Show simple item record

dc.contributor.authorArıcı, Müberra
dc.contributor.authorTüfekçi Akcan, Ayşe
dc.contributor.editorToran, Mehmet
dc.contributor.editorKulaksız, Taibe
dc.date.accessioned2019-10-22T13:35:30Z
dc.date.available2019-10-22T13:35:30Z
dc.date.issued2019-04
dc.identifier33tr_TR
dc.identifier.issn1300-1272
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11413/5451
dc.description.abstractAraştırmanın amacı annelerin çocukları ile birlikte hikâye kitabı okuma davranışlarının incelenmesidir. Betimsel tarama modelinde desenlenen araştırmanın örneklemi çocukları anasınıflarına devam eden 436 anneden oluşmaktadır. Veriler ÇEBOE (Çocuk Ebeveyn Birlikte Okuma Etkinlikleri Ölçeği) ile toplanmıştır. Verilerin analizinde betimsel istatistiklere ek olarak, Student’s t testi, Mann-Whitney U testi, Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) ve Kruskal-Wallis H testi uygulanmıştır. Yapılan analizler sonucunda annelerin birlikte etkileşimli okuma, birlikte okumaya yönelik görüşler ve okuryazarlığın önemi boyutlarını her zaman, okuryazarlık öğretimini ara sıra ve okuryazarlığa model olma boyutunu nadiren gerçekleştirdikleri ortaya çıkmıştır. Ayrıca, annelerin çocukları ile birlikte okuma davranışlarının, anne eğitim düzeyi ve sahip olunan çocuk sayısına göre; çocuklarına kitap okuma sıklıklarına, kitap okumaya ayırdıkları zamana, çocuklarıyla birlikte okuyabilecekleri kitap sayısına ve çocuklarına ilk kitabı alma yaşına göre anlamlı farklılık gösterdiği görülmüştür.
dc.description.abstractThe aim of the research is to investigate mother-child shared storybook reading behaviors. The sample of the research, which is designed in the descriptive survey model, consists of 436 mothers whose children attend to kindergarten. The data were collected using ÇEBOE (Child-Parent Shared Reading Activities Scale). In addition to descriptive statistics, Student’s t test, Mann-Whitney U test, One-Way Variance Analysis (ANOVA) and Kruskal-Wallis H test were used to analyze the data. As a result of the analyzes, it was found that mothers always participated in interactive reading, opinions of shared reading, and the importance of literacy; they occasionally participated in the dimension of literacy teaching, and rarely participated in the dimension of modeling literacy. In addition, it was found that mothers’ shared reading behaviors were differed in accordance to mothers’ level of education and the number of children they had; the frequency in which they read to their children, the time they spend in reading to their children, the number ofbooks they could read to their children, and the age of the child when mothers bought them their first book.
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherİstanbul Kültür Üniversitesi / Eğitim Fakültesitr_TR
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectBirlikte Okuma
dc.subjectEtkileşimli Okuma
dc.subjectOkul Öncesi Dönem
dc.subjectShared Reading
dc.subjectInteractive Reading
dc.subjectPreschool Period
dc.titleOkul Öncesi Dönemde Anne-Çocuk Birlikte Hikâye Kitabı Okuma Davranışlarının İncelenmesi
dc.title.alternativeInvestigation of Mother-Child Shared Storybook Reading Behaviors in Preschool Period
dc.typeArticletr_TR
dc.relation.journalYED.JEL Yaşadıkça Eğitim Dergisi / Journal of Education For Lifetr_TR
local.journal.issue1tr_TR
local.journal.startpage100tr_TR
local.journal.endpage120tr_TR


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States