Mimarlık Tarihi ve Restorasyon Yüksek Lisans Programı / History of Architecture and Restoration Master's Degree Program

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 13
 • Publication
  Open Access
  Mudurnu kentsel sit alanı için koruma önerisi ve turizm potansiyellerinin değerlendirilmesi
  (İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Mimarlık Ana Bilim Dalı / Mimarlık Tarihi ve Restorasyon Bilim Dalı, 2019) Lakerta, Ayşe Gökçe; Semiz, Hayriye Nisa
  Türkiye'de kültürel mirasımızın büyük bir kısmını oluşturan tarihi kentlerin çeşitli nedenlerle tahrip ve yok olmasını önlemek ve gelecek kuşaklara aktarmak için yaşatılarak korunması gerekmektedir. Bolu'nun güneybatısında dağlarla çevrili bir vadide içerisinde konumlanan Mudurnu ilçesi önemli merkezlere yakınlığı ile geçmişten günümüze önemli bir coğrafi konuma sahip olmuştur. Tarih boyunca birçok uygarlığa ev sahipliği yapmış olan Mudurnu'da yerleşimin M.Ö. 1200'lü yıllara kadar dayandığı bilinmektedir. Mudurnu, İpek Yolu üzerinde bulunması nedeniyle uzun süre önemli bir ticari merkez olmuştur. Mudurnu'da tarihsel süreç içerisinde oluşan geleneksel doku, sahip olduğu doğal güzellikler ve sosyo – kültürel yapının bir araya gelerek oluşturduğu kültürel peyzaj sebebiyle, korunması gerekli kentsel sit statüsündedir. Bu tez çalışmasında, Mudurnu kentsel sit alanı içerisinde yapı ve çevre bazında detaylı analiz ve değerlendirmeler yapılmış, Mudurnu'nun güçlü yönleri, zayıf yönleri, tehdit ve potansiyelleri belirlenmiş, fiziksel ve sosyal yapısıyla ilgili değerlendirmeler yapılmıştır. Mudurnu'nun sahip olduğu turizm potansiyelleri de göz önünde bulundurularak ilçenin sorunlarına, tarihi çevre koruma ilkeleri göz önünde bulundurularak, geleneksel kent dokusunun korunması ve sürdürülebilirliği için öneriler geliştirilmiştir. Anahtar Kelimeler: Bolu - Mudurnu, Tarihi Çevre, Geleneksel Konut, Tarihi Kent Koruma, Turizm.
 • Publication
  Open Access
  İstanbul'daki Musevi okulları ve koruma sorunları, Ortaköy ETZ Ahayim sinagogu Musevi mektebi örneği
  (İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Mimarlık Ana Bilim Dalı / Mimarlık Tarihi ve Restorasyon Bilim Dalı, 2019) Erdim, Ümit; Göğüş, Ceren
  Osmanlı Devleti'nin azınlık politikası, kent kurgusunu etkileyen çok kültürlü toplumsal yapılanmaya izin vermiştir. Yüzyıllar boyunca farklı din ve etnik kökene mensup topluluklar kendi ibadet mekanlarını, eğitim yapılarını, dinlenme ve eğlence alanlarını inşa etme ve işletme imkanına sahip olmuşlardır. Bu oluşum Osmanlı Devleti idaresinde olan kentlerde benzersiz bir kimliksel katmanlaşma yaratmaktadır. Tarihsel süreçteki dönüşümle beraber farklı etnik ve dini kökendeki toplumsal yapılanma yok olmuş olsa da bu yapılanmanın fiziksel çevredeki ifadesi, anıtsal ve sivil mimari yapılar olarak bugün hala varlığını sürdürmektedir. Osmanlı Devlet'i döneminde Türk, Yahudi, Ermeni ve Rum topluluklarının bir arada yaşadığı semtlerden biri olan Ortaköy, bu kimliksel katmanlaşmanın var olduğu eşsiz bir kent karakteri sunar. Günümüzde bu tarihi katmanlaşmanın bir parçası olan kamusal yapılar bina ölçeğinde işlevsiz kalarak kentin yoğun dokusunda kaybolmuş, ait olduğu sistemden ayrılmıştır. Bu tez ile, eğitimde modernleşme etkisiyle AIU (Alliance Israelite Universelle) vakfının kurduğu Ortaköy Etz Ahayim Sinagogu'na bağlı Musevi Mektebi yapısının, Osmanlı Devleti döneminden günümüze değişen azınlık yasaları ve bu yasalar kapsamında eğitim yapılarına etkileri incelenerek, Ortaköy Etz Ahayim Sinagogu Musevi Mektebi'nin koruma sorunlarının belirlenmesi ve yeniden işlev kazandırılması amaçlanmıştır.
 • Publication
  Open Access
  Çankırı, Çerkeş'te Şevale Uyanık Evi Restorasyon Projesi
  (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Mimarlık Anabilim Dalı / Mimarlık Tarihi ve Restorasyon Bilim Dalı, 2017) Arslan, Muhammed Burak; Semiz, Hayriye Nisa; 245834
  Tarihi M.Ö. 2. binyıla dayanan Çerkeş, Osmanlı'nın Anadolu topraklarındaki hakimiyetine kadar Hitit, Roma ve Bizans dönemlerine tanıklık etmiştir. 11. yüzyıldan itibaren Türk boylarının egemenliğine giren Çerkeş ve yakın çevresi, 15. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu topraklarına dahil olmuştur. Sultan IV. Murad döneminde (1623-1640), Bağdat ve Revan Seferleri sırasında önemli bir menzil noktası olması sonucu yaptırılan cami, kervansaray ve hamam yapıları ile birlikte yerleşim önem kazanmıştır. Ancak 1939 yılında meydana gelen büyük yangın ve Çerkeş'i de etkileyen 1944 tarihli Bolu – Gerede Depremi ile yerleşimde çok sayıda yapı harabe haline gelmiş, yerleşimin çehresi değişmiştir. Çerkeş'te günümüze ulaşmayı başaran, bölgenin kültürel ve sosyo-ekonomik gelişiminden izler taşıyan tarihi ve mimari öneme sahip anıtsal yapılar ve geleneksel konutlar bulunmaktadır. Bu çalışma kapsamında, Çerkeş'teki geleneksel mimari örneklerden biri olan ve Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 11.11.2010 tarihli, 5538 numaralı kararı ile "taşınmaz kültür varlığı" olarak tescil edilen Şevale Uyanık Evi ele alınmıştır. Öncelikle yapının ayrıntılı belgelemesi ile malzeme ve hasar analizleri yapılmıştır. Ardından yapı sahiplerinden elde edilen bilgiler ve tipolojik karşılaştırmalar ışığında restitüsyon önerileri geliştirilmiştir. Son olarak koruma sorunları tespit edilmiş; Şevale Uyanık Evi'nin özgün mimari özellikleri esas alınarak ve bozulmalara maruz kalan kısımların kullanılan özgün malzemeler ve yapım tekniğiyle uyumlu olarak onarılması ve güçlendirilmesi yönünde müdahaleler belirlenerek, restorasyon projesi hazırlanmıştır.
 • Publication
  Open Access
  Giresun Piraziz'de Tiralizade Hasan Bey Konağı Restorasyon Projesi
  (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Mimarlık Anabilim Dalı / Mimarlık Tarihi ve Restorasyon Bilim Dalı, 2017) Lider Parlakyıldız, Tevfik; Semiz, Hayriye Nisa; 245834
  Giresun, Piraziz'de bulunan, Tiralizade Hasan Bey Konağı 1906-1908 yıllarına tarihlenen bir Geç Osmanlı dönemi yapısıdır. Dönemin Türk sivil mimari özelliklerini taşıyan konak, plan şeması ve barok, rokoko tarzı süslemelere sahip özgün cephe düzeni ile bölgede öne çıkan örneklerdendir. Bu çalışma kapsamında, öncelikle Tiralizade Hasan Bey Konağı ayrıntılı olarak belgelenmiş, malzeme ve hasar analizleri yapılarak restitüsyon projesi hazırlanmıştır. Ardından taş kârgir ve tuğla yarı kârgir yapım tekniğiyle inşa edilen Tiralizade Hasan Bey Konağı'nın özgün mimari nitelikleri esas alınarak koruma sorunları saptanmış, farklı şekillerde bozulmalara maruz kalan kısımların onarılması, güçlendirilmesi ve özgün mimari niteliklerinin korunmasına yönelik öneriler geliştirilmiştir. Bu bağlamda sürdürülebilir korumanın sağlanmasına yönelik olarak, mimari mirasın toplumsal amaca hizmet edecek yeni bir işlevle yaşatılması önerilmiştir.
 • Publication
  Open Access
  Büyük Postane İç Donanımı ve Koruma Sorunları
  (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Mimarlık Anabilim Dalı / Mimarlık Tarihi ve Restorasyon Bilim Dalı, 2018) Kerimoğlu, Ömür; Seçkin, Nadide; 9428
  Tezin çalışma konusu olan Büyük Postane; bir kamu yapısı olup, İstanbul'da Tarihi Yarımada'da Fatih ilçesi, Hobyar Mahallesi, Yeni Postane Caddesinde, 24 pafta, 424 ada, 14 parselde yer almaktadır. Yapı, İstanbul I Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 12.07.1995 tarih ve 6848 sayılı kararıyla belirlenen Kentsel ve Tarihi Sit Alanı içinde bulunmaktadır. Tescilli olan yapı, I. (birinci) derece koruma grubu içerisindedir. Büyük Postane, Osmanlı Devleti'nin geç döneminde inşa edilen ve Birinci Ulusal Mimarlık Akımı üslubunu yansıtan kamu yapılarının ilk örneğidir. Yapının mimarı Vedat Tek'dir. Yapı, tüm yönüyle (mimari üslup, plan, yapım tekniği, malzeme, iç mekân tasarımı ve mobilyalar) dönem özelliklerini taşımaktadır. Yapıyı bu bağlamda incelediğimizde; çalışma altı bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, çalışmanın amaç, kapsam ve yöntemi açıklanmıştır. İkinci bölümde, Osmanlı Devleti'nde 19. yüzyılda Batılılaşma hareketleri kapsamında gelişen ve değişen haberleşme biçimleri ve mekânları özetlenmiştir. Üçüncü bölümde, Büyük Postane binasının mimarı Vedat Tek'in yaşamı ve eserleri hakkında kısaca bilgi verilmiştir. Dördüncü bölümde, Osmanlı Devleti'nde 20. yüzyıl başından bu güne haberleşme mekânı olarak kullanılan Büyük Postane yapısının mimari özellikleri ve iç mekan tasarımı açısından işlevselliği değerlendirilmiştir. Beşinci bölümde, Büyük Postane merkez hol iç mekan donanımı ile yapı unsuru olan kapı ve pencere açıklıkları, döneme ait mobilyaların biçim ve malzeme nitelikleri saptanmaya ve belgelenmeye çalışılmıştır. Ayrıca iç mekan bileşenlerindeki bozulmalar ve nedenleri ile binada daha önce yapılmış olan onarım çalışmaları yasal mevzuat ve kararlar çerçevesinde özetlenmiştir. Altıncı ve son bölümde ise sonuç değerlendirmesi yapılarak Büyük Postane binasının geleceğe aktarılmasında özgün değerlerinin korunmasına ilişkin öneriler sunulmuştur. Anahtar Kelimeler: Posta, Büyük Postane, Vedat Tek, Birinci Ulusal Mimarlık Akımı, Kamu Yapıları.