Yayın:
Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Eğitim Bilimine Giriş Dersindeki Temel Kavramlara Yönelik Yeterlikleri ve Kavram Yanılgıları

Yükleniyor...
Thumbnail Image
Tarih
2012
Yazarlar
Berkant, Hasan Güner
Özdoğan, Didem
Eren, İsmail
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Cilt Başlığı
Yayımcı
Araştırma Projeleri
Organizasyon Birimleri
Dergi Sayısı
Özet
Bu araştırmanın genel amacı, eğitim fakültesi öğrencilerinin eğitim bilimine giriş dersinde belirlenen 11 temel kavrama yönelik yeterliklerini ve yanılgılarını belirlemektir. Araştırma, tarama (survey) modelinde ve betimsel özelliktedir. Araştırmanın çalışma grubunu Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde öğrenim gören 61 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırma verileri, eğitime giriş dersine yönelik belirlenen 11 kavramı öğrencilerin yazılı olarak tanımlamaları ile toplanmıştır. Toplanan veriler nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizi ile incelenerek, öğrencilerin kavram yeterlikleri ve yanılgıları belirlenmiştir. Ayrıca, veriler üzerinde betimsel istatistikler ve Mann Whitney U-testi yoluyla nicel analizler yapılmıştır. Araştırma sonuçları öğrencilerin eğitim bilimine giriş dersindeki temel kavramların tamamına yönelik ortalama yeterlik düzeylerinin çoğunlukla yetersiz düzeyde olduğunu ve her bir temel kavrama yönelik yeterlik düzeyleri bakımından kavramların yarısından fazlasında yetersiz olduklarını göstermektedir. Genel olarak öğrencilerin çoğu eksik tanımlama yanılgısına sahip olmasına rağmen, ilköğretim matematik öğretmenliği bölümü öğrencilerinin bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi bölümü öğrencilerine kıyasla daha yeterli oldukları belirlenmiştir.
The purpose of this study is to determine the concept competences and misconceptions of faculty of education students on eleven basic concepts studied in introduction to educational science (IES) course. This study is a survey research and descriptive in nature. The study group consists of 61 students studying in faculty of education at Kahramanmaraş Sütçü İmam University. The data is collected through students’ writing of the definitions of eleven concepts determined in IES course content. The collected data were analyzed by applying content analysis method which is one of the qualitative analysis methods determine the concept competences and misconceptions of students. Moreover, the data was analyzed by applying descriptive statistics and Mann Whitney U-test. The results of the study showed that average of students’ concept competences on all the basic concepts in IES course were mostly inadequate and average levels of concept competence for each concept were inadequate in more than half of the concepts. Although all the students averagely have the ‘inadequate defining’ type of the misconceptions, students of division of primary maths teaching are significantly more adequate than the students of division of computer education and instructional technology.
Açıklama
Anahtar kelimeler
kavram yeterliği, kavram yanılgısı, eğitim bilimine giriş dersi, concept competence, misconception, introduction to educational science course
Alıntı