Publication:
Sermaye Piyasası Kurulu'nun İdari Yaptırım Yetkisinin İdarenin Takdir Yetkisi Kapsamında Değerlendirilmesi ve Yargısal Denetimi

Date
2018
Authors
Alan, Bayram Volkan
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Kamu Hukuku Anabilim Dalı
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract
Hızla gelişen teknoloji karşısında kamusal hayatın hassas sektörleri olarak nitelendirilen sermaye piyasaları, medya, bankacılık, enerji, haberleşme gibi alanlarda ortaya çıkan sorunlara klasik idari yapının cevap vermede yetersiz kalması bağımsız idari otoritelere duyulan ihtiyacı gündeme getirmiştir. Türk sermaye piyasasının otoritesi olması sebebiyle SPK'nın görev ve yetkileri hususunda 6362 sayılı SPKn ile pek çok yenilik yapılmıştır. SPK'nın görev ve yetkilerinin artması ve bu otoritenin sermaye piyasasına daha çok müdahale etmesi sebebiyle SPK'nın işlemleri üzerinde bir denetimin varlığı da bir gereklilik olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu denetim ise, yargısal denetimdir. SPK tarafından tesis edilen idari işlemlere karşı başvuru yapılacak kanun yolu idari yargı yoludur.
Capital markets, which are regarded as sensitive sectors of public life in the face of rapidly developing technology, have brought the need for independent administrative authorities to be inadequate to respond to the problems arising in the fields such as media, banking, energy and communication. Due to the authority of the Turkish capital market, many innovations have been made with the CMB numbered 6362 regarding the duties and authorities of the CMB. The existence of a control over the operations of the CMB as a result of the increase of the functions and powers of the CMB and the fact that this authority intervenes more in the capital market is also a necessity. This is judicial review. The law against the administrative procedures established by the Capital Markets Board is the administrative judicial way.
Description
Keywords
Hukuk, Law, Türk sermaye piyasası, Turkish capital market
Citation