Cilt 32 Sayı 1 / Volume 32 Issue 1

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 4 of 4
 • Publication
  Open Access
  Üniversite Öğrencilerinin Üniversiteye Uyum ve Psikolojik Yardım Aramaya İlişkin Görüşleri
  (İstanbul Kültür Üniversitesi / Eğitim Fakültesi, 2018-08-08) Müezzin, Ece Emre; Kaya, Alim; Hacıfazlıoğlu, Özge
  Bu araştırmada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde eğitim gören KKTC’li ve T.C.’li üniversite öğrencilerinin üniversiteye uyum ve psikolojik yardım aramaya ilişkin görüşleri incelenmiştir. Nitel araştırma desenlerinden durum çalışması olarak gerçekleştirilen bu araştırmada, çalışma grubu 16’sÍ (8 kadın, 8 erkek) T.C. uyruklu ve 16’sÍ(8 kadın, 8 erkek) KKTC uyruklu lisans öğrencisinden oluşmaktadır. Dört farklı görüşme formu kullanılan araştırmada, öğrencilerin üniversiteye gelme kararları, üniversitede yaşamış oldukları uyum sorunları, uyum sorunlarıyla baş etme stratejileri, ailelerinin yanında veya ayrı eğitim almaları, üniversiteye aidiyet duyguları ve psikolojik yardım aramaları ile ilgili görüşleri alınmıştır. Görüşmelerden elde edilen veriler üzerinde betimsel analiz yapılmıştır. Araştırmanın sonucunda kendi ailelerinin yanında eğitim alan KKTC’li öğrencilerin ailesinden ayrı eğitim alan T.C.’li öğrencilere göre ailesinden çok kendi kararı ile bulunduğu üniversitede eğitim aldığı sonucuna varılmıştır. KKTC’li öğrencilerin daha çok arkadaş edinmek T.C.’li öğrencilerin ise ailelerinden ayrı kalmış olmak gibi uyum sıkıntılarının olduğu anlaşılmıştır. KKTC’li ve T.C.’li öğrencilerin uyum sıkıntıları ile ilgili baş etme stratejisi olarak ailelerinden destek aldıkları sonucu çıkarılmıştır. KKTC’li öğrencilerin çoğu ailelerinin yanında eğitim almaktan memnun olduklarını belirtirken T.C.’li öğrencilerin ailelerinden ayrı eğitim aldıkları için memnun oldukları sonucuna varılmıştır. KKTC’li ve T.C.’li öğrencilerin büyük bir çoğunluğunun eğitim alınan üniversiteye kendilerini ait hissettikleri sonucu ortaya konmuştur.
 • Publication
  Open Access
  Yaşam Temelli Probleme Dayalı Öğretim Uygulamalarının Öğrenci Başarısına Etkisi
  (İstanbul Kültür Üniversitesi / Eğitim Fakültesi, 2018-07) Gül, Şeyda; Konu, Meryem; Şimşek, Hasan; Hacıfazlıoğlu, Özge
  Bu çalÍşmanın amacı Yaşam Temelli Probleme Dayalı Öğretim’ in “Sindirim Sistemi” ve “Dolaşım Sistemi” ünitelerinin öğretiminde öğrenci başarısına etkisini incelemektir. Çalışmada veri toplamak amacıyla araştırmacılar tarafından geliştirilen Sindirim Sistemi Başarı Testi (SSBT) ve Dolaşım Sistemi Başarı Testi (DSBT)’nden yararlanılmıştır. Ayrıca deney grubundan gönüllü olarak belirlenen 18 öğrenci ile yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır. Çalışmanın örneklemini, Erzurum il merkezindeki bir ortaöğretim kurumunun 11. sınıflarında öğrenim gören toplam 106 öğrenci oluşturmaktadır. Çalışmada ön-test/son-test kontrol gruplu yarı deneysel araştırma deseni kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre, grupların uygulama sonrasında her iki başarı testine ait son test puanlarında artış olduğu görülmüştür. Bununla beraber SSBT’ne ait bulgular öğrencilerin son test puanları açısından gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığın olmadığını ortaya koymuştur. DSBT’ne ait bulgular incelendiğinde ise gruplar arasında deney grubu lehine istatistiksel olarak anlamlı bir artış olduğu ortaya çıkmıştır. Bunun yanında öğrenciler ile yapılan yarı yapılandırılmış görüşmeler neticesinde öğrencilerin YTPDÖ uygulamalarına yönelik çoğunlukla olumlu görüş belirtmelerine rağmen bazı konularda yöntemin dezavantajlı olduğu noktalar da belirlenmiştir.
 • Publication
  Open Access
  Riskli Ergen Davranışlarında Anne-Baba Eğitim Düzeyleri ile Okul Sistemi Dışında Kalmanın Etkileri
  (İstanbul Kültür Üniversitesi / Eğitim Fakültesi, 2018-08-08) Erbay, Ayhan; Kolburan, F.Güliz; Şimşek, Hasan; Hacıfazlıoğlu, Özge
  Riskli davranışlar çok sayıda etkenle ilişkilendirilmektedir. Ancak, aynı risk etkenlerine maruz kalan ergenlerin hepsinin riskli davranışlara yönelmediği bilinmektedir. Anne-babanın eğitim seviyesinin koruyucu faktör olarak belirlendiği bazı çalışmalara rağmen, anne-babanın eğitimli olmasının ergenin riskli davranışlara yönelmesi konusunda ne kadar koruyucu olduğu ise tam olarak bilinememektedir. Bu çalışmanın amacı, ergenlerde anne-baba eğitim düzeylerinin ve okulu bırakma nedeniyle okul sistemi dışında kalmanın risk davranışları açısından incelenmesidir. Bu amaçla, seçkisiz olmayan örneklem metodu kullanılarak kanunla ihtilafa düşen suça sürüklenen çocuklara (n=134) Ergen Sağlığı ve Gelişim Envanteri uygulanmıştır. Kontrol grubu olarak ise kanunla ihtilafa düşmemiş ve eğitimlerine devam eden lise öğrencilerine (n=134) aynı envanter uygulanmıştır. Elde edilen veri havuzunda risk davranış ıolarak belirlenen sigara, alkol ve uyuşturucu madde kullanımı ile okul terk durumu, anne ve baba eğitim düzeyleri lojistik regresyon analizi yöntemiyle değerlendirilmiştir. Sigara içmenin azaltılmasÍnda annenin eğitim seviyesinin istatistiksel anlamda etkili olduğu tespit edilmiştir. Alkol ve uyuşturucu madde kullanımında anne ve baba eğitim düzeylerinin herhangi bir etkisi saptanamamıştır. Öte yandan, risk davranışlarının tamamında ergenlerin okula devam etmesi veya okulu bırakmasının anlamlı bir değióken olmadÍğı belirlenmiştir.
 • Publication
  Open Access
  Okul Öncesi Eğitiminde Fen Eğitimi Temelinde Gerçekleçtirilen STEM Uygulamalarının Öğrenci, Öğretmen ve Veli Açısından Değerlendirilmesi
  (İstanbul Kültür Üniversitesi / Eğitim Fakültesi, 2018-08-08) Akgündüz, Devrim; Akpınar, Burçak Ceren; Şimşek, Hasan; Hacıfazlıoğlu, Özge
  STEM is an educational approach that consists of the initials of the Science, Technology, Engineering & Mathematics words. Thanks to STEM education, the students’ science and mathematics knowledge transform into products through the engineering applications. STEM education is being applied in the context of the Next Generation Science Standards with engineering design and interdisciplinary applications in K-12 levels in the United States. This research was carried out in order to evaluate STEM applications in pre-school education in terms of students, teachers and parents. As a research model, case study was used from qualitative research models. The research was carried out with a total 20 students including 9 boys and 11 girls participating in the pre-school 5-year-old group during 8 weeks. The Interview Form for Activity Evaluation, Teacher Observation Form and Parent Observation Form were used as data collection tools. In all forms applied, questions about the process were included. As a result, it has been found that STEM applications in pre-school education provide students to achieve 21st Century skills such as creativity, critical thinking, cooperation and communication with science and mathematics achievements. Views from teachers and parents confirm the views of students.