Show simple item record

Die verantwortlichkeit des abschlussprüfers aufgrund der verletzung seiner geheimhaltungspflicht im Türkischen und Deutschen aktiengesellschaftsrecht

dc.contributor.advisorOmağ, Merih Kemal
dc.contributor.authorBaşer Doğan, Zehra
dc.date.accessioned2017-10-16T10:11:36Z
dc.date.available2017-10-16T10:11:36Z
dc.date.issued2015-06
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11413/1679
dc.descriptionGegenstandt dieser Arbeit ist "Die Verantwortlichkeit des Abschlussprüfers aufgrund der Verletzung seiner Geheimhaltungspflicht im türkischen und deutschen Aktiengesellschaftsrecht". Diese wurde in das neue Türkische Handelsgesetzbuch mit der Gesetzesnummer 6102 das erste Mal in § 404 des Türkischen HGB geregelt. Die Norm entspricht der deutschen Regelung in § 323 HGB. Nach § 404 Abs. 1, Satz 1 des Türkischen HGB und § 323 Abs. 1, Satz 1des HGB der Abschlussprüfer, Sonderprüfer, seine Gehilfen und die bei der Prüfung mitwirkenden gesetzlichen Vertreter einer Prüfungsgesellschaft zur gewissenhaften und unpartaiischen Prüfung und zur Verschwiegenheit verpflichtet. Hierbei ist der Umfang der "Pflicht" ist in beiden Rechtssystemen umstritten. Wer vorsätzlich oder fahrlässig seine Pflichten verletzt, ist nach Satz 3 dieser Norm der Kapitalgesellschaft und, wenn ein verbundenes Unternehmen geschädigt worden ist, auch diesem zum Ersatz des daraus entstehenden Schadens verpflichtet. Die geschädigte Gesellschaft kann unter bestimmten Voraussetzungen einen Schadensersatzanspruch geltend machen. Dazu muss eine Pflichtverletzung, also die Verletzung der Pflichten des Abschlussprüfers, die der Absclussprüfer zu vertreten hat vorliegen. Auβerdem muss die geprüfte Gesellschaft einen Schaden erlitten haben, für den die Pflichtverletzung auch kausal war. Jedoch haften hierbei mehrere als Gesamtschuldner. Die Verantwortlichkeit des Abschlussprüfers ist begrenzt. Die Begrenzung wurde auch auf EU – Ebene umfangreich diskutiert. Während sich die Ersatzpflicht nach dem Türkischen HGB auf hunderttausend Türkische Lira und bei börsennotierten Gesellschaften auf dreihunderttausend Türkische Lira begrenzt, beträgt die Begrenzung nach dem HGB auf eine Mio Euro und bei börsennotierten Unternehmen auf vier Mio Euro. Zudem besteht eine Berufshaftpflichtversicheruungspflicht. Da die türkische Norm aus dem deutschen Recht übernommen wurde, sind die Regelungen scheinbar sehr ähnlich. Jedoch gibt es im Türk. HGB, das auch vom schweizerischen Recht beeinflusst wurde noch Unstimmigkeiten, d,e der Gesetzgeber regeln sollte. Schlüsselwörter: Abschlussprüfer, Verschwiegenheitspflicht, gewissenhaft, unparteiisch, unabhängig, Haftung, Haftungsbegrenzung, Verjährung, Berufshaftpflichtversicherungtr_TR
dc.description.abstractBu çalışmanın konusu 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu ile ilk kez Türk Ticaret Kanunu'nda TTK m. 404'te düzenlenmiş olan ve Alman Anonim Şirketler Hukukunda bu hükme tekabül eden Alman Ticaret Kanunu m. 323'te ele alınan "Türk ve Alman Anonim Şirketler Hukukunda Denetçinin Sır Saklamadan Doğan Sorumluluğu"dur. TTK m. 404, f. 1, c. 1 ve Alm. TK m. 323, f. 1, c. 1 gereğince denetçi ve özel denetçi, bunların yardımcıları ile denetleme yapmasına yardımcı olan temsilcileri, denetimi dürüst ve tarafsız bir şekilde yapmak ve sır saklamakla yükümlüdür. Denetçi yükümlülüklerinin kapsamı her iki hukuk sisteminde de tartışmalıdır. Cümle 3 gereğince kasten veya ihmal ile yükümlerini ihlal edenler şirkete ve zarar verdikleri takdirde bağlı şirketlere karşı sorumludurlar. Zarar gören şirket belirli şartların varlığı halinde denetçiye karşı dava açabilmektedir. Bunun için hukuka aykırı bir davranışın, yani denetçi yükümlülüklerinin ihlali, denetçinin kusuru, denetlenenin zararı ve kusur ile zarar arasında uygun bir illiyet bağı gerekmektedir. Ancak, zarar veren kişi birden fazla ise sorumluluk müteselsildir. Denetçi sorumluluğu sınırlıdır. Sorumluluğun sınırlanması AB düzeyinde de kapsamlı bir şekilde ele alınmıştır. TTK'nda bu sınır her bir denetim için yüzbin Türk Lirası, pay senetleri borsada işlem gören anonim şirketlerde ise üçyüzbin Türk Lirası iken Alm. TK gereğince her bir denetim için bir milyon Avro, pay senetleri borsada işlem gören anonim şirketlerde ise dört milyon Avro olarak belirlenmiştir. Gerek Türk hukukunda gerekse Alman hukukunda denetçinin mesleki sorumluluk sigortası yapması öngörülmüştür. Bu da denetçinin sınırlı sorumluluğu ve bağımsızlığı açısından önemli bir husustur. TTK m. 404'ün Alman hukukundan alınmış olması sebebiyle iki hukuk sistemi arasında ilk bakışta bir çok benzerlik olsa da, Türk hukukunda TTK'nun İsviçre hükümlerinin de etkisi altında kalmış olması sebebiyle bir takım belirsizlikler mevcuttur ve bunların kanun koyucu tarafından giderilmesi gerekir. Anahtar Sözcükler: denetçi, sır saklama yükümülüğü, dürüst, tarafsız, bağımsız,sorumluluk, sorumluluğun sınırlanması, zamanaşımı, mesleki sorumluluk sigortasıtr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherİstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Özel Hukuk Anabilim Dalıtr_TR
dc.subjectAlman Hukukutr_TR
dc.subjectGerman Lawtr_TR
dc.subjectAnonim şirketlertr_TR
dc.subjectJoint stock companiestr_TR
dc.subjectDenetimtr_TR
dc.subjectControltr_TR
dc.subjectDenetçilertr_TR
dc.subjectControllertr_TR
dc.subjectKarşılaştırmalı Hukuktr_TR
dc.subjectComparative Lawtr_TR
dc.subjectSorumluluktr_TR
dc.subjectResponsibilitytr_TR
dc.subjectSır saklamatr_TR
dc.subjectSecrecytr_TR
dc.subjectTürk Hukukutr_TR
dc.subjectTurkish Lawtr_TR
dc.subjectTürk Ticaret Hukukutr_TR
dc.subjectTurkish Commercial Lawtr_TR
dc.subjectŞirketler Hukukutr_TR
dc.subjectCompany lawtr_TR
dc.titleTürk ve Alman anonim şirketler hukukunda denetçinin sır saklamadan doğan sorumluluğutr_TR
dc.titleDie verantwortlichkeit des abschlussprüfers aufgrund der verletzung seiner geheimhaltungspflicht im Türkischen und Deutschen aktiengesellschaftsrecht
dc.typeThesistr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record