Show simple item record

dc.contributor.advisorPaksoy, Mahmut
dc.contributor.authorAyçiçek, Gülşen
dc.date.accessioned2021-11-23T11:03:27Z
dc.date.available2021-11-23T11:03:27Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11413/6532
dc.description.abstractÖrgütler yüksek performans elde etmek amacı ile davranışsal faktörleri ve bu davranışların algılarını etkili bir şekilde kullanmayı ve verimli sonuçlar almayı hedeflemektedir. Örgütü oluşturan en önemli kaynak olarak çalışanların davranışları ve algıları örgütün başarı elde etmesini sağlamaktadır. Örgütsel davranış yazınında yer alan örgütsel güven, örgütsel adalet ve işten ayrılma niyeti kavramları literatürde öne çıkan konular arasındadır. Örgütsel güven ve işten ayrılma niyeti arasındaki ilişkide örgütsel adaletin aracı rolünün belirlenmesi araştırmanın amacını oluşturmaktadır. Örgütsel güven ve işten ayrılma niyeti kavramlarının açıklanması ve birbirlerine olan etkilerinin ve aralarındaki ilişkinin saptanması araştırmanın sürecini içermektedir. Bu araştırma İstanbul ilinde bir üniversite hastanesinde görev yapan 105 sağlık çalışanı üzerinde yapılmıştır. Araştırmanın verileri anket yöntemi ile elde edilmiştir. Elde edilen verilerin analizinde t testi, anova testi, korelasyon analizi ve hiyerarşik regresyon analizleri ve son olarak da sobel testi uygulanmıştır. Araştırma sonucunda Örgütsel Adalet, Yöneticiye Güven, Örgüte Güven, Örgütsel Güven puanları arasında pozitif, İşten Ayrılma Niyeti puanı arasında negatif yönlü, anlamlı ilişki bulunmuştur.
dc.description.abstractOrganizations aim to use behavioral factors and perceptions of these behaviors effectively and get efficient results in order to achieve high performance. The behaviors and perceptions of the employees, as the most important resource that make up the organization, enable the organization to succeed. The concepts of organizational trust, organizational justice and intention to quit in the organizational behavior literature are among the prominent topics in the literature. The aim of the research is to determine the mediating role of organizational justice in the relationship between organizational trust and intention to quit. The process of the research is to explain the concepts of organizational trust and intention to quit and to determine their effects on each other and the relationship between them. This research was conducted on 105 healthcare workers working in a university hospital in Istanbul province. The data of the research were obtained by the survey method. In the analysis of the data obtained, t test, anova test, correlation analysis and hierarchical regression analysis and finally the sobel test were used. As a result of the research, a positive and significant relationship was found between the Organizational Justice, Trust in the Manager, Trust in the Organization, Organizational Trust scores, and a negative and significant relationship between the Quitting Intention scores.
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherİstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / İşletme Ana Bilim Dalı / İşletme Bilim Dalıtr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectİşletme
dc.subjectBusiness Administration
dc.titleÖrgütsel güvenin işten ayrılma niyeti üzerindeki etkisinde örgütsel adaletin aracılık rolü
dc.title.alternativeThe intermediation role of organizational justice in the effect of organizational trust on the intent to leave
dc.typemasterThesistr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record