Publication:
Gıda Sektöründe Yeni Ürün Markalaması: Farklı Ürünlerin Markalanmasında Karşılaştırmalı Analiz

Date
2014-05
Authors
Sezer, Fatma
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı / İşletme Bilim Dalı
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract
Günümüz rekabet ortamında işletmelerin pazar paylarını arttırabilmeleri, hedeflerine ulaşabilmeleri, karlılık ve rekabette üstünlük sağlayabilmeleri ve farklılaşabilmeleri için tüketicilerin ihtiyaçlarına cevap verecek ve tüketiciye maksimum fayda sağlayabilecek ürünleri pazara sunmaları gerekmektedir. Yeni fikir ve yeni ürün üretmek farklılaşma için atılacak önemli adımdır. Yeni bir ürünün başarılı olabilmesi için ürünün tüketiciler için fayda sağlamasının yanında, doğru pazarlama stratejilerinin belirlenmesi şarttır. Farklılaşmayı sağlayan etkenlerden biri de markalamadır. Marka, ürünün taşıdığı somut anlamın ötesinde ona, soyut bir anlam da katmaktadır. Yani, ürün fayda sunarken, marka onun ötesinde imaj, saygınlık gibi soyut anlamlar da ifade etmekte ve tüketicide güven yaratmaktadır. Bu tez çalışmasının konusunu pazarlamada yeni ürün, yeni ürün geliştirme süreci ve yeni ürünlerin markalanması oluşturmaktadır. Çalışmanın ilk üç bölümünde konular kavramsal olarak anlatılmış; dördüncü bölümde gıda sektöründe öncü bir şirket olan Ülker'in çikolata ve mutfak gruplarından iki ürününde bu konular örnek olay yöntemiyle karşılaştırılmış ve analiz edilmiştir. Beşinci bölümde ise değerlendirme yapılarak sonuç ve öneriler sunulmuştur.
In today's competitive environment, the companies should develop and offer the market products which respond to the needs of the consumers and provide them the maximum value in order to increase their market share, achieve their goals, improve their profitability and differentiate themselves among their competitors. Creating new ideas and products is important for differentiation. In order for a product to be successful, it is inevitable to determine the right marketing strategies besides the fact that the product should provide value to the customers. One of the factors which provides differentiation is branding. Brand contribute also an abstract meaning to the product beyond its concrete meaning. Thus, while the product provides value, brand carries also abstract meanings such as image and prestige and creates trust in the consumer. The subject matter of this thesis is composed of new product, new product development process and branding of new products. In the first three parts, the subjects are theoretically explained. In the fourth part, new product development process and branding of two new products belonging to two different food product groups-chocolate and kitchen group- are compared and analyzed at a leading company at food sector, Ülker. In the fifth part, the assessment, conclusions and recommendations are presented.
Description
Keywords
İşletme, Markalama, Yeni Ürünler, Ürün Geliştirme, Business Administration, Marking, New Products, Product Development
Citation