Now showing items 1-13 of 13

  • CORS-TR verileriyle iyonosfer modellerinin incelenmesi 

   Başpınar, Sawsan (2012-01)
   Son yıllardaki hızlı teknolojik ve bilimsel gelişmelerle birlikte konum belirlenmesinde GPS (Küresel Konum Belirleme sistemi) teknikleri önemli rol oynamaya başlamıştır. Askeri amaçlar için geliştirilen GPS teknolojileri, ...
  • Cyclically compact operators on Kaplansky-Hilbert modules 

   Gönüllü, Uğur (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Matematik Bilgisayar Anabilim Dalı, 2014-05)
   The first part of the thesis studies cyclically compact sets and operators on Kaplansky-Hilbert modules. A. G. Kusraev proved a general form of cyclically compact operators in Kaplansky-Hilbert modules using techniques of ...
  • Generalization of harmonic univalent convex functions 

   Çetinkaya, Asena (İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Matematik ve Bilgisayar Bilimleri Ana Bilim Dalı / Matematik Bilim Dalı, 2020)
   Kuantum kalkülüsün harmonik yalınkat fonksiyonlarda uygulamaları oldukça yenidir. Bu çalışmada, q-türev operatörü kullanılarak tanımlanan q-harmonik yalınkat fonksiyonların bazı alt sınıflarının incelenmesine odaklanılmıştır. ...
  • Harmonik yalınkat fonksiyonlar 

   Duman - Yavuz, Emel (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Matematik Bilgisayar Anabilim Dalı, 2009-06)
   Harmonik fonksiyonlar analitik olması gerekmeyen kompleks değerli fonksiyonlardır. Harmonik yalınkat fonksiyonlar teorisi ise kompleks analizin üzerinde en çok araştırma yapılan dallarından birisidir. Bu tezde amaca y¨onelik ...
  • High Degree B-Spline Solution For Singularly Perturbed Boundary Value Problem 

   Elfaituri, Khaled E. (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Matematik Anabilim Dalı, 2007-09)
   This study deals with the singularly perturbed boundary value problems. It is very active filed now a days, especially with improvement technology of the computer machine which is help us to do million and million of ...
  • Integral of Krivine extensions and orthogonality and Hermitian projections on complex Banach lattices 

   Türer, Mehmet Selçuk (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Matematik Bilgisayar Anabilim Dalı / Matematiğin Temelleri ve Matematiksel Lojik Bilim Dalı, 2016-08)
   Eldeki bu çalışma iki kısımdan oluşmaktadır. Birinci kısımda, pozitif sayılar için homojen fonksiyonların Krivine genişlemeleri ele alınmıştır ve pozitif sayılar için homojen bir fonksiyonun Krivine genişlemesinin Bochner ...
  • Kesirli kısmi türevli diferensiyel denklemlerin sayısal çözümleri 

   Uçar, Mehmet Fatih (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Matematik Bilgisayar Anabilim Dalı, 2012-02)
   Çalışmada kesirli türevli diferansiyel denklem sistemlerinin ve kesirli kısmi türevli diferansiyel denklemlerin nümerik çözümü ele alınmıştır. Bu diferansiyel denklemlerin nümerik olarak çözümünde non-polynomial spline ve ...
  • Kısmi Türevli Kesirli Mertebeden Lineer Schrödinger Denklemlerinin Sayısal Çözümleri 

   Er, Neslihan Fatma (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Matematik Bilgisayar Anabilim Dalı, 2015-05)
   Bu tezde kısmi türevli zaman-kesirli mertebeden lineer Scrödinger denklemi ile ifade edilen problem ele al nm ışt r. Problem, Caputo kesirli türev tanı mı nı n uygulanmas yla tamsay ılı mertebeden lineer Scrödinger denklemi ...
  • Kısıtlara bağlı matematiksel modelleme ile insansız hava aracı için yumuşatılmış rota planlaması 

   Buran, Bayram Ali (İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Matematik ve Bilgisayar Bilimleri Anabilim Dalı, 2019)
   Bu tezde, İnsansız Hava Aracı (İHA) için matematiksel rota planlama yöntemleri incelenmiştir. Bir İHA'nın önceden belirlenen kontrol noktalarını ziyaret etmesi ve yeniden başlangıç noktasına geri dönülmesi problemi İHA'nın ...
  • Lineer olmayan schrödinger denkleminin enerji korumalı yöntemle çözümü ve model indirgeme yönteminin uygulanması 

   Akkoyunlu, Canan (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Matematik Bilgisayar Anabilim Dalı, 2013-07)
   Bu tezde lineer olmayan Schrödinger (NLS) denklemi enerji koruma özelliğine sahip ortalama vektör alanı (OVA) ile çözülmüştür. Ayrıca model indirgeme yöntemi olarak uygun dik ayrışım (UDA) yöntemi uygulanarak bir ve iki ...
  • Log-Harmonik Yalınkat Fonksiyonlar 

   Özkan, Hatice Esra (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Matematik Bilgisayar Anabilim Dalı, 4-06)
   Çalışmada oncelikle analitik ve harmonik fonksiyonlar teorisi ele ahnmiştir. Ardindan çalıma alani olarak log-harmonik fonksiyonlar teorisi segilmiştir. Log-harmonik fonksiyonlar analitik ve co-analitik olmak iizere iki ...
  • Simetrik dizaynlar, kodlar ve sır paylaşım şemaları üzerine bir çalışma 

   Çalkavur, Selda (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Matematik Bilgisayar Anabilim Dalı, 2010-07)
   Bu tez çalışmasının konusu, simetrik dizaynın kodu ile ilgili sır paylaşım şemaları arasındaki ilişkiyi araştırmaktır. Tezin ilk bölümünde; dizayn, simetrik dizayn ve dizayn kavramları incelenmiştir. İkinci bölümde lineer ...
  • Stokastik parabolik denklemler için yarı grup metodu yaklaşımı 

   Şan, Mehmet Emin (2012-01)
   Bu tezde yerel olmayan sınır değer Stokastik parabolik denklemlerin tek basamaklı fark şemaları sunulmuştur. Bu fark şemalarının yaklaşım tahminleri yapılmıştır. Yerel olmayan parabolik sınır değer problemlerinin sayısal ...