Publication:
Trips Antlaşması’ndan Kaynaklanan İhtilâfların Çözümü

Date
2016-07
Authors
Mesci, Barış
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Seçkin Yayıncılık
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract
1995 yılından itibaren faaliyet göstermekte olan Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), dünya ticaretinin kurallarını koyan kurum olarak milletlerarası ticarette çok önemli bir rol oynamaktadır. Bu rol, sadece kural koymakla sınırlı olmayıp aynı zamanda bu kuralların tatbikinin denetlenmesini de içermektedir. DTÖ’yü kuran antlaşmanın eklerinden biri olan Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights [Fikri Mülkiyet Haklarının Ticari Niteliklerine İlişkin Antlaşma (kısaca TRIPS Antlaşması)] ile fikri mülkiyet haklarının korunması da DTÖ çatısı altına alınmıştır. Gerek DTÖ Kurucu Antlaşması gerek DTÖ’nün ekini teşkil eden diğer antlaşmalar bakımından olduğu gibi, TRIPS Antlaşması’ndan kaynaklanan uyuşmazlıklar da DTÖ’nün kendine özgü uyuşmazlık çözüm mekanizması içinde görülecektir. Çalışmamızın ilk kısmında TRIPS Antlaşması ve DTÖ uyuşmazlık çözüm mekanizması hakkında genel bilgiler verildikten sonra mekanizmanın ve özellikle panel aşamasının işleyiş süreci açıklanacaktır. Ardından, günümüze kadar cereyan eden TRIPS Antlaşması’na ilişkin DTÖ uyuşmazlıkları ana hatlarıyla ele alınacaktır.
Description
Keywords
Dünya Ticaret Örgütü, TRIPS Antlaşması, Üye Devlet, Fikrî Mülkiyet, Uyuşmazlık, Uyuşmazlıkların Halli Organı, İstişare, Panel, Temyiz Organı, Tazminat, İmtiyazların Askıya Alınması
Citation