Show simple item record

Internet and electronic commerce; developing of electronic commerce in the world and Turkey

dc.contributor.advisorAtaman, Göksel
dc.contributor.authorAkyön, Fehmi Volkan
dc.date.accessioned2017-11-07T08:21:26Z
dc.date.available2017-11-07T08:21:26Z
dc.date.issued2000-06
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11413/1875
dc.descriptionIn the last two decades, business world used computer to speed up production automation, accounting-financial applications, database and processing. For this reason, data processing had been chosen. But today business world has put emphasis on strategic importance of information and is trying to make use of computer in this fields of data using and increase in management possibilities instead of data processing. That is why, the term (data processing) has been substituted by information technology. General deseription of internet is the title given to the world-wide network of all other numerous computers. it is the network of all other minor networks on earth. Network users are ereating a global community depending on communication. it is a community rather than a network. This is the reason for the networks to gain a qualification of post-modem culture. E-commerce is the application of business processes in eleetronic environment. it is the key word to make the communities and politieians realize what internet is. it covers almost all services of internet because it interests the whole business world and individuals. This is the possibilities on internet of working on the siberspace company to adding data for market and market analysis, feedback for test produetion and improving to better production. On the internet, There are two markets which are eonsumer and industry markets. Consumer market capacity is 8 million dollars, industry market capaeity is 43 million dollars in 1998. According to last estimates, conSUiller market and industry market capacity will increase 108 million and 1.8 billion US$ in 2003. E-commerce means written, audio and visual format of digital information of every kind of commercial processing, developing, transmitting and saving in the intranet limited environment and internet unlimited net environment. From this point ofview, XL e-commerce covers commercial outputs, training to support commercial activities, advertisement and others in commercial environment. Depending on the advancement in information technology e-commerce from the second half of 1980s on has been the most discussed subject nationaılyand internationally the most important reason for this advance is the unforseen services of IT (Information Technology) and globalization tendancies in the world trade organization. Besides what internet does with information product and servıce activities, ecommerce also provides consumer procurement, commercial and logistic communication between the firms and consumer. • E-commerce provides accessibility to the information, products and services all over the world, • E-commerce eliminates limited time factor in communication and provides 24 hour service, • E-commerce proved itself statistically. it ıs expected to support the dependability better, • lt is possible to inspect the infra stmcture of e-commerce, consumer preferences, custom and demografic specialities and provides personal commercial interface between the buyer and seller, • E-commerce is universaL. Competition has become global because of boundries broken by internet. In this global competition environment those who can climb to the topmost become successful in quality-cost, consumer service triangle.tr_TR
dc.description.abstractSon yinni yılda iş dünyası bilgisayarı, üretimin otomasyonu, muhasebe-finansman uygulamaları, bilgi depolama ve işleme gibi ihtiyaçlarını son derece hızlı yapabilmek için kullanmıştır. Bu nedenle, bu alana bilgi işlem (data processing) uygun görülmüştür. Bugün ise iş dünyası, bilginin stratejik değerine önem vennekte ve bilgisayarı veri işleme yerine, veri kullanma ve yönetim olanaklarını arttınna amacına yöneltmiştir. Bu nedenle bilgi işlem terimi yerini bilgi teknolojisine bırakmıştır. Genel bir tanım itibarıyla internet, milyonlarca bilgisayarın birbirine bağlanması ile oluşturulmuş dünya çapındaki bilgisayar ağına verilen isimdir. internet tüm dünyayı saran bilgisayar ağlarının ağıdır. insanlar, 'kullanıcılar'tamamen iletişime dayalı küresel bir topluluk yaratmaktadırlar. İnternet bir iletişim ağı olmaktan öte, bir toplumdur. Bundan dolayı, bu iletişim ağları bir post modem kültür niteliğini kazanmaktadır. Elektronik ticaret iş süreçlerinin elektronik ortamlarda gerçekleştirilmesidir. Eticaret, intemeti geniş kitlelere, politikacılara anlatmak için kullanılan kilit bir sözcüktür. Tüm iş dünyasına ve dolayısıyla tüm vatandaşlara hitap ettiği için, intemetin hemen tüm boyutlarını kapsamaktadır. Siber uzayda çalışan şirketlerin internetle pazar ve pazarlama analizleri için veri toplayabilmeleri, test ürünleri ile ilgili geri besleme almaları, ve ürün iyileştinne yapmaları mümkün olmaktadır. İnternet üzerinde gerçekleştirilebilecek olan bu faaliyetlerin iki pazar üzerindede yapılmakta olduğu gözlenmektedir. Bu pazarlar, tüketici ve üretici pazarlarıdır. Son tahminlere göre elektronik pazarlarda ticaret hacmi, nihai tüketicilere internet üzerinden yapılan satışların geçen yıl 8 milyar dolar olan cirosu 2003 yılında 108 milyar dolara yükselecek; finnalar arasındaki elektronik ticaret hacmi ise 1998'de 43 milyar dolardan 2003 yılında 1.3 trilyon dolara sıçrayacaktır. Elektronik ticaret, bireyler ve kurıunların; açık ağ ortamında (İnternet) ya da sınırlı sayıda kullanıcı tarafından ulaşılabilen kapalı ağ ortamlarında (intranet) yazı, ses ve görüntü şeklindeki sayısal bilgilerin işlenmesi, iletilmesi ve saklanması temeline dayanan ve iX bir değer yaratmayı amaçlayan ticari işlemlerinin tümünüde ifade etmektedir. Bu çerçevede, ticari sonuçlar doğuran ya da ticari faaliyetleri destekleyecek eğitim, kamuoyunu bilgilendirme, tanıtım-reklam vb. amaçlar için elektronik ortamlarda yapılan işlemler elektronik ticaret kapsamında değerlendirilmektedir. İletişim ve bilgi teknolojilerindeki gelişmelere bağlı olarak 1980'li yılların ikinci yarısında ortaya çıkmış olan elektronik ticaret kavramı, günümüzde hem ulusal hem de uluslar arası forumlarda en çok tartışılan konulann başında gelmektedir. Bu gelişmenin en önemli nedenleri; iletişim ve bilgi teknolojilerinin daha önce öngörülemeyen imkanlar sunması, bunun yanısıra dünya ticaret hacminin küreselleşme akımları ve bu akımlan düzenlemeye yönelik uluslar arası anlaşmalar ile giderek artmasıdır. Elektronik ticaret, bilgi, ürün veya hizmet satın alma ve satma faaliyetinin bilgisayar ağları kanalıyla gerçekleştirilmesinin yanısıra; sunulan bilgi, ürün veya hizmet için talep yaratmak (pazarlama), müşteri desteği vermek (satışın bütün evrelerinde) ve de ticari kurumlar ve müşterileri arasındaki ticari ve lojistik iletişimi yine küresel bilgisayar ağlan kanalıyla sağlamaktır. Bunun yanında firmanın yönetimini kolaylaştmcı bilgileride sağlamaktadır. • Elektronik ticaret, internet üzerinde sunulan bilgi, ürün ve hizmetlere hemen hemen dünyanın her yerinden anında ve rahatlıkla erişim imkanı sağlamaktadır, • Elektronik ticaretin 24 saat 7 gün çalışabilen altyapısı, iletişimi ve alışverişi kısıtlayıcı zaman problemini ortadan kaldım, • Elektronik ticaretin güvenilirliği istatistiklerle ispatlanmıştır. Gelişmekte olan yeni teknolojilerin güvenilirliği dahada kuvvetlendirmesi beklenmektedir, • Elektronik ticaretin altyapısı ile tüketicilerin tercihleri, alışkanlıkları ve demografik özellikleri takip edilebilir ve bu bilgiler kullanılarak ürün veya hizmet satın alanla, satan arasında kişiye özel ticari ilişki kurulabilir, • Elektronik ticaret evrenseldir. İnternet ile birlikte sınırlarda kalktığı ıçın rekabet küresel hale gelmiştir. Bu küresel rekabet ortamında arz edilen ürün ve hizmetlerden "kalite-maliyet-müşteri hizmeti" üçgeninde en üst düzeye çıkabilenler küresel anlamda başarılı olmaktadırlar.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherİstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalıtr_TR
dc.subjectElektroniktr_TR
dc.subjectElectronicstr_TR
dc.subjectElektronik ticarettr_TR
dc.subjectElectronic commercetr_TR
dc.subjectTicarettr_TR
dc.subjectTradetr_TR
dc.subjectİnternettr_TR
dc.subjectInternettr_TR
dc.titleİnternet ve elektronik ticaret; elektronik ticaretin dünyada ve Türkiye'de gelişimitr_TR
dc.titleInternet and electronic commerce; developing of electronic commerce in the world and Turkey
dc.typeThesistr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record