Yayın:
The effect of education given before and after coronary angiography and percutaneus coronary intervention on life semptoms and anxiety levels

No Thumbnail Available
Tarih
2020-05
Yazarlar
Atakoğlu, Rahime
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Cilt Başlığı
Yayımcı
Araştırma Projeleri
Organizasyon Birimleri
Dergi Sayısı
Özet
Bu araştırma, ilk kez koroner anjiyografı ve perkütan koroner girişim uygulanacak hastalara işlem öncesi ve soması verilecek eğitimin, hastaların anksiyete ve yaşam bulguları üzerine etkinliğini belirlemek amacıyla yapıldı. Araştırmanın evrenini ilk kez koroner anjiyografı ve perkütan koroner girişim yapılarak anjiyo servisinde günübirlik yatan hastalar, ömeklemi ise çalışmanın yapıldığı tarihlerde çalışmaya alınma kriterlerine uyan 50 deney, 50 kontrol grubu olmak üzere toplam 100 hasta oluşturdu. Araştırma verileri, literatür bilgilerinden yararlanılarak araştırmacı tarafından geliştirilen katılımcı bilgi formu ve Durumluk-Sürekli Kaygı envanteri kullanılarak elde edildi. Deney grubuna işlem öncesi; anjio işlemi, aç kalması gereken süre, nelere dikkat edeceği, koroner anjiyografı işlemi öncesi, sırası ve somasında yapılan uygulamalar detaylı olarak açıklayan 15 dakikalık bir eğitim verildi. Çalışmada elde edilen bulgular değerlendirilirken, istatistiksel analizler için IBMM SPSS Statistics 20 (IBM SPSS, Türkiye) programı kullanıldı. Tanımlayıcı istatistiksel metodların (Ortalama, Standart sapma) yanı sıra, Student t testi, Marnı Whitney U, paired sample t testi, Wilcoxon işaret testi ve niteliksel verilerin karşılaştırılmasında ise Ki-Kare testi kullanıldı. Sonuçlar %95’lik güven aralığında, anlamlılık p<0.05 düzeyinde değerlendirildi. Araştırmada elde edilen bulgulara göre; işlem öncesi deney grubunda hastaların eğitim soması kalp hızı, sistolik kan basıncı (SKB), diastolik kan basıncı (DKB) ortalama değerleri eğitim öncesi ölçümlerine göre düşük, kontrol grubunda ise yüksek saptandı ve aradaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p<0.05). Deney grubundaki hastaların işlem öncesi durumluluk kaygı puanı ortalama değeri 42.58±11.31 iken, işlem soması 31.46±6.18 olarak saptandı. Kontrol grubunda ise 44.36±11.61 iken işlem soması 39.76±7.12 olarak saptandı. Gruplardaki bu düşüş istatistiksel olarak büyük ölçüde anlamlı bulundu (p=0,000; p<0,05). Çalışmaya alman bireylere, koroner anjiyografı/perkütan koroner girişim öncesi ve soması verilen eğitimin yaşam bulguları ve anksiyete düzeyi üzerine olumlu etkisi bulunmuştur.
Açıklama
Anahtar kelimeler
Anksiyete, Koroner Anjiyografı, Perkütan Koroner Girişim, Anxiety, Coronary Angiography, Percutaneous Coronary Intervention
Alıntı