Show simple item record

dc.contributor.authorKumral, Tuğçe
dc.contributor.authorSarp, Pınar
dc.contributor.authorBokurt, Serdar
dc.date.accessioned2019-06-19T11:20:32Z
dc.date.available2019-06-19T11:20:32Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.issn2667-4750
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11413/4879
dc.description.abstractGünümüz organizasyonlarında hem lider hem de yöneticilere özelliklerini barından bireylere ihtiyaç artmaktadır. Bu özellikleri bir arada barındıran diğer bir ifadeyle, görevlerini yerine getiren çalışanını destekleyen aynı zamanda da cezai uygulamaları ön plana alan babacan liderlik tarzı ve bu tarzın etkileri dikkati çekmektedir. Bu etkinin çalışan davranışlarına yansıdığı temel kavramlardan biri çalışanların işte varol(a)masıdır. Bu durumla ilişkili olduğu düşünülen organizasyonel unsurlardan biri de iş güvencesidir ve bu kavramın rolü ve önemi günden güne daha da artmaktadır. Bu çerçevede çalışmanın temel amacı, babacan liderlik ve işte var olamama ilişkisinde iş güvencesinin aracı rolü olup olmadığının belirlenmesidir. Ayrıca çalışma, ülkemiz işletmelerinde sıklıkla görüldüğü belirlenen babacan lider davranışlarının, çalışanların işte varol(a)ması üzerindeki etkilerinin gösterilebilmesi açısından önemlidir. Bu etki de iş güvencesinin varlığının hissedilmesi de süreci etkileyebilecek önemli değişkenlerden biridir. Çalışma, özellikle ulusal literatür bağlamında öncü nitelikte denilebilir. Çünkü iş güvencesinin en çok hissedilebileceği kesimlerden biri de araştırma görevlileridir. Bu çerçevede çalışılan üniversitede iş güvencesinin varlığının algılanması önemli bir sorunsalın temel vurgusu olarak düşünülmüştür. Çalışma üç ana kavram üzerine odaklanmıştır. Bu kavramlar, babacan liderlik, işte var olamama ve iş güvencesi olarak belirlenmiştir. Araştırma, Türkiye’deki kamu ve vakıf üniversitelerinde 33A ve 50D kapsamında çalışan araştırma görevlilerine yönelik olarak gerçekleştirilmiştir. Çalışmada veri toplama aracı olarak anket tekniği kullanılmıştır. Veriler Windows için IBM-SPSS 24.0 istatistiksel paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre; babacan liderliğin işte var olamama eğilimini azalttığı bulgusuna ulaşılmıştır. Bunun yanı sıra babacan liderliğin iş güvencesi üzerinde etkisinin olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, iş güvencesinin işte var olamama eğilimi üzerinde bir etkisinin olduğu ve babacan liderlik ile işte var olamama ilişkisinde iş güvencesinin kısmi aracılık rolüne sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Çalışmada; öncelikle babacan liderlik, daha sonrasında işte var olamama ve iş güvencesi kavramları açıklanmıştır. Ardından da bu kavramlar arasındaki ilişkileri ölçmek amacıyla gerçekleştirilen araştırmanın bulgu ve yorumlarına değinilmiştir. Son olarak araştırma sonuçlarından hareketle gelecekte bu konuyu çalışmak isteyen araştırmacılara önerilerde bulunulmuşturtr_TR
dc.description.abstractIn today's organizations, there is an increasing need for both leaders and managers. In this sense, it is noteworthy that the paternalistic leadership style and the effects of this style, which support the employees who carry out their duties, and which puts the criminal practices at the same time. One of the basic concepts in which this effect is reflected in employee behavior is the presenteeism. One of the organizational factors that are thought to be related to this situation is job security and the role and importance of this concept is increasing day by day. The purpose of this study is to determine whether there is a mediator role in the relationship between paternalist leadership and presenteeism. In addition, the study is important in terms of showing the effects of paternalist leadership behaviors, which are frequently seen in our country enterprises, on the existence of the employees. This effect is one of the important variables that can affect the process. The study is particularly pioneering in the context of national literature. Because one of the areas where job security can be felt most is the research assistant. In this framework, the perception of the existence of job security in the university is considered as the main emphasis of an important problem. This study focuses on three main concepts. These concepts are defined as paternalist leadership, presentism, and job security. The study was conducted in public and private universities in Turkey as a research assistant for the employees covered by 33 and 50D. The questionnaire was used to collect data. The data were analyzed using the IBM-SPSS for Windows 24.0 statistical package program. According to the research results; paternalist leadership has been shown to reduce the tendency of presentism. In addition, paternalist leadership has an effect on job security. In addition, it was concluded that job security had an impact on the tendency of presentism, and that job security had a partial mediating role in the relationship between paternalist leadership and presentism. Study; firstly, the concepts of paternalist leadership, presentism and job security are explained. Then, the findings and interpretations of the research conducted in order to measure the relationships between these concepts are mentioned.Finally, based on the results of the research, suggestions were made to the researchers who want to study this subject in the future.
dc.language.isotrtr_TR
dc.relationSelçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisitr_TR
dc.subjectBabacan Liderliktr_TR
dc.subjectİş Güvencesitr_TR
dc.subjectİşte Var Olamamatr_TR
dc.subjectPaternalist Leadershiptr_TR
dc.subjectJob Securitytr_TR
dc.subjectPresenteeismtr_TR
dc.titleBabacan liderlik ve işte var olamama ilişkisinde iş güvencesinin aracı rolütr_TR
dc.title.alternativeThe role of job security in the relationship between paternalist leadership and presenteeism
dc.typeArticletr_TR
dc.contributor.authorID256394tr_TR
dc.contributor.authorID256647tr_TR
dc.contributor.authorID173972tr_TR


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record