Show simple item record

Questionnaire of Occupational Humorous Coping: The Study of Adaptation into Turkish, Reliability and Validity

dc.contributorFen Edebiyat Fakültesi / Faculty of Letters and Sciences Psikoloji / Psychologytr_TR
dc.contributor.authorOktuğ, Bige Zeynep
dc.contributor.authorTurgut, Tülay
dc.contributor.authorÜnal, Zeynep Merve
dc.date.accessioned2019-02-08T08:49:38Z
dc.date.available2019-02-08T08:49:38Z
dc.date.issued2018-12
dc.identifier.issn1309-1387
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.20875/makusobed.428079
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11413/4503
dc.description.abstractBu çalışmada İşyerinde Mizah Yoluyla Başa Çıkma Ölçeği’nin Türkçe’ye uyarlama, güvenilirlik ve geçerlilik çalışmaları yapılmıştır. Öncelikle, Türkçe’ye çevrilen Ölçek maddeleri İngiliz dili uzmanları tarafından değerlendirilmiştir ve öneriler doğrultusunda gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Ardından, Türkiye’de hizmet sektöründe çalışmakta olan 403 beyaz yakalı çalışandan veri toplanmıştır. Sonuçlara göre, Ölçek hem bir bütün olarak hem alt boyutları kapsamında yüksek bir iç tutarlılık katsayısına sahiptir. Doğrulayıcı faktör analizi, Ölçeğin hem dört boyutlu yapısını hem tek boyutlu yapısını desteklemiştir. Ölçekten elde edilen puanlarla, iki benzer ölçekten (Mizah Yoluyla Başa Çıkma Ölçeği ve Mizah Tarzları Ölçeği) elde edilen puanlar arasındaki korelasyon katsayıları ölçeğin ölçüt geçerliliğinin bulunduğunu göstermiştir. Bu araştırmanın sonuçları İşyerinde Mizah Yoluyla Başa Çıkma Ölçeği’nin güvenilir ve geçerli olduğunu göstermektedir; ancak Ölçek Türkçe’ye yeni kazandırılmış olduğundan, farklı örneklem gruplarında yeniden test edilmesi önerilmiştir. Ayrıca Ölçeğin alt boyutları ile farklı mizah tarzları arasındaki korelasyon katsayıları ışığında Tartışma bölümünde değerlendirmeler yapılmış, gelecek araştırmalar için önerilerde bulunulmuştur.tr_TR
dc.description.abstractThe purpose of this research is to adapt Questionnaire of Occupational Humorous Coping into Turkish and study the psychometrical features of the Turkish form of the questionnaire. Primarily, items translated into Turkish were evaluated by English language experts and necessary modifications were made according to the suggestions. Afterwards, data were collected from 403 white-collar employees working in the service sector in Turkey. According to the results, the scale –as a whole and with sub-dimensions- has a high internal consistency. Confirmatory factor analysis supported both the four-dimensional structure and the one-dimensional structure of the Scale. The high correlations between scores obtained from the Turkish form of Questionnaire of Occupational Humorous Coping and two similar scales (Coping Humor Scale and Humor Style Scale) showed that the scale has a criterion validity. The results of this study showed that the Questionnaire of Occupational Humorous Coping is a valid and reliable instrument, however, since the scale is newly acquired to Turkish, it is suggested to be retested in different sample groups. Additionally, in the light of correlations between the sub-dimensions of the scale and different types of humor, evaluations and suggestions for future research were made in the discussion section.
dc.language.isotrtr_TR
dc.relationMehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisitr_TR
dc.subjectİşyerinde Mizahtr_TR
dc.subjectMizah Yoluyla Başa Çıkmatr_TR
dc.subjectMizah Ölçeğitr_TR
dc.subjectGüvenilirliktr_TR
dc.subjectGeçerliliktr_TR
dc.subjectHumor in Workplacetr_TR
dc.subjectHumorous Copingtr_TR
dc.subjectHumor Scaletr_TR
dc.subjectReliabilitytr_TR
dc.subjectValiditytr_TR
dc.titleİşyerinde Mizah Yoluyla Başa Çıkma Ölçeği: Türkçe'ye Uyarlanması, Güvenilirlik ve Geçerlilik Çalışmasıtr_TR
dc.titleQuestionnaire of Occupational Humorous Coping: The Study of Adaptation into Turkish, Reliability and Validity
dc.typeArticletr_TR
dc.contributor.authorID110961tr_TR
dc.contributor.authorID172693tr_TR
dc.contributor.authorID277224tr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record