Hükmetme stratejileri davranışsal sinizme bağlı olarak azalırken; kaçınma stratejisi duyuşsal sinizme bağlı olarak azalmaktadır. Çatışma yönetimin uzlaşma stratejisi ise hem bilişsel hem de davranışsal sinizme bağlı olarak azalmaktadır.Katılımcıların makyavelist tutumları yaş, medeni durum, ekonomik durum ve mesleki tecrübeye göre farklılaşmaktadır. Örgütsel sinizmin alt faktörleri olan bilişsel sinizm, duyuşsal sinizm ve davranışsal sinizm; yaş, medeni durum, gelir düzeyi ve mesleki tecrübe değişkenlerine bağlı olarak farklılık göstermektedir. Çatışma yönetim stratejilerinden tümleştirme gelir düzeyi ve mesleki tecrübeye göre değişim gösterirken; ödün verme ve kaçınma stratejileri, yaşa ve mesleki tecrübeye bağlı olarak farklılaşmaktadır. Hükmetme stratejisinin ortalamaları yaş, gelir düzeyi ve mesleki tecrübe faktörleri için farklı hesaplanmıştır. Uzlaşma stratejisinin düzeyleri ise medeni duruma ve mesleki tecrübeye göre farklılık göstermektedir.

Description
In the study, the influence of organizational members' behavior of makiavelism and cynicism on conflict management strategies was investigated. A questionnaire was applied to 456 people working in a technology company. Within the scope of the research, the scale of Makyavelizm, Organizational Cynicism Scale and Conflict Management Strategies were used. According to findings from the research, the makiavelist attitudes of the employees cause decrease in the strategies of integration, domination, avoidance and reconciliation. Nevertheless, the makiavelist attitudes of the members of the organization cause an increase in the strategy of making concessions for conflict management. On the other hand, while integration decreases with affective cynicism; Behavioral cynicism is increasing the strategy of making concessions. While governance strategies are reduced due to behavioral cynicism; Avoidance strategy is diminishing due to affective cynicism. Conflict management strategy of conflict management decreases with both cognitive and behavioral cynicism. The makiavelist attitudes of participants differ according to age, marital status, economic situation and professional experience. Cognitive cynicism, affective cynicism and behavioral cynicism, which are sub-factors of organizational cynicism; Age, marital status, income level and professional experience. While integration from conflict management strategies varies according to income level and professional experience; Concessions and avoidance strategies differ depending on age and occupational experience. The averages of the governance strategy are calculated differently for age, income level and professional experience factors. The level of reconciliation strategy varies according to marital status and professional experience.
Keywords
Makyavelizm , Machiavellianism , Sinizm , Cynicism , Teknoloji , Technology , Çatışma yönetimi , Conflict management , Örgütler , Organizations , İşletmeler , Businesses
Citation