Publication:
Türk Medeni Kanunu'nda aile konutu üzerindeki hukukiişlemler ve sınırları

Thumbnail Image
Date
2021
Authors
Vurucu, Çıdam Nur
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Özel Hukuk Ana Bilim Dalı / Özel Hukuk Bilim Dalı
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu evliliğin genel hükümlerine ilişkin 194. maddesinde evlilik birliğinin korunması adına aile konutunu konu alan belirli hukuki işlemlerin geçerliliğini konut üzerinde hak sahibi olmayan eşin rızasına tabi kılmaktadır. Ayrıca kanun koyucu evliliğin genel hükümleri ile sınırlı olmamak üzere mal rejimlerinin tasfiyesine ve mirasın paylaşılmasına ilişkin düzenlemelerde de aile konutuna yer vermektedir. Bu tezde Türk Medeni Kanunu'nda aile konutunu konu alan hukuki işlemler ve söz konusu hukuki işlemlerin sınırları öğretideki görüşler ve Yargıtay içtihatları bağlamında incelenmiştir. İlk bölümde aile konutu kavramı ve konutun aile konutu niteliğinin ne zaman başlayacağı ve sona ereceği açıklanmıştır. İkinci bölümde hak sahibi eşe getirilen sınırlamanın hukuki niteliği, hak sahibi olmayan eşin rızasının alınması gereken işlemler ile rıza alınmamasının sonuçları ele alınmıştır. Üçüncü bölümde aile konutuna ilişkin mal rejimleri ve miras hukukunda yer alan düzenlemeler incelenmiştir. Son bölümde ise, aile konutu şerhinin konulması, terkini, şerhin hukuki niteliği ve özellikle şerhin etki alanı üzerinde durulmuştur.


In order to preserve the marital unity, general provisions of marriage regarding Article 194 of Turkish Civil Code numbered 4721, requires the consent of the spouse who is not entitled to the house in order to validate certain legal transactions on matrimonial home. In addition, including but not limited to general provisions of marriage, the legislator also includes matrimonial home in the regulations regarding the division of matrimonial property and the portion of the inheritance. In this thesis, the legal transactions regarding the matrimonial home in the Turkish Civil Code and the limits of the mentioned legal transactions are examined in the context with the views in the doctrine and the Supreme Court practices. In the first section, matrimonial home term and when the home will gain and loose the qualification of matrimonial home is explained. In the second section, the legal nature of the restriction imposed on the rightful spouse, the transactions requiring the consent of the unqualified spouse and the consequences of not getting the consent are discussed. In the third section, property regimes regarding matrimonial home and regulations in inheritance law are examined. In the last section, the placement of the matrimonial home annotation, its cancellation, the legal nature of the annotation and especially the impact area of the annotation, are dwelled on.

Description
Keywords
Hukuk , Law
Citation