Yayın:
Kişilik özellikleri ile tükenmişlik arasındaki ilişkide yıldırma eylemlerine maruz kalma ve örgütsel sessizliğin biçimlendirici etkisi

No Thumbnail Available
Tarih
2017
Yazarlar
Gurbanova, Afag
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Cilt Başlığı
Yayımcı
İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Psikoloji Anabilim Dalı / Endüstri ve Örgüt Psikolojisi Bilim Dalı
Araştırma Projeleri
Organizasyon Birimleri
Dergi Sayısı
Özet
İnsanın mutlu, dengeli, sağlıklı bir yaşam sürdürmesi, günümüz koşullarında gitgide zorlaşmaktadır. Özel yaşam ve iş yaşamı bazen birbirinden bağımsız da olsalar, her ikisinde de olan güçlükleri birbirine yansıtırlar. Bu durum, yaşamımızı daha da karmaşık hale getirir. İş yaşamında başarılı olmak, artan rekabet ortamında varlığını sürdürebilmek için zorlu bir mücadele gerektimektedir. Bu mücadele, bir süreç içerisinde olur. Bu süreç içerisinde de insanlar, diğer bazı insanların yönetimi altında çalışmak zorundadırlar. Bir başka insanın diğerini yönlendirdiği ve yönettiği bu süreç, fedakârlık istemekte, bazen de kişiyi sıkmakta, hattâ psikolojik sıkıntıların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Tezimde, günümüzün çalışma koşullarında son derece önemli olan yıldırma eylemi kavramı, tükenmişlik, örgütsel sessizlik ve kişilik özelliklerini incelerken, bir yandan da çalışanların duyarsızlaşma düzeyini, olaylara karşı koruma ve korunma algılarını değerlendirmekteyim. Bu çalışmada, bağımsız değişken kişilik özellikleri ile ara değişken olan yıldırma eylemine maruz kalma sıklığı ve bağımlı değişken olan tükenmişlik belirtileri arasında olan ilişkiyi belirlemek ve buradan hareketle tükenme probleminin kaynağını tespit ederek soruna yardımcı çözüm önerileri oluşturmak amaçlanmıştır. Tükenmişlik ve yıldırmaya maruz kalma sıklığı, değişkenlerine etki yapan şartlı değişken rolünü oynayan örgütsel sessizlik kavramı da analiz edilmiş ve aralarında istatistik düzeyde anlamlı ilişki bulunamamıştır. Bunun olası nedenleri sonuç bölümünde tartışılmıştır.
Açıklama
In today's life conditions, it is getting harder and harder for people to maintain a happy, balanced and healthy wellbeing. Being independant of each other, private and businness life, reflect their restlessness to each other. As a result of this situation, the life gets more and more complex. In order to be able to survive in businness life and in the competition environment in that ambient, an uphill struggle is needed. This struggle takes place in a certain time course and under that time course, people have to work under some otherpeople. Such a course, in which one leads and directs one another, requires which sometimes harasses the person and even leads him/her to have psychological problems. In my thesis, in one hand I analyze the concepts of mobbing, burnout, organizational silence and personality traits which have quite a big importance in today's working life conditions, in another hand I analyze workers' level of depersonalization, perception of protection and being protected. On this study, it is aimed to identify the relation between the independant variable personality traits, intervening variable frequency of being exposed to mobbing and dependent variable burnout symptoms; and based on this, identifying the source of the burnout and offer a solution to those problems. On my study, also organizational silence which affects the exposure frequency variables and organizational silence as the conditional variable will be analyzed.
Anahtar kelimeler
Kişilik Özellikleri, Personality Traits, Mobbing, Psikolojik İstismar, Psychological Maltreatment, Sessizlik, Silence, Tükenmişlik, Burnout, Örgütsel Sessizlik, Organizational Silence
Alıntı
Koleksiyonlar