Publication:
Cinsel kimliklerin ötesinde: Queer hukuk kuramı

Date
2020
Authors
Erdoğan, Ali
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Kamu Hukuku Ana Bilim Dalı / Kamu Hukuku Bilim Dalı
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract
Queer Hukuk Kuramı, en temelinde kimlikler ve sonrasında da queer kurama dair tarihsel süreç içerisinde ortaya atılan düşünceler ile doğal bir bağlantı içerisindedir. Bunun yanında, eşitlik ilkesinin mutlak bir şekilde uygulanabilmesi için bireyler arasındaki temel ortak özelliklere inmek gereklidir. Rawls'un cehalet perdesi ile ileri sürdüğü insanların temel haklarının eşit olarak verilebilmesi için hakların öznesi olan kişilerin kendi ve diğerlerine ait özelliklerden bağımsız düşünmesi gerekliliği, queer hukuk kuramı nezdinde de kullanılabilmektedir. Buna göre, bireylerin en temel ortak özelliği olan insan olma hali göz önüne alınarak ortaya çıkabilecek hukuk alanı kapsayıcı bir yapıda olabilecektir. Ek olarak, zaman içerisinde sürekli ve akışkan bir yapıda inşa edilen kimlikler ile çalışmamız gereğince inceleme konusu edilen cinsel kimliklerle ilişkili bireylerin hukuk alanı içerisinde var olabilmesi için temele dönmek, zamansal değişime rağmen karşılık bulmaya devam edecek bir yöntem olarak düşünülmektedir. Sonuç olarak, queer hukuk kuramının getirileri ile yasama organı ve aynı zamanda yargılama gücüne sahip olan kişilerin kimliklerden bağımsız şekilde hareket etmesi beklenmektedir. Ancak bu sayede, kimliklerin akışkan yapısına ayak uydurabilecek bir hukuk sisteminin ortaya çıkarılabileceği görüşü tarafımızda hakim olmaktadır.
Queer Legal Theory is in a natural connection with identities at the very bottom and thoughts raised in the historical process of queer theory. In addition, in order for the principle of equality to be applied in absolute terms, it is necessary to go down to the basic common features among individuals. The necessity of people who are the subjects of the rights to think independently of their own and others' characteristics can also be used in queer law theory in order for the fundamental rights of the people that Rawls suggests through the veil of ignorance. According to this, the legal field that can emerge considering the state of being the human being, which is the most common feature of individuals, may be inclusive. In addition, with identities built in a continuous and fluid structure over time, in order for individuals related to sexual identities to be examined in accordance with our work, returning to the foundation is considered as a method that will continue to find a response despite the temporal change. As a result, the returns of the queer legal theory and the legislative body, as well as those with jurisdiction, are expected to act independently of identities. Only in this way, the view that a legal system that can keep up with the fluid structure of identities can be created prevails by us.
Description
Keywords
Hukuk, Law
Citation
Collections