Yayın:
Art Nouveau'da Gaudi Örneklemesi

Yükleniyor...
Thumbnail Image
Tarih
2018
Yazarlar
Köseliören, Halime Öznur
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Cilt Başlığı
Yayımcı
İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Anabilim Dalı / İç Mimari Tasarım Bilim
Araştırma Projeleri
Organizasyon Birimleri
Dergi Sayısı
Özet
Tasarlama eylemine yönelik tüm adımların oluşumunda tasarımcının zihninde gerçekleşen ve inşa edilerek hayata geçirilen bir yapının gelişim sürecinde gerçekleşen tasarım oluşumlarının incelenmesi sürecine yönelik olan bu araştırmanın konusu, kavram geliştirme ve gelişen kavramı ortaya çıkarmaktır. İnsanların doğada deneyimleyerek edindiği kavramlar ve bu kavramlara yapılan yorumlar, yaratıcılık adı altındaki tüm eylemlerin temelini oluşturmaktadır. Çalışmanın birinci bölümünde problemin konusu, alanı ve yöntemine dair genel bir bilgi verilmiş ve yapılan literatür araştırmasıyla, çalışmanın konumu tanımlanmaya çalışılmıştır. Çalışmanın ikinci bölümünde, mimari temsil yöntemleri, açıklık kavramı mimari yaklaşımlar ile birlikte hem mekan kavramı kapsamında hemde tasarımcının zihinsel tasarım süreci ile geçirdiği evreler doğrultusunda irdelenmeye çalışılmıştır. Tasarlama eyleminde amaç tasarımcının doğadan etkilenerek geçirdiği süreci gerçek hayattaki deneyimlerine aktarırken bu deneyimlerine kattığı zihinsel gerçeklikleri kavram ve konsept başlıkları ile ortaya koymaktır. Verilen örnekler ve getirilmeye çalışılan açıklamalar ışığında açıklık kavramının uygulama haricinde tasarımcının zihnindeki yansımaları da bu bölümde irdelenmeye çalışılmıştır. Tasarlama süreci planlanan bir süreç olarak görülmemesi gereken, tamamı ile nasıl başladığı tariflenemeyen ve dışarıdan izlenemeyen, ayrıca sonuç kısmına ulaşmanın ne kadar uzun bir süreç olduğu başında tariflenemeyen bir süreçtir. Bu süreçte gözlem büyük önem taşımaktadır. İhtiyaçların belirlenmesi, dönemsel getiriler ve diğer veriler de tasarımın seyrini etkileyen diğer önemli başlıklardır. Ayrıca bu süreci doğru değerlendirmek için temsil yöntemlerini de kullanarak süreci doğru değerlendirmek gerekmektedir. Çalışmanın üçüncü bölümünde Art Nouveau kavramı geniş kapsamda dünya, Avrupa ve en küçük ölçekte İstanbul örneklemeleri ile ele alınmaktadır. Akım mimari ölçekte ele alınmadan önce ilk olarak ortaya çıkışı ve diğer sanat kımları ile mimari özelliklerinin etkileşimi kavram ve ölçek bağlamında irdelenmeye çalışılmıştır. Dönemsel özelliklerin tasarımcıların zihinsel gelişim süreçlerine yansıması ve bu yansımanın dışa vurumu görsel örneklerle desteklenerek tanımlanmaya çalışılmıştır. Burada zengin bir literatür taramasına başvurulmuştur. Çünkü akım sadece Osmanlı dönemine değil dünya geneline unutulmaz eserler bırakmış ve bu dönemdeki tasarımcıların yapıları günümüzde bile varlığını korumaktadır. Açıklık kavramının mekânsal özelliklere yansımasından, cephelerdeki süslemelere kadar mimarlık literatürüne girmiş bir çok tanım bu dönemde verilmiştir. Dördüncü bölümde, dönemsel özelliklerin ve açıklık kavramının akımın mimari yapılarına kavramsal özellikler doğrultusunda yansımaları ile olan etkileşimi ve bu etkileşimden doğan kavramların yapısal olarak mimaride ki yansımaları irdelenmektedir. Beşinci bölümde tasarımcının döneme damgasını vuran eserlerinden La Pedrera belirlenen başlık ve kavramlar doğrultusunda incelenmektedir. Mekan organizasyonundan, cephe süslemesine kadar tasarımcının tasarım fikirlerinden, açıklık kavramının mekanın geneline yansıması fotoğraflar ile tanımlanarak açıklanmaktadır. Bunun yanında konsept gelişim süreci de tanımlanmaya çalışılmıştır. Sonuç bölümünde ise genel bir değerlendirme yapılmaya çalışılmıştır. Mimari temsil kavramları, tasarımcının tasarlama sürecindeki kavrama ulaşma ve kavramı geliştirme işlemlerini geçirirken, bu süreçteki gelişimi değerlendirilmeye çalışılmıştır.
The plan actıon to head all steps formation which is the designers mind to come true and building to earns one's living which is the build development to process will come true to design formatıon ınvestıgatıon process tropısm to be thıs research subject,understand to develop and haphazard to understand to expose reveal. The people learn to experıence from nature and what ıs the people comments for thıs experıence,to be creatıvıty as be fıts the name all actıon.they gıve ınformatıon whıch ıs the problem fırst step of the job,area and admınıstratıon and desıgnate workıng area wıth research lıterature. Second step from workıng archıtect representıng methods to understandıng general defınıtıon and specıally place desıgns dıcıplıne to prıncıple tropısm and the whıch ıs the choose dırectly crıterıon meanıngs are ınvestıgatıon. The purpose of designing is to present the mental realities of these experiences with concepts and concept titles while conveying the process that the designer has been influenced by nature to their real life experiences. Reflections on the minds of the designer except the application of the concept of openness in the light of the examples given and the explanations tried to be brought in are also tried to be discussed in this section. Designing process is a process that can not be seen as a planned process, it can not be defined as how everything starts and can not be viewed from the outside, nor how long it is to reach the result part. Observation is of great importance in this process. Determination of needs is periodical and other data are other important topics affecting the course of design. Moreover, in order to evaluate this process properly, it is necessary to evaluate the process correctly by using the methods of representation. In the third part of the work, Art Nouveau concept is extensively covered by the world, Europe and the Istanbul samples at the smallest scale. Prior to dealing with current architectural scales, it was first tried to examine the emergence and interaction of architectural features with other art forms in terms of concept and scale. It has been tried to define the periodical features to reflect on the mental development processes of the designers and the outward expression of this reflection supported with visual examples. Here a rich literature search was made. Because the current has left unforgettable artifacts not only in the Ottoman period but throughout the world, and the structures of the designers of this period still maintain their existence even today. From the reflection of the spatial features of the concept of openness to the ornaments in the facades, many definitions entered into the architectural literature were given in this period. In the fourth chapter, the interaction between the concept of periodical features and openness to the architectural structures of the stream in terms of conceptual features and the architectural reflections of the concepts arising from this interaction are discussed in architecture. In the fifth chapter, La Pedrera is studied in terms of the determined titles and concepts from the works that hit the designer's turn. From the space organization to the decoration of the facade, the reflection of the designer's design ideas and the reflection of the concept of openness in the general space is explained with photographs. Besides this, the concept development process has been tried to be defined. In the conclusion section, a general evaluation has been tried. Concepts of architectural representation have been tried to evaluate the development of this process while the designer has passed the process of reaching concept and developing the concept of designing process.
Açıklama
Anahtar kelimeler
İç Mimari ve Dekorasyon, Interior Design and Decoration
Alıntı