Publication:
Üniversite öğrencilerinde yaşamda anlam, bilinçli farkındalık, algılanan sosyoekonomik düzey ve yaşam doyumu arasındaki ilişkiler

Date
2015-12
Authors
Yıkılmaz, Murat
Demir Güdül, Meryem
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract
Bu araştırmanın birinci amacı üniversiteöğrencilerinin algıladıkları sosyoekonomik düzeylere göre yaşam doyumu, yaşamda anlam ve bilinçli farkındalık düzeylerinin farklılaşıp farklılaşmadığınınincelenmesidir. Araştırmanın ikinci amacı iseyaşamda anlam ve bilinçli farkındalık düzeylerinin yaşam doyumlarını anlamlı düzeyde yordayıp yordamadığınınincelenmesidir. Bu amaç kapsamında,araştırmanın verileri Anadolu Üniversitesi eğitim fakültesine devam eden 509 lisans öğrencisinden Yaşamın Anlamı Ölçeği, Yaşam Doyumu Ölçeği, Bilinçli Farkındalık Ölçeği ve kişisel bilgi formu kullanılarak toplanmıştır. Araştırmanın bulguları,algılanan sosyoekonomik düzeye göreöğrencilerin sadece yaşam doyumu ve yaşamda anlamın varlığı düzeylerinin farklılaştığını göstermektedir. Sosyoekonomik düzeyini düşük düzeyde algılayanların yaşam doyumu puanlarısosyoekonomik düzeyini hem ortahem de yüksek düzeyde olarak algılayanlara göre anlamlı düzeyde düşüktür.Yaşamda anlam varlığı puanları bakımından ise sadece kendilerini düşük sosyoekonomik düzeyde algılayanların anlamın varlığı puanlarının kendilerini orta sosyoekonomik düzeyde algılayanlara göre anlamlı düzeyde düşüktür. Bulgular ayrıca yaşamda anlamın varlığı ve bilinçli farkındalığın yaşam doyumunu anlamlı düzeyde yordadığını, anlam arayışının ise yaşam doyumunun anlamlı bir yordayıcısı olmadığını göstermektedir. Sonuç olarak, yaşamı anlamlı bulma ve bilinçli farkındalık düzeyi yüksekliği yaşamdan yüksek düzeyde doyum elde etmede etkili olan faktörlerdendir.
The first purpose of this study was to examine whetheruniversity students’ life satisfaction, meaning in life and mindfulness leveldiffer in regard to their perceived socioeconomic statusor not. The second purpose of the study was to examine if the students’ level of meaning in life and mindfulness predict their life satisfactionsignificantly. Within this aim, the data wascollected from 509 university students at Anadolu University faculty of education.Meaning in Life Questionnaire, Satisfaction with Life Scale, Mindfulness Scale and personal information formwere used to collect data.Findings of the study revealed that according to perceived socioeconomic status,only life satisfactionand presence of meaning in life levels differed significantly.Participants who perceive themselves in low socioeconomic level had significantly low scores of life satisfaction in comparison withparticipants who perceive themselves in both mediumand highsocioeconomic level. Regarding to presence of meaning scores, onlyparticipants who perceive themselves in low socioeconomic level had significantly low scores in comparison withparticipants who perceive themselves in medium socioeconomiclevel.Findings also revealed that mindfulness and presence of meaning in life predict life satisfaction significantly but search for meaning does not. As a result, finding meaning in life and having high level of mindfulness were associated with high level of life satisfaction.
Description
Keywords
Yaşam Doyumu, Yaşamda Anlam, Bilinçli Farkındalık, Life Satisfaction, Meaning in Life, Mindfulness
Citation