Show simple item record

dc.contributor.authorSülükçü, Yusuf
dc.contributor.authorAltunkaya, Hatice
dc.contributor.editorToran, Mehmet
dc.contributor.editorKulaksız, Taibe
dc.date.accessioned2019-10-22T14:30:38Z
dc.date.available2019-10-22T14:30:38Z
dc.date.issued2018-12
dc.identifier32tr_TR
dc.identifier.issn1300-1272
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11413/5458
dc.description.abstractAkran zorbalığı, dünyada ve ülkemizde gittikçe arttığı yapılan araştırmalar sonucunda ortaya konulan bir eğitim problemidir. 2015 PISA verilerine göre Türkiye’deki akran zorbalığının oranı % 19’dur. ABİDE raporuna göre de Türkçe başarısı ile zorbalığa uğrama arasında pozitif bir ilişki bulunmuştur. Bu araştırmanın amacı, 7. sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama becerileri ileakran zorbalığı düzeyleri arasındaki ilişkiyi tespit etmektir. Çalışma nicel bir araştırma olup ilişkisel tarama yöntemi kullanılmıştır. Çalışmadaki veriler, İç Anadolu Bölgesinde yer alan bir ilçede,7. sınıfta öğrenim gören 217 öğrenciüzerinden toplanmıştır. Verilerin toplanmasında Akran Zorbalığı Ölçeği, Okuduğunu Anlama Başarı Testi kullanılmıştır. Okuduğunu anlama ile kurban, zorba,hayattan zevk alma arasında korelasyon analizleri incelendiğinde; kurbanile okuduğunu anlama arasında negatif (r=-.236;p=<.05), zorba ile okuduğunu anlama arasında negatif (r=-.245; p=<.05), zorbaile kurbanarasında) pozitif (r=.2;p=<.05), hayattan zevk almaile okuduğunu anlamaarasındapozitif (r=.27; p=<.05) ilişki bulunmuştur. Sonuçlara yönelik olarak önerilerde bulunulmuştur.
dc.description.abstractPeer bullying is reported to be a significant educational problem in global and domestic studies. According to the 2015 PISA data, peer bullyingrate in Turkey was 19%. Based on the ABIDE report, there was a positive correlation between the achievements in Turkish language and exposure to bullying. The aim of the present study was to determine the correlation between their reading comprehension skills of 7th grade students in middle school andthe peer bullying exposure levels. The study was conducted with quantitative methodology and relational screening technique was used. The study data were collected from 217 7th grade students attending middleschool in a district located at Central Anatolia. The data were collected with the Peer Bullying Scale and Reading Comprehension Achievement Test. The analysis of the correlations between reading comprehension, victim, bully, and enjoying life variables demonstrated that there were negative correlations between victim and readingcomprehension (r=-.236; p=<.05) and between bully and reading comprehension (r=-.245; p=<.05), and positive correlations between bullyand victim (r=.27; p=<.05) and between enjoying life and reading comprehension (r=.27; p=<.05). Recommendations were presented based on study findings.
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherİstanbul Kültür Üniversitesi / Eğitim Fakültesitr_TR
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectOkuduğunu Anlama Becerisi
dc.subjectAkran Zorbalığı
dc.subjectAkran Zorbalığı ile Okuduğunu Anlama Arasındaki İlişki
dc.subjectReading Comprehension Skills
dc.subjectPeer Bullying
dc.subjectThe Correlation Between Peer Bullying Levels and Reading Comprehension Skills
dc.title7. Sınıf Öğrencilerinin Okuduğunu Anlama Becerilerinin Akran Zorbalığına Etkisi
dc.title.alternativeThe Correlation Between Reading Comprehension Skills and Peer Bullying Levels of 7thGraders
dc.typeArticletr_TR
dc.relation.journalYED.JEL Yaşadıkça Eğitim Dergisi / Journal of Education For Lifetr_TR
local.journal.issue2tr_TR
local.journal.startpage71tr_TR
local.journal.endpage82tr_TR


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States