Publication:
Suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi suçu (TCK m.165)

Date
2017
Authors
Tanrıvermiş, Atilla
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Kamu Hukuku Anabilim Dalı / Kamu Hukuku Bilim Dalı
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract
Tez No İndirme Tez Künye Durumu 452060 09.02.2020 tarihine kadar kullanımı yazar tarafından kısıtlanmıştır. Suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi suçu (TCK m.165) / The crime of purchasing or accepting goods of crime Yazar:ATİLLA TANRIVERMİŞ Danışman: YRD. DOÇ. ÖZGE SIRMA GEZER Yer Bilgisi: İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Kamu Hukuku Anabilim Dalı / Kamu Hukuku Bilim Dalı Konu:Hukuk = Law Dizin: Onaylandı Yüksek Lisans Türkçe 2017 144 s. Suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi suçu uygulamada sıkça karşılaşılan ancak akademik bir çalışma için kaynak bulmakta zorlanılan bir suç tipidir. Çalışmamız üç bölümden oluşmaktadır: Birinci bölümde; suça ilişkin genel bilgiler, suçun tarihi gelişimi irdelenmiş, karşılaştırmalı hukukta ele alınışına ilişkin genel bilgiler verilmiştir. Suç işlenmesinin cazip görülmesini önleyebilecek önemli bir işlevi olan inceleme konumuz suç birincil kuşak haklar arasında olan malvarlığı hakkını da korumaktadır. Çalışmada suç işlenmesini kazanç kapısı olmaktan çıkarma amacı da olan, inceleme konumuz suçun kanun sistematiği içindeki yeri, koruduğu hukuksal değer ve bu konudaki tartışmalara yer verilmiştir. İkinci bölümde; özellikle konunun özel hukuk kavramlarından ayrı ele alınamayacağı gerçeğinden hareketle, suçun tabii özelliği gereği kapsadığı özel hukuk kavramları hakkında bilgiler verilmiştir. Uygulamada suça konu eşyanın mülkiyeti de tartışmalı olabileceğinden ceza yargılaması ve hukuk yargılamasının birbiriyle olan ilişkisinin irdelenmesi gerçeğinden hareketle bu konuda bilgiler verilmiştir. Ayrıca suçun maddi ve manevi unsurları bu kapsamda ele alınmıştır. Üçüncü bölümde; suçun özel görünüş şekilleri ayrı ayrı ele alınmış, ceza tayinine etkili olan kurumlar ile soruşturma ve kovuşturma usullerinde bu suçla ilgili karşılaşılabilecek tüm sorunlar değerlendirilmeye çalışılmıştır. Ayrıca suçun soruşturma ve kovuşturma usullerinde uzlaştırma kurumuna ilişkin 6763 sayılı yasa ile 5271 sayılı CMK' nın 253. maddesinde yapılan değişikliklerin inceleme konumuzu ilgilendiren yönleri de değerlendirilmiştir.
Description
The crime of purchasing or accepting goods of crime is often faced in practicing the crime but it is a kind of crime hard to find sources to study for acemadiacly. Our study consists of three parts: At First Part; general data about the crime and the historical development of the crime is examined, general data about how it was take into account in comparative law has been given. Our subject of study which is effective to prevent the attraction of commiting this crime is as an important issue, which contains also protecting the right of property between the public of first generation. Our subject of study which aims to remove the benefits of commiting the crime, the place of the crime in law system the legal values it protects and the discussions about this issue. At Second Part; considiring the fact that the issue cannot be taken in account seperately from special law concepts, information about special law terms as part of nature of the crime has been given. Because the property of the goods as the issue of the crime in practice is discussable regarding the fact that criminal procedure and civil procedure is in reality relative to one other information about this issuse has been given. In addition the material and moral elements of the crime has been commented. At The Third Part; special appearence forms of crime is seperately handled, all the problems thah could be faced about the foundations impacting on the determation of the crime and the problems that could be faced in the guard the manners of investigation and prosecution are commented. On the other hand, law numbered 6763 and Turkish Criminal Procedure Code numbered 5271 article 253 of the settlement instutiation in regard with insvestigation and prosecution changes are also commented.
Keywords
Suç Eşyası, Satın Alma, Kabul Etme Karşılaştırmalı Hukuk, Soruşturma ve Kovuşturma Usulü, Goods Of Crime, Purchasing, Accepting, Procedure of Investigation and Prosecution
Citation