Show simple item record

dc.contributor.advisorGüdül, Meryem Demir
dc.contributor.authorSoydaş, İslam
dc.date.accessioned2021-11-24T06:59:59Z
dc.date.available2021-11-24T06:59:59Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11413/6578
dc.description.abstractBu araştırmada İstanbul İli Güngören ilçesinde bulunan MEB'e bağlı resmi liselerde görev yapan öğretmenlerin örgütsel güven düzeyleri ve iş tatmin düzeylerinin belirlenmesi, ayrıca örgütsel güven düzeylerinin ile iş tatmin düzeyleri arasındaki ilişkinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu araştırma 143 kadın, 100 erkek olmak üzere toplam 243 öğretmen ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmada veriler "Kişisel Bilgi Formu", "Örgütsel Güven Ölçeği(Çok amaçlı T)" ve "Minnesota İş Tatmin Ölçeği" kullanılarak toplanmıştır.. Veri analizi süresince katılımcıların ölçeğin tamamı için verdikleri yanıtların aritmetik ortalamaları, standart sapma değerleri ve yüzdelik dağılımları hesaplanmıştır. Ölçeklerden arasında farklılığı ortaya koyabilmek için ikili grup karşılaştırmalar için Bağımsız Örneklem t-testinden, üç ve daha fazla karşılaştırmalar için Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) testlerinden anlamlı bir ilişki olup olmadığının tespiti için Pearson Korelasyon analizi, yordayıcılık etkisinin olup olmadığının incelenmesi için Çoklu Regresyon Analizi yapılmıştır. Araştırma sonucunda; katılım gösteren lise öğretmenlerin toplam örgütsel güven düzeyi ve iş tatmin düzeyi puan ortalamaları ve yüzdelik dağılımları incelendiğinde öğretmenlerin yüzde ellisinden fazlası ortalamanın üzerinde puan aldığı görülmüştür. Bu bulgu öğretmenlerin örgütsel güven düzeylerinin ve iş tatmin düzeylerinin yüksek olduğunu göstermiştir. Öğretmenlerin iş tatmin düzeyleri; cinsiyet, mezun oldukları fakülte, medeni durum, hizmet süresi(kıdem) değişkenlerine göre anlamlı bir fark göstermezken; branş, öğrenim durumu, haftalık ders yükü, bakmakla yükümlü olunan kişi sayısı, öğretmenliği kendi isteğiyle seçip seçmediği, toplam aylık gelir, statü, okul türü ve sınıf mevcutları değişkenlerine göre anlamlı bir fark göstermektedir. Araştırma korelasyon analizi sonucunda örgütsel güven düzeyi ile iş tatmin düzeyi arasında pozitif yönde yüksek düzey anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Başka bir ifadeyle öğretmenlerin güven düzeyleri arttığında iş tatmin düzeylerinin de arttığı, azaldığında da azalacağı tespit edilmiştir. Regresyon analizi sonucunda örgütsel güven düzeyi ile iş tatmin düzeyi arasında örgütsel güven düzeyinin iş tatmininin güçlü bir yordayıcısı olduğunu göstermiştir. Öğretmenlerin müdüre güven, meslektaşlara güven ve veli/öğrencilere güven düzeyleri, iş tatmin düzeyi ve alt boyutlarını etkileyen önemli bir değişkendir. Öğretmenlerin güven duyduğu örgütler oluşturulduğunda iş tatminlerinin de artacağı anlaşılmaktadır.
dc.description.abstractIn this research It is aimed to determine the relationship between organizational trust levels and variability levels of the job satisfication as weel as defining their organisational trust level who work as teachers for National Education Ministry in the district of Gungoren/Istanbul province. This research was carried out with a total of 243 teachers, 143 woman and 100 man. In the research, data were collected using the "Personal Information Form", "Organizational Trust Scale(Multi-purpose T)" and "Minnesota Job Satisfaction Scale". In the course of the data analysis, the arithmetic mean, standard deviation values and percentage distributions of the answers given by the participants for the entire scale were calculated. In order to reveal the difference between the scales, Independent Sample t-test for paired group comparisons, One-Way Analysis of Variance (ANOVA) test for three or more comparisons, Pearson Correlation analysis test was used to determine whether there is a significant relationship. In addition, Multiple Regression Analysis was performed to examine whether the analysis had a predictive effect. As a result of the research; When the total organizational trust level, job satisfaction level average score and percentage distribution of high school teachers who participated in the study were examined, it was seen that more than fifty percent of the teachers scored above the average. This finding showed that teachers' organizational trust and job satisfaction levels were high. Teachers' job satisfaction levels; while there is no significant difference according to gender, graduated faculty, marital status, length of service (seniority), and tenure in the institution; show a significant difference according to their branch, education level, liable to look after number of people, weekly course load, whether they choose teaching voluntarily, total monthly income, status, school type and class sizes. As a result of the research correlation analysis, a highly significant positive correlation was found between the level of organizational trust and the level of job satisfaction. In other words, it has been determined that when teachers' trust levels increase, their job satisfaction levels increase, and when they decrease, they decrease. As a result of the regression analysis, it has been shown that the level of organizational trust is a strong predictor of job satisfaction between the level of organizational trust and the level of job satisfaction. The level of trust of teachers towards the principal, colleagues and parents/students is significant variable affecting the level of job satisfaction and its sub-dimensions. It is understood that when the organizations that teachers trust are created, their job satisfaction also will increase.
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherİstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı / Eğitim Yönetimi ve Planlaması Bilim Dalıtr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectEğitim ve Öğretim
dc.subjectEducation and Training
dc.titleLiselerde görev yapan öğretmenlerin iş tatmini ve örgütsel güven düzeylerinin incelenmesi
dc.title.alternativeJob satisfaction and investigation of organizational trust and levels of teachers working in high schools
dc.typemasterThesistr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record