Publication:
Öğretmen Adaylarının Mobil Değerlendirme Uygulamalarına İlişkin Görüşleri

Date
2019-05
Authors
Kulaksız, Taibe
Kelleci, Özge
Pala, Ferhat Kadir
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract
Mobil değerlendirme uygulamaları sağladığı pek çok kolaylık sebebiyle eğitim-öğretimin ölçme değerlendirme aşamalarına entegre edilmeye başlanmıştır. Eğitimde bu uygulamalarm kabul durumunu etkileyen faktörlerden biri bireysel yenilikçilik özellikleridir. Bu nedenle öğrenenlerin bireysel yenilikçilik özelliklerine göre sınav tercihlerinin belirlenmesi ve mobil değerlendirme uygulamalarına ilişkin görüşlerin değerlendirilmesi önem teşkil etmektedir. Bu kapsamda araştırmanın amacı, öğretmen adaylarının smavlarda mobil değerlendirme uygulamalarmm kullanılmasına ilişkin görüşlerini almaktır. Buna ek olarak araştırmada öğretmen adaylarmm bireysel yenilikçilik özelliklerine göre sınav tercihleri de incelenmiştir. Çalışmanın katılımcılarını 27 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırma kapsammda katılımcıların mobil değerlendirme uygulamalarını, çalışmanın yürütüldüğü dersin ölçme değerlendirme aşamalarında deneyimlemesi sağlanmıştır. Durum çalışmasına göre yürütülen bu çalışmada veri toplama aracı olarak Bireysel Yenilikçilik Ölçeği ve Görüşme Formu kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre öğretmen adaylarmm bireysel yenilikçilik düzeyleri yüksek olmasına karşın geleneksel smav yöntemini özellikle alışkanlık, smav süresi ve soru üzerinde karalama yapabilme gibi sebeplerle tercih ettikleri görülmüştür. Öğretmen adaylarının mobil değerlendirme uygulamalarmm smavlarda kullanımını tercih etmemelerinde, söz konusu uygulamalarda sınav esnasında cevapları kontrol etme imkânının sınırlı olması, teknik problemlerin yaşanma potansiyeli, soru başına düşen sürenin sınırlı olması başlıca nedenlerdir. Mobil değerlendirme uygulamalarım tercih eden öğretmen adayları ise bu uygulamaların anlık geribildirim özelliğine sahip olması, eğlenceli ve ilgili çekici, çevreci ve düşük maliyetli olması gibi avantajlarını dile getirmişlerdir. Bunlarm yanı sıra mobil değerlendirme uygulamalarmdaki anlık geribildirim özelliğinin kimi öğretmen adaylarında kaygıya ve motivasyon düşüklüğüne sebep olduğu kimilerinde ise tam tersi yönde etki yarattığı belirtilmiştir. Öğretmen adayları, mobil değerlendirme uygulamalarının sonuç değerlendirme yerine süreç değerlendirmede kullanılmasının daha etkili olabileceğine ilişkin önerilerde bulunmuşlardır. Buna ek olarak mobil değerlendirme uygulamalarında söz konusu sınırlılıkların giderileceği güncellemelerin yapılması önerilmektedir.
Due to the many conveniences provided by mobile assessment applications, it has been started to integrate in measurement and evaluation phases of education. One of the factors affecting the acceptance of these applications in education is the individual innovativeness. For this reason, it is important to determine the preferences of examination according to the innovation characteristics of individuals and to evaluate the opinions of learners about mobile assessment applications. In this context, the aim of the study is to get pre-service teachers' opinions on the use of mobile assessment applications in exams. In addition, the preferences of examination of the pre-service teachers according to their individual innovativeness were also investigated. The participants of the study consisted of 27 pre-service teachers. Within the scope of the research, participants experienced mobile assessment applications during the measurement and evaluation phases of the course in which the study was conducted. In this research conducted according to case study, Individual Innovativeness Scale and Interview Form were used as data collection tool. According to the results, although the individual innovativeness levels of pre-service teachers were high, they preferred traditional test method especially for reasons such as habit, test duration and scribbling on question. The fact that pre­ service teachers do not prefer mobile assessment applications in exams, the lack of the opportunity to check the answers during the examination, the potential of experiencing technical problems and the limited time per question are the main reasons, pre-service teachers who prefer mobile assessment applications stated that these applications have some advantages such as having instant feedback, being amusing and attractive, being environmentally friendly and low cost. However, it is stated that instant feedback feature of mobile assessment applications causes anxiety and low motivation in some pre-service teachers, while some of them have the opposite effect, pre-service teachers suggested that using mobile assessment applications in formative evaluation rather than summative evaluation might be more effective. In addition, it is recommended that updates be made to address these limitations in mobile assessment applications.
Description
Keywords
Mobil Değerlendirme Uygulamaları, Ölçme Değerlendirme Uygulamaları, Sınav Tercihi, Bireysel Yenilikçilik, Mobile Assessment Applications, Measurement and Evaluation Applications, Exam Preference, Individual Innovativeness
Citation