Cilt 3, Sayı 1, Ocak 2005

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 12
 • Publication
  Open Access
  Küreselleşen Dünyanın Bunalımı: Çokkültürlülük
  (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2005-01) Tekinalp, Şermin
  Çokkültürlülük, kimlik ve ötekilik gelişmiş bati ülkelerinin masasında çözüm bekleyen en önemli sorunlardan biri olarak görülebilir. Kapitalist dünyanın zenginliği ve gücü artar, zenginlere fakirler arasında uçurum büyürken, diğer kimliklerin bastırılması ile oluşan bilinç modern dünya için milliyetçi kimlikler tehlikesini yaratmaktadır. Bu tehlike, Bati'da giderek genişleyen bir karşı saldırıyı harekete geçirmektedir. En azından söylemlerde de olsa, bir zamanlar demokratik çağdaş dünyanın rüyası olan çokkültürlülük her iki tarafta da küresel bir tehdit oluşturmaktadır. 21.yüzyılın bu büyük sorunu karşısında tek çözüm işbirlikçi iletişim ve karşılıklı anlayıştır. Bu makalede çokkültürlülügün bunalımı, tehlikeleri ve çözüm yolları tartışılmaktadır. Multiculturalism, idendity and otherness may be viewed as one of the greatest issues waiting for solution at the table of developed western countries. As the wealth and power of the capitalist world increases and the gap between the rich and the poor widens the awareness of repression of other identities becomes a nationalistic idendities challenge to the modern world. This challenge creates an overwhelming counterattack from the West . Multiculturalism, once the dream of democratic modern world at least in discourses, now becomes a global threat on both ends. Cooperative communication for dialogue and mutual understanding is the only solution to this major problem of the 2 Ith century. In this artiele the crisis and challenges of multiculturalism and ways of solutions are discussed.
 • Publication
  Open Access
  Kültürlerarası İletişim, Budunmerkezcilik ve Öteki
  (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2005-01) Er, Seher
  "Kültürlerarası İletişim, Budunmerkezcilik ve Öteki" başlıklı çalışmada, "budunmerkezcilik" bakış açısıyla "kültürel görelilik" bakış açısının karşılaştırılması amaçlanmaktadır. Başka bir anlatımla ele alınan örnek olaylar değerlendirilirken merkezde "budun" olduğunda ortaya çıkan sonuç nedir?, merkezde "kültürel görelilik" olduğu zaman ortaya çıkan sonuç nedir? Sorularının yanıtları verilecektir. Her toplumun kültürünün kendine özgü olusu; dini inançların ve değerlerinin farklı olusu belirleyici etken olarak ele alınacaktır. The objective of this study titled "lntercultural Communication, ethnocentrism and others" is to compara "ethnocentrism" and "cultural relativisizm" points of views .In other words, in the assesments of case studies the questions as to "what is the result coming about in the case of ethnocentrism?", "what is the result coming about in the case of cultural relativism" will be answered. Every society has Its own culture, religious beliefs and valves, teherefore, these differences are will be discussed a determinant factors.
 • Publication
  Open Access
  "Truva Filmi" üzerinde " İlyada Destanı" Etkisi Göstergebilimsel Yaklaşım
  (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2005-01) Barokas-Kırlar, Safiye
  İlyada yapıtından esinlenerek gerçekleştirilen Truva Filminin Göstergebilim çözümlemesinin yapılması amaçlanmıştır. Çözümleme yapılırken savaş, tanrı ve ölüm üçlemesi üzerinde durulmuştur. Temel amaç, yıllarca önce Yunan Mitolojisinde islenen Truva Savaşının günümüzde filme uyarlaması aşamasında nasıl irdelendiği ortaya çıkarılmak istenmiştir. Truva Filmiyle İlyada söylencesinin üç aşamasında birbirleriyle benzeşen ve birbirlerinden ayrılan yönleri ele alınarak karşılaştırma biçiminde incelenmiştir. Bu bağlamda filmden önemli sahneler alınarak, İlyada yapıtında da bu sahneler bulunarak aralarında ne gibi değişiklikler gösterdiği ya da göstermediği incelenmiştir. The objective of this article is to realize a semiotic analysis of the movie Troy which is based on Homers' Iliad. The three foci of the analysis are on war, gad, and death. The basic purpose of the paper is to discover and analize the stories and images in this Greek mythology of Trojan wars and the ways these have been transformed to the movie. The paper undertakes a comparative analysis of the three phases of the Iliad loaking into the aspects which are similar and different between the myth and the movie. The analysis takes important scenes from the movie and the comparative analysis identifies the differences and similarities with the original story in the Iliad.
 • Publication
  Open Access
  Kültürlerarası İletişim ve Öteki Kavramının Günümüz Dünyasında Yeri ve Önemi
  (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2005-01) Tanrıbilir-Özgül, Ruşen; Şen, Erdal
  Günümüzde sosyal bilimler alanında hazırlanan tüm tezlerin, projelerin, ödevlerin giriş bölümlerine egemen olan hızlı değişim ve farklı tanımları her dalda ayrı yapılan ancak adına tek küreselleşme denilen olgunun tüm dünya kültürlerine, toplumlarına, insan gruplarına ve son olarak da birey'ine etkilerini, "öteki" kavramı çatısı altında, açıklamak amacıyla yazılmıştır. Sanatın ve bilimin insana birey olma sürecinde vermiş olabileceği ipuçlarının günümüz dünyasına yansımalarının ve uluslararası şirketlerin kurumsal kimliklerinin farklı kültürlerden tüketicilere, farklılıkları gözeterek hazırladıkları, küresel markaların reklam iletileri üzerinde örneklerle durulmuştur. In these years, almost aii introduction parts ofthesiss, projects, homework; prepared in social science fields; are dominated with the rapid change and various definitions of unique globalisation defined within several structures and the effects of the rapidly changing environment to global cultures, societies, groups, and lastly to the individual. The aim of this artiele is to define these effects and results, according to the concept of "the other". The elues that would have been in the reflections of art and science, in the process of human to be as individuals, are examined in the global organisations advertisement campaigns, that are prepared according to the culturel differences for the various consumer groups.
 • Publication
  Open Access
  Öğrenme ve Etkin Öğrenme
  (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2005-01) Gökalp, Nuri
  Gelişen ve değişen teknolojik yapılanmalar küresel eğitimde yaygın ve ortak çözümlerin geliştirilmesine olanak verirken, ayni zamanda bireylerden beklentilerin de hızla artmasına neden olmaktadır. Günümüzde öğrenme stratejisi önem kazanmakta, anlam, değişim, yenilik, büyüme ve kendini gerçekleştirme gibi kavramları da kapsamaktadır. Yaşanılan bu değişimlerle isletmeler için insan kaynaklarının geliştirici boyutu ve öğrenme yoluyla kazanılan yetenekler daha da önem kazanmıştır. Bu nedenle bilgi toplumu öğrenmenin sürekli olduğu kurumlara ihtiyaç duyar. XXI. yüzyıl öğretim kurumlarının bu gerçeği göz önüne alarak, etkin öğrenme yaklaşımını uygulamalarının yararlı olacağı düşünülmektedir.