Publication:
İcracı sanatçıların mali hakları

Date
2017
Authors
Bilgiç, Yargı
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Hukuk Anabilim Dalı / Özel Hukuk Bilim Dalı
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract

Geçmişten günümüze dek devamlı bir gelişim halinde olan fikri haklar içerisinde yer alan bağlantılı hak sahiplerinin fikri hukuk alanındaki varlığı, daha sonraları gelişmiştir. Meydana gelen gelişmelerle birlikte ortaya çıkan, günümüzde ise fonogram yapımcıları, radyo - televizyon kuruluşları, film yapımcıları ve icracı sanatçılardan oluşan bağlantılı hak sahipleri kategorisinde yer alan icracı sanatçıların mali haklarının incelemesinin yapıldığı çalışmamızda, icracı sanatçıların ilerleyen teknoloji ile ilişkisinin irdelenmeye çalışılmasının yanında, konunun meslek birlikleri açısından önemi de incelenmiştir. Böylece günümüzdeki durumu ile birlikte icracı sanatçıların mali haklarının ne derece korunabildiği ve getirilebilecek önlemlerin neler olduğu konusunda birtakım öneriler, çalışmamız kapsamında ifade edilmeye çalışılmıştır. Bunun yanında, icracı sanatçıların bazı mali haklarının meslek birlikleri eliyle kullanılması zorunluluğuna ilişkin doktrindeki kimi görüşler incelenmiş, bu kapsamda Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı üzerinde durulmuştur. Konuyla ilgili görüşlerimizi de çalışmamızda, ifade etmiş bulunmaktayız. Son olarak ise FSEK m. 80 hükmünün kanun yapma tekniğine aykırı olacak şekilde, tüm bağlantılı hak sahipleriyle ilgili düzenlemelerin " torba kanun " misali tek bir maddede düzenlenmesinin uygun olmadığına ilişkin görüşlerimizi de paylaşmış bulunmaktayız. Zira günümüzde gittikçe önemi artan bağlantılı hak sahipleri ve özelde icracı sanatçılar, daha sistematik düzenlemelerin konusunu oluşturmaları gerekmektedirler. Aksi halde uygulamada karışıklıklara yol açabilecek ifadelerle kaleme alınmış hükmün istenen korumayı veremeyeceği aşikâr olup bu hususla ilgili görüşlerimizi de çalışmamız kapsamına almış bulunmaktayız.

Description
From the past till today, the idea of the existence in law of the related rights holders contained within intellectual property which is in constant development was later developed. Emerging with advances occurring today, in our study where the examination of the financial rights of artists contained in the category of the related rights holders consisting of the producers of phonograms, radio - television organizations, film producers and performing artists, addition to attempts to investigate the relationship between advancing technology of the artist, professional associations topics its importance was also examined. So to what extent can a number of suggestions on how to be protected and what measures can be put on the financial rights of performing artists with the current situation, have been tried to express in the scope of our study. In addition, some opinions on the doctrine of executive artists to use some of the financial benefits of professional associations must hand were examined, in this context it was emphasized on the cancellation decision of the Constitutional Court. Finally, we have also shared our views concerning whether all the regulations related to the related right holders being regulated in one item as 'Bag Bill', to be contrary to the law-making techniques of the FSEK m. 80 provision. Because today, the related right holders and in particular performing artists whose importance is growing increasingly are required to formulate the subject of more systematic arrangements. Otherwise, it is obvious whether the provision adjudged with the phrases which could lead to confusion provides the desired protection practically and we have explained our views related to this topic.
Keywords
Fikri ve sınai mülkiyet hakları , Intellectual and industrial property rights , Mali haklar , Fiscal rights , Sanatçılar , Artists , İcracı sanatçı , Artistic performance
Citation