Show simple item record

dc.contributor.authorÇetiner, Emine Müge
dc.contributor.authorÖZEN, EDA
dc.date.accessioned2019-12-06T12:09:30Z
dc.date.available2019-12-06T12:09:30Z
dc.date.issued2019-09
dc.identifier4tr_TR
dc.identifier.issn2602-2486
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11413/5746
dc.description.abstractSağlık kuruluşları, ülkede uygulanmakta olan sağlık sisteminin yapı taşı olup finansal açıdan etkin yönetimi sağlık reformlarının etkisiyle günümüzde daha çok önem kazanmıştır. Sağlık kuruluşlarının temel amacı, kişilerin hasta olmaları durumunda zamanında erken tanı ve hedefe uygun tedavisini gerçekleştirerek kişinin en kısa zamanda sağlıklı olmasını sağlamaktır. Ancak bu hedefine ulaşmak isteyen sağlık kuruluşları, eldeki sınırlı olan kaynaklarını etkili ve verimli bir şekilde kullanması gerekmektedir. Bu makale çalışmasının amacı, sağlık sektöründe faaliyet gösteren kamu ve özel sağlık kuruluşlarının mevcut uygulamalardan kaynaklanan finansal yönetim sorunlarını incelemek ve önem derecelerini ortaya koyarak finansal yönetim sorunlarının çözümüne yönelik önerilerde bulunmaktır. Mevcut uygulamada bulunan sağlık sisteminin son dönem reform çalışmaları olan Genel Sağlık Sigortası, Sağlıkta Dönüşüm Programı ve bu reform çalışmalarının yasal düzenlemelerini içeren Sağlık Mevzuatını konu alan bu çalışmada evrenimizi Bakırköy, Bahçelievler ve Gaziosmanpaşa bölgesinde faaliyet gösteren kamu hastaneleri ile özel hastanelerin yöneticileri ile finans alanında görev yapan diğer mali ve idari birim çalışanları oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak anket formu kullanılmıştır. Araştırmada örneklem seçilmemiş, tüm evrene ulaşılmaya çalışılmıştır. Veriler ise Bağımsız Örneklem T-Testi ve ANOVA Tekniği ile analiz edilmiştir. Anket yoluyla elde edilen verilerin analiz sonuçlarına göre, bir takım reform girişimleri sonucunda ortaya çıkan Genel Sağlık Sigortası ve Sağlık Uygulama Tebliği, Sağlıkta Dönüşüm Programı ile bu reform çalışmalarının yasal düzenlemelerini içeren Sağlık Mevzuatı ile ilgili sorun görme düzeyi orta ve yüksek düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Çalışmadan elde edilen sonuçlar doğrultusunda sağlık sistemine ilişkin bir takım öneriler sunulmuştur. Araştırma sonuçları, devletin ileriye yönelik sağlık alanında uygulamaya koyacağı politikalara yön vermesi açısından önemlidir.
dc.description.abstractHealth institutions are the cornerstone of the health system being implemented in the country and financially effective management has gained more importance with the effect of health reforms. The main purpose of the health institutions is to ensure that the person is healthy as soon as possible by performing early diagnosis and appropriate treatment in case of illness. However, healthcare organizations wishing to achieve this goal need to use their limited resources effectively and efficiently. The aim of this article is to examine the financial management problems of public and private health institutions operating in the health sector and to make suggestions for the solution of financial management problems by revealing their importance. In this study, which covers the recent reform studies of the health system in the current practice on the General Health Insurance, the Health Transformation Program and the Health Legislation, which includes the legal regulations of these reform studies, we have been working on manager and financial workers who work in the field of public and private hospitals which has located in Bakırköy, Bahçelievler and Gaziosmanpaşa districts. A questionnaire was used for data collection. In this research, it is aimed to get some results for not only selected districts but also all health institutions. Data were analyzed with Independent Sample T-Test and ANOVA Technique. According to the analysis results of the data obtained through the questionnaire, it was determined that the level of problems related to the Health Legislation including the General Health Insurance and Health Implementation Communiqué, the Health Transformation Program and the legal regulations of these reform studies were found to be medium and high. In the light of the results obtained from the study, a number of recommendations were made regarding the health system. The results of the research are important in terms of directing the policies that the state will implement in the field of health in the future.
dc.language.isotrtr_TR
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectSağlıkta Dönüşüm
dc.subjectSağlık Hizmetleri Finansmanı
dc.subjectSağlık Mevzuatı
dc.subjectSosyal Güvenlik ve Genel Sağlık Sigortası
dc.subjectHealth Transformation
dc.subjectHealth Services Financing
dc.subjectHealth Legislation
dc.subjectSocial Security and General Health Insurance
dc.titleSağlık kuruluşlarının karşılaştığı finansal sorunların tespiti Ve sorunlara çözüm önerileri
dc.typeArticletr_TR
dc.contributor.authorID2855tr_TR
dc.relation.journalFinans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisitr_TR
local.journal.issue3tr_TR
local.journal.startpage235tr_TR
local.journal.endpage259tr_TR


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States