Publication:
Okul Öncesi Eğitimde Aile Katılımı: Okul Öncesi Öğretmenlerinin Görüşlerinin Değerlendirilmesi

Date
2018
Authors
Toran, Mehmet
Doma, Evcan Afra
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract
Okul öncesi eğitimde niteliğin artırılması ve daha işlevsel boyutlara ulaşması için okul-aile arasındaki ilişkinin sürdürülebilir olması büyük bir rol oynamaktadır. Bu bağlamda aile katılım çalışmaları büyük bir önem taşımaktadır. Bu önem ile mevcut araştırmada okul öncesi eğitim kurulularında çalışan okul öncesi öğretmenlerinin aile katılım çalışmalarına ilişkin görüşlerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden fenomonolojik yöntem benimsenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunun oluşturulmasında amaçlı örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu araştırmaya gönüllü olarak katılan 19 okul öncesi öğretmenden oluşmaktadır. Araştırmanın verileri nitel veri analizinden içerik analizi tekniği kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmanın verilerinin analizi sonucunda aile katılımına ilişkin planlama ve uygulamada öğretmenlerin rolü, aile katılımının en etkili uygulama zamanlarının tercihi, aile katılımının öğretmen-aile-çocuk açısından etkisi, aile katılımında karşılaşılan güçlükler ve etkili aile katılımı için öneriler olmak üzere 5 tema belirlenmiştir. Bu temalar incelendiğinde araştırmanın sonucunda aile katılımının gerekline yapılan vurgu, aile katılımının hem aile hem okul hem de çocuk açısından çok önemli olduğu, aile katılımın uygulanmasında doğru zaman diliminin seçilmesi gerekliliği ve ailenin çocuklara yaklaşımının önemli olduğu saptanmıştır.
In order to increase the quality of preschool education and reach more effective dimensions, it plays an important role for school-family relations to be sustainable. In this regard, family participation studies are of great importance. With this importance, it is aimed in this study to evaluate the opinions of preschool teachers, who are employed in institutes of preschool education, on family participation studies. In the study, phenomenological approach was used as a research method. Purposeful sampling method was used to create the study group for the research. The study group of the research consists of 19 preschool teachers who participated in the research voluntarily. The data of the research was analyzed with the content analysis technique of qualitative data analysis. As a result of the data analysis of the research, 5 themes were determined including the role of the teacher in the planning and application of family participation, the time preference for the most effective application family participation, the effects of the family participation from the viewpoint of teacher-family-child, the difficulties that are encountered during family participation and suggestions for effective family participation. When these themes were examined, it was concluded that the emphasis on the necessity for family participation is very important for family, school and child; the right time slice has to be chosen for the application of family participation and the approach of family to children is important.
Description
Keywords
Citation