Publication:
Türkiye’de Mobilya Tasarım Yarışmalarının İçmimarlık Eğitimine Katkıları

Date
2018-11
Authors
Melikoğlu Eke, Armağan Seçil
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract
Günümüzde mobilya tasarımının önemi tasarımın tüm paydaşları tarafından kabul görmektedir. Tasarımcı, kullanıcı ve üretici sektör boyutunda gelişen bu durum paydaşların yenilikçi ve gelecekçi bir yaklaşım benimsemeleri gerektiğini ortaya koymaktadır. Tüm paydaşların mobilyadan beklentileri olan özgünlük, estetik, işlevsellik, kalite koşullarına uyumluluk, üretilebilirlik, uygulanabilirlik, insan ve çevre sağlığı koşullarına uyumluluk gibi birçok değerle zenginleştirilmiş tasarımlara ulaşabilmesi için de ülkemizde çeşitli mobilya tasarım yarışmaları düzenlenmektedir. Böylece yarışmalara fikirleriyle katkı sağlayan her katılımcı ile yaratıcı ve üretken bir ilişki biçimi doğmaktadır. Öncelikli hedefleri tasarımcılarla sektördeki firmaları buluşturan ve nitelikli ürünlerin ortaya çıkarılması olan mobilya tasarım yarışmalarının diğer amaçları; mobilya tasarımının sektör için önemini vurgulayarak tasarım fikrini teşvik etmek, rekabet sağlayıcı çözümler üretmek, geleceğin mobilya sektöründe etkili olabilecek ürünlerin geliştirilmesine öncülük etmek ve geleceğin tasarımcılarını olumlu yönlendirilmesini sağlamak şeklinde sıralanabilir. Özellikle ülkemizde 2000’li yıllarda mobilya sektörünün ve çeşitli kurumların yeni tasarım fikirlerini desteklemek, iyi tasarımcıları keşfetmek adına açtıkları yarışmaların sayısı artmaya devam etmektedir. Mobilya tasarım yarışmalarının tasarım eğitimine de katkı sağladığı düşünülmektedir. Yarışmalar öğrencilerin sorgulama, esnek düşünme, yaratıcılık, güncel problemlere çözüm üretme gibi yeteneklerini geliştirmesine olanak sağlamaktadır. Bununla birlikte aldıkları eğitimle ilişki kurarak yeni bir üretim ve paylaşım zemini oluşturmalarına yardımcı olmaktadır. Çünkü birçok İçmimarlık bölümünün eğitim müfredatında mobilya tasarımı adıyla ya da benzeri dersler bulunmaktadır. Mezuniyet sonrasında da öğrencilerin öncelikli çalışma alanlarından biri olan mobilya sektörüyle tanışıklığı dersler aracılığıyla ve çalışmanın odağını oluşturan yarışmalarla sağlanmaktadır. Özellikle bazı İçmimarlık bölümlerinde mobilya tasarımına yönelik dersler ağırlıklı olarak verilmektedir. Bu durumun yarışmalara katılımı arttırdığı ve ödül alan öğrencilerin bu okullardan çıktığı fikrini düşündürtmektedir. Bu bilgiler ışığında bildiri kapsamında sayıları giderek artan mobilya tasarım yarışmalarının eğitime sağladığı katkılar irdelenmeye çalışılmıştır. Çalışmada 2005 ve 2008 yıllarında ilkleri düzenlenen MOSDER Ulusal Ev Mobilyaları Tasarım Yarışması ile İhracatçı Birlikleri Ulusal Mobilya Tasarım Yarışması özelinde nicel ve nitel bir araştırma yapılarak, veriler analiz edilmiş ve tartışılmıştır. Araştırma kapsamında ele alınan yarışmalar kategori, yıllara göre katılımcı sayıları, ödül alanların eğitim kurumlan ve branşları gibi başlıklar altında analiz edilmiştir. Ayrıca ödül kazanan öğrencilerin eğitim müfredatlarındaki mobilya tasarım dersleri de incelenerek eğitimle olan ilişkinin ortaya konulmasına çalışmıştır. Çalışma ile birlikte Türkiye’de tasarım dünyasını ve sektörünü güçlendirdiği düşünülen mobilya tasarım yarışmaları ile güncel durumu anlamayı ve üzerinde konuşmayı amaçlayan bir çerçeve sunulmaktadır.
Description
Keywords
Citation