Yayın:
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğrencilerinin Öğretim Üyesi Memnuniyeti ve Ders Memnuniyeti Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

No Thumbnail Available
Tarih
2019-10-17
Yazarlar
Akel, Burcu Semin
Ertürk, Gamze
KARACA, GÜLŞAH
Önerge, Kübra
EVRENDILEK, HALENUR
akalan, ekin
APTI, ADNAN
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Cilt Başlığı
Yayımcı
Araştırma Projeleri
Organizasyon Birimleri
Dergi Sayısı
Özet
Giriş: Yükseköğretim kurumlarında akreditasyon çalışmaları Bologna sürecinin başlaması ile birlikte ağırlık kazanmıştır. Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından da eğitim-öğretimin ders süreçleri, ders yükleri, öğrencilerin katılımları, öğrencilerin ve öğretim üyelerinin memnuniyeti gibi konularda incelenmesi için gerekli çalışmaların yapılmasına hem destek hem de önem verilmektedir. Üniversitelerin iç paydaşlarından biri olan öğrencilerin öğretim üyesi ve ders memnuniyetinin değerlendirilmesi ve her iki değerlendirme parametresinin birbirleri ile olan ilişkisinin belirlenmesi önemlidir. Değerlendirme sonucunda elde edilecek sonuçlar, eğitimde kalitenin arttırılması; sağlık alanının insan yaşamı ile doğrudan ilgili olduğu göz önüne alındığında işini en doğru ve güvenilir şekilde yapabilecek donanıma sahip sağlık profesyonellerinin yetiştirilmesi; nitelikli yetişen profesyonellere bağlı olarak Türkiye'de sağlık sisteminin daha ileriye taşınması ve toplumsal refah seviyesinin arttırılması konusunda yapılması gerekenler için bir çıktı olacaktır. Amaç: Akreditasyon kapsamında öğretim üyesi ve ders memnuniyetinin değerlendirilmesi gerekmektedir. Fakat değerlendirmelerin sonucundaki memnuniyet düzeylerinin tutarlılığı konusunda net bir sonuç yoktur. Bu nedenle çalışmadaki amacımız Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümü öğrencileri tarafından değerlendirilen öğretim üyesi memnuniyeti düzeyi (ÖÜMD) ve ders memnuniyeti düzeyi (DMD) arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Gereç-Yöntem: Çalışmaya, İstanbul Kültür Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü öğrencilerinden 34 kişi katıldı. Tüm öğrencilerin okulda geçirdikleri 2. ve 3. dönem verileri toplanarak analiz yapıldı. Her bir öğrenciden, fakülte öğretim üyeleri tarafından hazırlanan ve toplam 35 sorudan oluşan "Öğretim Üyesi ve Ders Değerlendirme Anketi"ni doldurmaları istendi. Anketin ilk 25 sorusu öğrencilerin ÖÜMD'ni değerlendiren sorulardan (öğretim elemanının öğrencilerle olan ilişkisi, kullandığı yöntemler, zaman yönetimi vb.) oluşurken diğer 10 soru ise DMD'ni değerlendiren sorulardan (dersin amaç ve içeriği, mesleki gelişime katkısı, değerlendirilme yöntemleri, ders kaynakları vb.) oluşmaktaydı. Her bir soru 0-5 puan (0=kesinlikle katılmıyorum,5=kesinlikle katılıyorum) arasında puanlandı. Anketler, öğrenciler tarafından toplam 20 ders (13 zorunlu,3 zorunlu seçmeli,4 alan içi seçmeli) ve 17 öğretim üyesi için dolduruldu. İstatiksel analiz için SPSS 25 programı kullanıldı. Veriler normal dağılımlarına göre değerlendirildikten sonra korelasyon analizi için Pearson Korelasyon Katsayısı testi kullanıldı. Korelasyon kuvvetini belirlemek için Cohen korelasyon sınıflaması kullanıldı. Sonuçlar: Öğretim üyesinden memnuniyet ortalaması 4.24±0.46, ders içeriğinden memnuniyet ortalaması ise 4.23+0.48 olarak bulundu, her iki değerlendirme arasında pozitif yönde çok yüksek dereceli korelasyon bulundu (p<0,05,r: 0,9s)1. Tartışma: Çalışmamızın sonucuna göre öğrencilerin ders memnuniyet düzeyi ile öğretim üyesi memnuniyet düzeyi birbiriyle ilişkilidir. Öğretim üyesinin öğrencilerin derse karşı olan memnuniyet düzeyini etkileyebileceği, bu durumun da öğrenci başarısında rol oynayabileceği düşünülmektedir. Bu nedenle öğretim üyelerinin yeterliliklerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar öğrenci memnuniyetinde rol oynayabilir. Öğrenci memnuniyetinin değerlendirilmesine ilişkin çalışmaların arttırılması yükseköğretim seviyesinde verilen eğitimin iyileştirilmesi için yararlı olabilir.
Açıklama
Anahtar kelimeler
Öğretim Üyesi Memnuniyeti, Ders Memnuniyeti
Alıntı