Publication:
Belediyelerde İdari Vesayet Sistemi

Date
2019, 2019
Authors
Çaykara, Utku Caner
Çaykara, Utku Caner
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı
İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract
Ülkemizde kamu hizmetlerinin yerel gereksinimlere uygun ve zamanında uygulanabilmesi bakımından merkezi idareye hiyerarşik bağlı olan ve kuruluşları çok eskilere dayanan taşra birimleri oluşturulmuştur ancak bu teşkilatlar merkeziyetçi bir sistemle kurgulandığından yerel ihtiyaçlara olması gereken gibi cevap verememiştir. Bu tür bürokratik yoğunlaşmalar sonucunda ülkemizde asli kurucu iktidar, Subsidiarite ilkesi çerçevesinde yerelde ihtiyaç duyulacak bazı kamu hizmetlerinin yine yerelde kurulacak merkezi idare teşkilatı dışında örgütlenmiş, kısmen özerk bir statü bahşedilerek ve bizzat Anayasada sayılmak suretiyle kurulan özel idareler, belediyeler ve köyler gibi yerel yönetim birimlerine bırakma gereğini duyulmuştur. Bu bağlamda asli kurucu iktidar, söz konusu idarelere yetki ve gelir desantralize ederken yasama organına (tali kurucu iktidara) geniş bir takdir yetkisi bırakmıştır fakat yasama organı ülkemizin üniter devlet yapısından kaynaklı olarak yerel yönetimlerin görev ve yetkilerinin arttırılması halinde bazı yerel idarelerin siyasal olarak kriminalize olacağı endişesiyle bu yetkiyi yerel idareler lehine kullanmakta oldukça çekimser davrandığı görülmektedir ki bunun tam aksine idareyi bütünlemeye dönük sıkı bir idari vesayet denetimi öngörmüştür. Üzerinde çalışıyor olduğum konu, tüm bu çekinceleri ortadan kaldırmak üzere tesis edilmiş olan yukarıda kısmen değindiğim idari vesayet sistemidir idari vesayet bilindiği üzere üniter devletlerde devlet tüzel kişiliğini temsil eden merkezi idarenin yerel idareler yani kamu tüzel kişileri üzerinde, bu idarelerin anayasa, kanunlar ve düzenleyici işlemlerle belirlenmiş mevzuata aykırı karar alıp almadıkları dolayısıyla bu yönde bir işlem tesis edip etmediklerini hukukilik denetimi ile merkezin talimat ve direktiflerine uyup uymadıklarını, yaptıkları işlemlerde kamu düzenini gözetip gözetmediklerini ise yerindelik denetimi şeklinde denetlemesidir.
In order to implement public services in accordance with local requirements in a timely and timely manner, provincial units have been established which are hierarchically dependent on the central administration and based on very old institutions, but these organizations have not been able to respond to local needs as they should be. As a result of such bureaucratic intensities, the main constituent power in our country, some public services that will be needed locally in the framework of Subsidiarity principle are organized outside the central administrative organization to be established locally, given a partially autonomous status and leaving it to the local government units such as special administrations, municipalities and villages established by counting in the Constitution itself. the need was heard. In this context, while the principal constituent power gave decentralized power to the legislature (secondary constituent power) while decentralizing authority and income to the aforementioned administrations, the legislative body was concerned that some local administrations would be politically criminalized if the duties and powers of local governments were increased due to the unitary state structure of our country. it seems to be abstaining to use this power in favor of the local administrations, and on the contrary, it envisions a strict administrative tutelage audit to complement the administration. What I am working on is the administrative tutelage system, which I have mentioned above, which was established to eliminate all these reservations. It is known that the administrative tutelage is defined by the constitution, laws and regulatory procedures of the local administrations, ie public legal entities, representing the state legal entity in the unitary states. whether or not they have taken a decision against the legislation, whether they establish a transaction in this direction or not, and whether they are in compliance with the instructions and directives of the center, whether they are observing public order or not in the transactions they conduct, and checking them in the form of a territorial audit.
Description
Keywords
İşletme, Business Administration
Citation