Publication:
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Dersi Zorunlu Ders Olmalı Mı? Üniversite Öğrencilerinin Görüş ve Önerileri

Date
2013
Authors
Doyran, Feyza
Doyran, Muhabbet
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract
Üniversitelerde okutulan ortak zorunlu derslerde öğrencilerin motivasyonu ve başarı oranı uzun yıllardır tartışılan bir konudur. Benzer bir şekilde, Meslek Yüksek Okulu (MYO) öğrencilerinin genelde derslere, özelde ise zorunlu olan ortak derslere olan ilgisi çeşitli araştırmalara konu olmuştur (Bekdemir, 2009; Kademli ve Hastürk, 2007). Bölümlerin temel derslerinin dışında kalan ve tüm bölümlere verilen Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türkçe ve İngilizce derslerine öğrencilerin ilgisinin düşük olduğu gerek derslerin öğretim elemanları, gerekse öğrenciler tarafından dile getirilmektedir. 1934 yılından beri düzenli olarak verilen ve zorunlu olan Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersi, günümüzde bazı üniversitelerde sınıf ortamında yüz-yüze, bazılarında ise sanal ortamda çevrimiçi olarak verilmektedir. Adı geçen bu dersin verimliliğinin artırılması için öncelikle dersin gereksinimleri belirlenmeli; bu gereksinimlerin yerine getirilerek derslerin iyileştirilmesi sağlanmalı ve gençlerin tarih bilinciyle yetişebilmesi için daha çok çaba harcanmalıdır. (Aksoy, 2003; Akbaba, 2009; Özüçetin ve Nadar, 2010). Bu bağlamda, ifade edilen sorunlar, dersin içeriği, işleniş yöntemi, verilen ödevlerin işlevselliği, dersin genel olarak sağladığı faydaları açısından bilimsel bir araştırma konusu olarak irdelenmek istenmiş ve öğrencilerin görüş ve önerileri alınmıştır. Çalışma, geniş kapsamlı bir program değerlendirme ve geliştirme çalışmasının ilk aşaması olacağı için eğitimde program geliştirme modelleri incelenmiş ve Brown’ın (1995) temel aldığı ana başlıklar kullanılmıştır. İhtiyaç Analizi, Amaç ve Hedefler/İçerik, Kullanılan Materyaller, Verilen Ödevler ve Ölçme ve Değerlendirme olarak belirtilen bu başlıklar araştırmayı yönlendirmiştir. Bu noktadan hareketle, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersini henüz sınıf ortamında vermeye devam eden üniversiteler incelenmiş ve bu araştırma kapsamında bir vakıf üniversitesinde öğrenim görmekte olan 86 Meslek Yüksek Okulu öğrencisinin bu derse ilişkin deneyimleri, görüş ve önerileri sorulan açık uçlu sorularla alınmıştır. Ardından, daha detaylı veri toplamak amacıyla 9 öğrenci ile yüz yüze görüşmeler yapılmıştır. Nitel araştırma deseni kullanılan çalışmada, toplanan verilerin içerik analizi sonucunda öğrencilerin dersin zorunlu olmasını uygun gördükleri, dersi faydalı buldukları, fakat dersin içerik, işleniş yöntemi ve verilen ödevlerin faydası açısından kapsamlı değişiklikler önerdikleri görülmüştür.
Several research studies have been conducted in order to analyze the university students motivation related to the required courses. Likewise, motivation of the students attending Vocational Schools and their motivation and interest in the compulsory courses have also been researched by some scholars in Turkey. (Bekdemir, 2009; Kademli & Hastürk, 2007). One of the compulsory courses given to all students at universities is Ataturk’s Principles and History of Turkish Revolution. At some universities, this course is conducted in the classrooms and at some others as an online course. In order to create more motivation for this course and improve the quality, the first thing to do was to evaluate the course using Brown’s (1995) model. In this model, the following dimensions were taken into consideration: needs analysis, goals and objectives/content, teaching methods, materials used, homework assignments given, testing and evaluation. Therefore, this qualitative research was conducted in order to get the students’ views and suggestions related to Ataturk’s Principles and History of Turkish Revolution course. Open-ended questions were asked to 86 students attending the Vocational School of a foundation university in Istanbul, related to the dimensions mentioned above. The students were also asked whether they want this course to be compulsory or not and whether they find it useful or not. 9 students were also interviewed. The content analysis of the whole data revealed that students find the course useful and believe that it should continue to be compulsory. Nevertheless, they suggest major changes in regards the content, teaching methods, homework assignments, and testing and evaluation of the course.
Description
Keywords
Üniversitede zorunlu ortak dersler, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersi, Meslek Yüksek Okulu öğrencileri, içerik analizi, Compulsory courses at universities, Atatürk’s Principles and History of Turkish Revolution, Vocational School students, content analysis
Citation