Publication:
Examining the Effects of the Montessori Approach on Children’s Concept Acquisition

Date
2014
Authors
Toran, Mehmet
Temel, Zeynep Fulya
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract
: The main purpose of this research is to examine the effect of Montessori education approach on 4-6-year-old children’s concept acquisition such as school readiness, direction/position, self/social awareness, texture/material, quantity and time/sequence. Th emethod of this research was pre-test/ post-test, experimental and control group. Pre-test/post-test was carried out to examine the effect of the Montessori education on 4-6 year- old children who are the experimental group and the control group was formed to compare the effect of Montessori education on the experimental group. Sample of research consisted of 24 children who were educated with Montessori education at Gazi University Faculty of Vocational Education Department of Child Development and Education Application Preschool and 24 children who were educated at Ankara University Application Preschool and Child Club, where MoNE’s curriculum was carried out. For children’s acquisition of concepts such as school readiness, direction/position, self/social awareness, texture/material, quantity and time/sequence Bracken Basic Concept Scale-Revised was used as data collecting instruments. Comparing both groups for pre-test and post-test mean score obtained from Bracken Basic Concept Scale-Revised results show that statistical differences were found between the experimental and the control group and these differences were in favor of the experimental group. There are differences between children who got education through Montessori approach and MoNE’s curriculum in school readiness, direction/position, self/social awareness, texture/material, quantity and time/sequence areas.
Bu araştırmanın temel amacı Montessori yaklaşımının 4-6 yaş arası çocukların kavram edinimleri (okula hazırlık seviyeleri, yön/konum, bireysel/sosyal farkındalık, yapı/materyal, miktar ve zaman/sıralama) üzerindeki etkisini incelemektir. Bu çalışmada araştırma modeli olarak ön test, son test ve deney-kontrol gruplu deneysel desen tercih edilmiştir. Araştırmada deney grubundaki 4-6 yaş arası çocuklara verilen Montessori eğitiminin etkisini ölçmek amacı ile ön test-son test çalışması yapılmış ve Montessori yaklaşımının deney grubu üzerindeki etkisini karşılaştırmak amacı ile kontrol grubu oluşturulmuştur. Çalışma grubunun oluşturulmasında deney grubunu Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Eğitimi Bölümü Uygulama Anaokuluna devam eden ve Montessori eğitimi alan 4-6 yaş arasındaki 24 çocuk, kontrol grubunu ise Ankara Üniversitesi Uygulama Anaokulu ve Çocuk Kulübüne devam eden MEB Okul Öncesi Eğitim Programının uygulandığı okul öncesi eğitimi alan 24 çocuk oluşturmuştur. Araştırmada veri toplama aracı olarak; çocukların kavram edinimleri (okula hazırlık seviyeleri, yön/konum, bireysel/sosyal farkındalık, yapı/materyal, miktar ve zaman/sıralama) için Bracken Temel Kavram Ölçeği Gözden Geçirilmiş Formu kullanılmıştır. Bulgular, grupların Bracken Temel Kavram Ölçeğinin alt ölçeklerinden aldıkları ön test-son test aritmetik ortalama puanları karşılaştırıldığında, deney ve kontrol grubu arasındaki istatistiksel farkların deney grubu lehine olduğunu göstermektedir. Montessori eğitimi alan çocuklar ve Montessori eğitimi almayan çocuklar karşılaştırıldığında okula hazırlık seviyeleri, yön/konum, bireysel/sosyal farkındalık, yapı/materyal, miktar ve zaman/sıralama gibi kavram alanlarında istatistiksel olarak deney grubu lehine anlamlı farklılıklar bulunmuştur.
Description
Keywords
Montessori Approach, Preschool Education, Children, Concept Acquisition, Montessori Yaklaşımı, Okul Öncesi Eğitim, Çocuklar, Kavram Edinimi
Citation