Yayın:
Vergi uyuşmazlıklarında ehliyet

Yükleniyor...
Thumbnail Image
Tarih
2013-02
Yazarlar
Çetin, Yasin
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Cilt Başlığı
Yayımcı
İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Hukuk Anabilim Dalı / Kamu Hukuku Bilim Dalı
Araştırma Projeleri
Organizasyon Birimleri
Dergi Sayısı
Özet
Vergi uyuşmazlıklarında ehliyet kavramı, vergisel işlemlerin kendine özgü durumları da dikkate alınarak değerlendirilmektedir. Vergi davalarında, Vergi Usul Kanunu ve diğer bazı vergi kanunlarında yer alan ehliyet ile ilgili özel hükümler de dikkate alınmak suretiyle ehliyet yönünden değerlendirmeler yapılmaktadır. Ayrıca vergi davalarında, diğer idari davalara nazaran uygulama farklılıkları olabilmektedir.Bu çalışmamızda öncelikle genel olarak ehliyet kavramının değerlendirilmesi, objektif ve subjektif ehliyet kavramlarının tanımlanması yapılacak; daha sonra gerçek kişiler, özel hukuk ve kamu hukuku tüzel kişileri ve tüzel kişiliği olmayan kuruluşlar yönünden objektif ehliyet koşulları değerlendirilecek; bunun yanında vergi davası devam ederken tarafların kişilik ve niteliğinde değişiklik olması durumu incelenecek; üçüncü olarak subjektif ehliyet kapsamında iptal davalarında menfaat ihlali kavramı tartışılacak; menfaat ihlalinin unsurları açıklanacak; menfaat ilişkisinin vergi kanunları yönünden yorumlanması anlatılacak; tam yargı davalarında hak ihlali kavramı üzerinde durulacak; idari yargıda vekalet ilişkisi ile idari yargıda üçüncü kişilerin taraf yanında yer alması konularına yer verilecek; son olarak kanun yolları aşamasında ehliyetin değerlendirilmesi yapılacak; yanlışlığın düzeltilmesi veya açıklama istenmesi durumunda ehliyet kavramı değerlendirilecek; ayrıca Anayasa Mahkemesi'ne yapılan bireysel başvuru ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne yapılan bireysel başvuru aşamalarında kimlerin ehliyetli olduğu açıklanacaktır.Çalışmamızda doktrinde yer alan görüşler ve yargı içtihatlarından da yararlanarak vergi uyuşmazlıklarında ehliyet kavramını ayrıntılı bir şekilde inceleyeceğiz.
Açıklama
A concept of competence is evaluated according to sui generis aspects of tax process in tax conflicts. In tax cases, the concept of competence is evaluated also according to special provisions about competence including in Tax Procedure Law and some other tax laws. Also, there are some differences in practice between tax cases and administrative cases.In this study, firstly, the concept of competence will be evaluated generally, concepts of objective and subjective competence will be defined, conditions of objective competence will be evaluated in terms of natural persons, corporate body, public corporation and institutions which not incorporated, furthermore changes of parties in terms of their personality and their character when tax cases is standing; secondly, a concept of violation of interest will be discussed in action for annulment in terms if subjective competence, conditions of violation of interest will be explained, interest relations will be annotated in terms of tax laws and a concept of infringement will be defined in administrative action for damage, attorneyship and standing near parties by third ones in administrative judiciary; lastly, the concept of competence will be evaluated in cassation procedure, also the context of competence will be evaluated with respect to correction of mistakes and asking for commentary and who competent is in individual application in the Constitutional Court and in the European Human Right Court will be explained.In conclusion the concept of competence will be analyzed detailed by opinion in doctrine and judicial case law.
Anahtar kelimeler
Ehliyet, Capacity, Vergi Hukuku, Tax Law, Vergi mahkemeleri, Tax courts, Vergi uyuşmazlıkları, Tax conflicts, Vergiler, Taxes
Alıntı