Publication:
Sınaî Mülkiyet Hakkının Hükümsüzlüğüne veya İptaline Karar Verilmesi Sebebiyle Haksız İhtiyatî Tedbirden Dolayı Tazminat Davası ve Kusur Sorunu

Date
2017-07
Authors
Taş Korkmaz, Hülya
Öztürk Akkartal, Hanife
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Seçkin Yayıncılık
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract

Etkin hukuki koruma için nihai korumanın yanında geçici hukuki koruma da son derece önemlidir. Bu nedenle, kanun koyucu geçici hukuki korumalara ilişkin genel (HMK m.389 vd.) gerekse de özel düzenlemeler (örneğin, İİK m.257 vd.; FSEK m.77; SMK m.158,159) yapmıştır. Bu özel düzenlemelerden biri de Sınaî Mülkiyet Kanunu'nda yer verilen ihtyatî tedbirlere ilişkin düzenlemelerdir. (SMK m.158, 159). Sınaî Mülkiyet Kanunu'na istinaden talep edilen ihtiyatî tedbirlere ilişkin hüküm bulunmayan hâllerde genel hükümler uygulanır (SMK m.159/3). İhtiyatî tedbir talebi hakkında yapılan incelemede yaklaşık ispat ile yetinildiğinden, lehine tedbir kararı verilenin esas hakkındaki davasında haksız çıkması da mümkündür. Bunu öngören kanun koyucu haksız ihtiyati tedbirden kaynaklanan tazminat davasına ilişkin hükümleri de düzenlemiştir (HMK m.399). Bu hükme istinaden açılacak tazminat davasının soyut koşul vakıaları (HMK m.399) ile haksız fiilden kaynaklanan tazminat davasının (TBK m.49 vd.) soyut koşul vakıaları esasen benzerdir. Aralarındaki tek fark, haksız ihtiyati tedbirden kaynaklanan tazminat davasındak, sorumluluğun kusursuz (objektif) sorumluluk olduğu genel olarak kabul edilmektedir. Ancak bu genel kabulü, mutlak bir hak olan sınai mülkiyet hakkına istinaden alınan ihtiyati tedbirin haksız çıkması halinde de uygulamak hakkaniyete uygun olmaz. Sınai müliyet hakkına istinaden alınan ve uygulanan ihtiyati tedbirin sınai mülkiyet hakkının hükümsüzlüğüne veya iptaline karar verilmesiyle haksız çıkması halinde, lehine ihtiyati tedbir kararı verilenin tazminat sorumluluğunun olması için tedbiri talep ettiği anda kötüniyetli olması veya ağır ihmalinin bulunması gereklidir.

Description
Keywords
Sınai mülkiyet hakkına tecavüz, Sınai mülkiyet hakkının hükümsüzlüğü ve iptali, Sınai mülkiyet hakkına istinaden ihtiyati tedbir, İhtiyati tedbirden kaynaklanan tazminat davası, İhtiyati tedbirden kaynaklanan tazminat davasında kusur sorunu.
Citation