Eğitim Bilimleri Yüksek Lisans Programı / Educational Sciences Master's Degree Program

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 48
 • Publication
  Open Access
  Customer relationship management's role in boosting client's loyalty
  (İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı / Mühendislik Yönetimi Bilim Dalı, 2021) Najjar, Mohamad; Tarhan, İbrahim
  Müşteri ilişkileri yönetimi (M.İ.Y.), her türlü şirketi yönetmek ve müşteri ile firma arasındaki ilişkiyi yönetmek için teknolojik sistem olarak kullanılmak üzere geliştirilmiş önemli bir akademik yaklaşımıdır. M.İ.Y. bir şirketin müşteri hizmetleri, satış sistemi ve yönetim gibi birçok departmanı arasında bağlantı kurmayı sağlamaktadır. MİY, üç ana hedefi elde etmek için yüksek kaliteyi koruyarak ürün ve hizmetlerin en iyi fiyatının nasıl sunulacağına odaklanır. Söz konusu üç hedef; Müşterinin Bağlılığı, Elde Tutma ve Geri Kazanmadır. Bu araştırmada MİY kullanımının bilinmesi vurgulanmıştır. Pazarın gereksinimlerini nasıl sağlayacağından hareketle, hedeflere ulaşmak için müşterinin istenen fiyatı ve istenen teslimat yolunu sunma ihtiyaçlarını incelenmiştir. Ooredoo, araştırmanın vaka çalışması olarak seçilen uluslararası lider telekom şirketlerinden biridir. Niteliksel anket türü, araştırmanın ana sorusunun yanıtlanmasında yararlanılacak olan firmada kritik karar alıcı 3 çalışan üzerinde yapılmıştır. Daha sonra, hipotezi onaylamak ve geçerliliğini sağlamak için 151 müşteri üzerinde nicel olarak araştırılacak bir çerçeve geliştirilmiştir. Anketin özgünlüğünü sağlamak için nicel yaklaşımın normallik, güvenilirlik, korelasyon ve regresyon analizine kaydedilmiştir. Sonuçta, tüm araştırma sorularını cevplanmış ve yorumlanmıştır. Ayrıca, bu konu ile ilgili daha sonra yapılacak çalışmalar için öneriler sunulmuştur.
 • Publication
  Open Access
  İzmir ili-Urla ilçesi devlet okullarında görev yapan yöneticilerin gözünden dedikodu ve söylenti yönetimi
  (İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı / Eğitim Yönetimi, Teftişi ve Planlaması Bilim Dalı, 2021) Osal, Mehmet; Mertoğlu, Münevver
  Bu araştırmada, devlet okullarında görev yapan yöneticilerin okul içerisindeki dedikodu ve söylenti mekanizmasına ilişkin görüşlerini ortaya koymak amaçlanmıştır. Araştırmada nitel araştırma desenlerinden olgu bilim deseni, veri toplama aracı olarak görüşme tekniği kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini 2018-2019 öğretim yılında İzmir ilinin Urla ilçesinde görev yapan 55 okul yöneticisi oluşturmaktadır. Soruların değerlendirilmesinde içerik analizi tekniği kullanılmıştır. Araştırma sonunda, yöneticilerin dedikodu ve söylenti hakkındaki genel görüşleri, dedikodu ve söylentinin örgüt içindeki etkisine, dedikodu ve söylentinin sonuçlarına karşı nasıl çözüm ürettikleri ortaya konmaya çalışılmıştır.
 • Publication
  Open Access
  Resmi okul öncesi eğitim kurumlarında stratejik planlamaya yönelik algılar ile stratejik planlama uygulamaları arasındaki ilişkinin incelenmesi
  (İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı / Eğitim Yönetimi ve Planlaması Bilim Dalı, 2021) Çetin, Elif; Özdemir, Ali
  Bu araştırmada, resmi okul öncesi eğitim kurumlarında stratejik planlamaya yönelik algılar ile stratejik planlama uygulamaları arasındaki ilişki incelenmiştir. Araştırma, nicel yöntemde, ilişkisel/korelasyonel araştırma modelinde desenlenmiştir. Araştırmada, resmi okul öncesi eğitim kurumlarında görev yapmakta olan yönetici ve öğretmenlerin, stratejik planlamaya yönelik algıları ile stratejik planlama uygulamalarına yönelik görüşleri ortaya konulmuş, kişisel bilgilere göre (görev, mesleki kıdem, öğrenim durumu, görev yapılan okulda çalışma süresi, stratejik planlama hakkında eğitim alma durumu) farklılık bulunma durumu incelenerek, algılar ile uygulamalar arasındaki ilişki araştırılmıştır. Araştırmanın evrenini, 2020-2021 eğitim öğretim yılında, İstanbul ili Avcılar, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Küçükçekmece ve Esenyurt ilçelerindeki resmi okul öncesi eğitim kurumunda görev yapmakta olan 459 yönetici ve öğretmen, örneklemini ise 54'ü yönetici ve 241'i öğretmen olan, toplam 295 yönetici ve öğretmen oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak, "Kişisel Bilgi Formu", "Okullarda Stratejik Planlama Algı Ölçeği" ve "Okullarda Stratejik Planlama Uygulamalarını Değerlendirme Ölçeği" kullanılmıştır. Verilerin analizi özel bir istatistik programı ile yapılmış, araştırmanın amaç ve alt amaçlarına yönelik olarak parametrik testlerden Bağımsız Gruplar T Testi, Tek Yönlü ANOVA, çoklu karşılaştırmalar için Scheffe testi ve Pearson Moment-Çarpım Korelasyon analizleri yapılmıştır. Araştırma sonucunda, resmi okul öncesi eğitim kurumlarında görev yapan yönetici ve öğretmenlerin stratejik planlamaya yönelik algı düzeyleri, "yüksek" olarak tespit edilirken, stratejik planlamaya yönelik algı düzeylerinin, stratejik planlama hakkında hizmet içi eğitim alanlar lehine, manidar bir farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. Resmi okul öncesi eğitim kurumlarında görev yapan yönetici ve öğretmenlerin, stratejik planlama uygulamalarına yönelik görüşleri, ölçeğin tamamı ve alt boyutları için "yüksek" olarak tespit edilmiştir. Yönetici ve öğretmenlerin, stratejik planlama uygulamalarına yönelik görüşlerinde, görev değişkenine göre, öğretmenler lehine manidar bir farklılık bulunmuştur. Ayrıca resmi okul öncesi eğitim kurumlarında görev yapan yönetici ve öğretmenlerin, stratejik planlama uygulamalarına yönelik görüşlerinde, öğrenim durumu değişkenine göre, ön lisans mezunu olanlar lehine manidar bir farklılık görülmektedir. Resmi okul öncesi eğitim kurumlarında görev yapan yönetici ve öğretmenlerin, stratejik planlamaya yönelik algıları ile stratejik planlama uygulamalarına yönelik görüşleri arasında, pozitif yönde "orta" düzeyde ilişki bulunduğu tespit edilmiştir. Elde edilen bulgulardan yola çıkılarak stratejik planlama hakkında hizmet içi eğitimlerin artırılması, hizmet içi eğitim alan öğretmenlerin hazırlık ve uygulama sürecinde aktif görev alması, stratejik planlamanın okullardaki en önemli yürütücüsü olan yöneticilerin stratejik planlama uygulamalarına, tüm paydaş katılımını sağlaması önerilmektedir.
 • Publication
  Open Access
  Liselerde görev yapan öğretmenlerin iş tatmini ve örgütsel güven düzeylerinin incelenmesi
  (İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı / Eğitim Yönetimi ve Planlaması Bilim Dalı, 2021) Soydaş, İslam; Güdül, Meryem Demir
  Bu araştırmada İstanbul İli Güngören ilçesinde bulunan MEB'e bağlı resmi liselerde görev yapan öğretmenlerin örgütsel güven düzeyleri ve iş tatmin düzeylerinin belirlenmesi, ayrıca örgütsel güven düzeylerinin ile iş tatmin düzeyleri arasındaki ilişkinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu araştırma 143 kadın, 100 erkek olmak üzere toplam 243 öğretmen ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmada veriler "Kişisel Bilgi Formu", "Örgütsel Güven Ölçeği(Çok amaçlı T)" ve "Minnesota İş Tatmin Ölçeği" kullanılarak toplanmıştır.. Veri analizi süresince katılımcıların ölçeğin tamamı için verdikleri yanıtların aritmetik ortalamaları, standart sapma değerleri ve yüzdelik dağılımları hesaplanmıştır. Ölçeklerden arasında farklılığı ortaya koyabilmek için ikili grup karşılaştırmalar için Bağımsız Örneklem t-testinden, üç ve daha fazla karşılaştırmalar için Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) testlerinden anlamlı bir ilişki olup olmadığının tespiti için Pearson Korelasyon analizi, yordayıcılık etkisinin olup olmadığının incelenmesi için Çoklu Regresyon Analizi yapılmıştır. Araştırma sonucunda; katılım gösteren lise öğretmenlerin toplam örgütsel güven düzeyi ve iş tatmin düzeyi puan ortalamaları ve yüzdelik dağılımları incelendiğinde öğretmenlerin yüzde ellisinden fazlası ortalamanın üzerinde puan aldığı görülmüştür. Bu bulgu öğretmenlerin örgütsel güven düzeylerinin ve iş tatmin düzeylerinin yüksek olduğunu göstermiştir. Öğretmenlerin iş tatmin düzeyleri; cinsiyet, mezun oldukları fakülte, medeni durum, hizmet süresi(kıdem) değişkenlerine göre anlamlı bir fark göstermezken; branş, öğrenim durumu, haftalık ders yükü, bakmakla yükümlü olunan kişi sayısı, öğretmenliği kendi isteğiyle seçip seçmediği, toplam aylık gelir, statü, okul türü ve sınıf mevcutları değişkenlerine göre anlamlı bir fark göstermektedir. Araştırma korelasyon analizi sonucunda örgütsel güven düzeyi ile iş tatmin düzeyi arasında pozitif yönde yüksek düzey anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Başka bir ifadeyle öğretmenlerin güven düzeyleri arttığında iş tatmin düzeylerinin de arttığı, azaldığında da azalacağı tespit edilmiştir. Regresyon analizi sonucunda örgütsel güven düzeyi ile iş tatmin düzeyi arasında örgütsel güven düzeyinin iş tatmininin güçlü bir yordayıcısı olduğunu göstermiştir. Öğretmenlerin müdüre güven, meslektaşlara güven ve veli/öğrencilere güven düzeyleri, iş tatmin düzeyi ve alt boyutlarını etkileyen önemli bir değişkendir. Öğretmenlerin güven duyduğu örgütler oluşturulduğunda iş tatminlerinin de artacağı anlaşılmaktadır.
 • Publication
  Open Access
  Öğretmenlerin örgütsel affedicilik düzeyleri ile duygusal zeka düzeyleri arasındaki ilişki
  (İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı / Eğitim Yönetimi ve Planlaması Bilim Dalı, 2021) Tekin, Esin; Güneş, Demet Zafer
  Bu çalışmanın amacı, öğretmenlerin örgütsel affedicilik düzeyleri ile duygusal zeka düzeyleri arasındaki ilişkiyi belirlemektir. Araştırmada genel tarama modellerinden betimsel nitelikte ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın evreni İstanbul Bakırköy ilçesidir. Araştırmanın örneklemini, 2020-2021 öğretim yılında İstanbul ili Bakırköy ilçesine bağlı devlet ve özel okullarda görev yapan 124 kadın, 132 erkek olmak üzere toplam 256 öğretmen oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak örgütsel affedicilik ölçeği ve duygusal zeka özelliği ölçeği- kısa formu (DZÖÖ-KF) kullanılmıştır. Verilerin analizinde frekans, yüzde, ortalama, standart sapma, t -Testi, tek yönlü varyans analizi, korelasyon ve çoklu doğrusal regresyon analizi kullanılmıştır. Öğretmenlerin örgütsel affedicilik düzeylerinin yaş, cinsiyet, çocuk sahibi olma, mesleki kıdem, medeni durum, okul türü ve kademesi değişkenlerine göre istatiksel açıdan anlamlı farklılıklar gösterdiği belirlenmiştir. Öğretmenlerin duygusal zeka düzeylerinin yaş, cinsiyet ve çocuk sahibi olma değişkenlerine göre farklılaşmadığı ancak bazı alt boyutlarındaki farkların ise anlamlı olduğu görülmüştür. Medeni durum, mesleki kıdem, okul türü ve kademesi değişkenlerine göre ise istatiksel açıdan anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir. Öğretmenlerin örgütsel affedicilik düzeyleri ile duygusal zeka düzeyleri arasında istatiksel açıdan pozitif yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Ayrıca duygusal zekanın, örgütsel affedicilik anlamlı bir yordayıcısı olduğu sonucuna ulaşılmıştır.