Publication:
Yerel yönetimler ve kültür

Date
2008-06
Authors
Çifçi, Deniz
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract
Tüm dünyada demokratikleşme, küreselleşme, yerelleşme, özelleştirme, gibi süreçlerin gelişmesi ile birlikte kamu yönetiminin rolü ve fonksiyonlarında da değişime gidilmesi düşüncesi, ülkemizin de gündemindeki önemli konulardan biridir. Bu anlamda kamu yönetimi reformu kapsamında, kamu payının küçültülmesi, kamu işletmelerinin özelleştirilmesi, hizmetlerin çoğunun yerel yönetimlere devri, sivil toplum kuruluşlarının hizmet sahalarının genişletilmesi, yönetime katılma ve yönetimde şeffaflığın sağlanması yönünde çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmanın konusunu teşkil eden 1980'den sonraki süreç, hızlı bir değişim ve yeniden yapılanma niteliğindedir. Bu tarihten itibaren tüm Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de birçok alanda değişimler yaşanmış, dışa açılma ve serbestleşme akımlarından ülkemiz de etkilenmiştir. Ancak yapılan çalışmalarda genellikle bir mevzuat oluşturma ve rapor hazırlama çabalarından öteye gidilememiştir.Özellikle son yıllarda Avrupa Birliği ile girilen hızlı müzakere süreci ile beraber Türkiyedeki yerel yönetimler sorunu yeniden ele alınması gereken ve bu yönde ciddi reformların yapılması gerektiği çok net biçimde açığa çıkmıştır. Bununla beraber Türkiye'de var olan ve sürekli eleştiri konusu yapılan demokrasi, çok kültürlülük, gelir dağılımı eşitsizliği, temsil v.b sorunların çözümü için özerk yönetim ilkesi ve yerel demokrasinin geliştirilmesi bu sorunların çözümü noktasında oldukça önemlidir. Bu amaçla ilgili çalışmada Türkiye'de yerel yönetim olgusunun nasıl algılandığı ve siyasal kültür ile ilişkisi bağlamında incelenecektir.
Description
The idea of alternation of the role and function of public adminstration within development of processes such as democratization, golobaliztion, localization, custimizing as in all over the world is one of the crucial issues of our country agenda. In this sense, within the scope of public adminstration, there are studies on belittling of public adminstration, privatization of public corporation, conveying most of services to the municipal corporations, expantion of nongovermental organizations' service areas , codetermination and providing transparency in adminstration. The process after 1980 which make the subject of this survey is a rapid alternation and reconstruction. Henceforwards Turkey has had a change in a lot of areas as in all over the world, our country is affected from the trends of foreign exposition and deregulation .Generally the past surveys cannot go further than composing a regulation and preapering a report.
Keywords
Yerel Yönetim, Demokratikleşme, Siyasal Kültür, Özerklik, Yerel Yönetim Reformu
Citation