Show simple item record

dc.contributor.authorÇetiner, Müge
dc.contributor.authorAyhan Gökçek, Gökçek
dc.contributor.authorTurp Gölbaşı, Bilge
dc.date.accessioned2019-12-06T07:19:12Z
dc.date.available2019-12-06T07:19:12Z
dc.date.issued2019-05
dc.identifier.issn2667-5358
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11413/5740
dc.description.abstractFinans kararlarının davranışsal ve psikolojik nedenleri ile ilgilenen davranışsal finans, finansın çok disiplinli bir alt dalıdır. Bu araştırmanın ana amacı, davranışsal finans açısından, bireysel yatırımcıların yatırım yaparken sergiledikleri irrasyonel davranışları ve bu davranışların demografik değişkenlerle olan bağımlılıklarını incelemektir. Online anket uygulaması ile 128 kişiye ulaşılmış, kontrol sorusuna verilen olumsuz cevap nedeniyle 115 katılımcının cevapları analize dahil edilmiştir. Yatırımcıların, “aşırı güven”, “bilişsel çelişki”, “akılsal muhasebe”, “belirsizlikten kaçınma” ile “taklit ve sürü davranışları” boyutlarında tutumları değerlendirilmiştir. Demografik ve ölçek sorularının frekans, yüzde ve ortalama değerleri tespit edilmiş, güvenilirlik analizi (Cronbach’s Alpha), normal dağılım testi ve ki-kare bağımsızlık testi uygulanarak yorumlamaları yapılmıştır. Yapılan ki-kare bağımsızlık testi sonuçları değerlendirildiğinde, akılsal muhasebe değişkeni ile yaş grupları ve cinsiyet arasında; belirsizlikten kaçınma değişkeni ile de yaş grupları ve gelir düzeyleri arasında anlamlı ilişki olduğu tespit edilirken, bu ilişkiler dışında kalan tüm kombinasyonlarda anlamlı ilişki tespit edilmemiştir.
dc.description.abstractBehavioral finance is a multidisciplinary subfield of finance dealing with behavioral / psychological implications of financial decision making. The main aim of this study is to examine the behavior of irregular behavior of individual investors in terms of behavioral finance and their dependence on demographic variables. In this survey, 128 people were reached through the online questionnaire and because of negative answer to control question the answers of 115 participants were analyzed. Investors' attitudes towards “overconfidence”, “cognitive dissonance”, “mental accounting”, “ambiguity aversion” and “Imitation and the herd behavior” were evaluated. The frequencies, percentages and mean values of the demographic and scale questions were determined, reliability analysis (Cronbach's Alpha), normal distribution test and chi-square independence test were applied and interpretations were made. When the chi-square independence test results were evaluated, while there is a significant relationship between the variables of mental accounting and age groups and gender; and the ambiguity aversion variable and age groups and income levels, no significant relationship was found in all combinations except those relationships.
dc.language.isotrtr_TR
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectDavranışsal Finans
dc.subjectYatırımcı Davranışları
dc.subjectYatırımcı Psikolojisi
dc.subjectAşırı Güven
dc.subjectBilişsel Çelişki
dc.subjectAkılsal Muhasebe
dc.subjectBelirsizlikten Kaçınma
dc.subjectTaklit ve Sürü Davranışları
dc.subjectBehavioral Finance
dc.subjectInvestor Behaviors
dc.subjectInvestor Psychology
dc.subjectOverconfidence
dc.subjectCognitive Dissonance
dc.subjectMental Accounting
dc.subjectAmbiguity Aversion
dc.subjectImitation and the Herd Behaviors
dc.titleDavranışsal finans perspektifinden yatırımcı davranışları üzerine bir inceleme
dc.typeArticletr_TR
dc.relation.journalJournal of International Banking Economy and Management Studiestr_TR
local.journal.startpage1tr_TR
local.journal.endpage30tr_TR


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States