Recent Submissions

 • Anlatının söylemi ışığında Babil'de ölüm İstanbul'da aşk romanında zaman unsuru üzerine inceleme 

  Kılıç, Yusuf (İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı / Türk Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı, 2021)
  Gerard Genette, Anlatının Söylemi adlı devrim niteliğindeki eseriyle anlatıbiliminin çağdaş kurucularından sayılır. Anlatının Söylemi'nde anlatıların zaman katmanlarını ayırarak incelemek için düzlem, süre ve sıklık ...
 • Konya ili Kulu ilçesi merkez ve köyleri ağzı 

  Erdoğan, Hatice Akdağ (İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı / Türk Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı, 2021)
  Bu çalışma Konya'nın Kulu ilçesinin merkezinde yer alan mahalleler ile Kozanlı, Yaraşlı, Değirmenözü, Dinek ve Fevziye mahallelerini ele alan, ayrıca Kulu'da birkaç köyün onlara ait yerleşim yeri olması sebebiyle, dil ...
 • Bakü şehrinin bayatıları ve Bayburt şehrinin manileri üzerine inceleme ve derleme 

  Sesli, Burcu (İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı / Türk Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı, 2021)
  Maniler, sözlü halk edebiyatı ürünü olup halk tarafından meydana gelen, zamanla anonimleşen halkın yaşam tarzından izler barındıran, yaşayan bir organizma gibi zamanla gelişmeler gösteren halk edebiyatı ürünüdür. Maniler ...
 • İhsan Oktay Anar'ın romanlarında halk bilimi unsurları 

  Cengiz, Süheyla (İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı / Türk Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı, 2021)
  Halk kültürü, geçmişten günümüze uzanan tüm gelenek ve göreneklerimizi kapsayan unsurlardır. Bu unsurlar halkın inanış ve yaşayış biçimlerinin toplamıdır. Halk mimarisi, halk hukuku, halk inanışları, geçiş dönemleri, halk ...
 • Mahmud bin Kadi-i Manyas'ın Manzum Gülistan tercümesi (İnceleme-metin-dilbilgisel dizin) Vr: (101a-190a) 

  Kuru, Elif (İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı / Türk Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı, 2021)
  "Gül bahçesi" anlamına gelen Gülistan, Sâdî'nin tüm dünya tarafından tanınan, çok kez tercümesi yapılan, Arapça ve Farsça kısımlarla manzum; olayların anlatıldığı kısımlarla mensur bölümden oluşan bir eserdir. Çalışmamız ...
 • Sevinç Çokum'un romanlarında eğitim meselesi 

  Çakır, İlknur (İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı / Türk Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı, 2021)
  Edebiyatımızda belirli bir üslup yakalamış önemli yazarlardan olan Sevinç Çokum, içinde bulunduğu toplumu başarılı bir şekilde gözlemleyerek eserlerine aktarmıştır. "Sevinç Çokum'un Romanlarında Eğitim Meselesi" başlıklı ...
 • Ali Şir Nevâyî'nin Târih-i Enbiyâ ve Hükemâ adlı eserinin cümle bilgisi 

  Yangıner, Oğuzhan (İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı / Türk Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı, 2021)
  Ali Şir Nevâyî Türk edebiyatının en güzide şahsiyetlerinden birisidir. Onu güzide kılan en önemli özelliklerinden birisi de çok yönlü bir şahsiyet olmasıdır. O alim, şair, devlet adamı ve nâsirdir. Bu tezde Ali Şir Nevâyi'nin ...
 • Anlatıbilimi açısından roman ve sinema etkileşimine bir örnek: Fikrimin ince gülü ve sarı mercedes 

  Sümer, Ülkü (İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı / Türk Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı, 2021)
  Sinema dilinin oluşumunda edebiyatın özellikle de roman türünün etkisi büyüktür. Edebiyat da sinemanın olanaklarından yararlanmayı bilen bir sanat dalı olmuştur. Tarih içerisinde sinema ve edebiyat ilişkisi ayrıcalıklı bir ...
 • Milli Kütüphane 26 HK 1060/1 numarada kayıtlı Şiir Mecmuasının metni ve mecmuaların sistematik tasnifi projesi'ne (MESTAP) göre tasnifi 

  Direkli, Fatma (İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı / Türk Edebiyatı Bilim Dalı, 2021)
  Mecmua, Arapça "cemʿ" (جمع ) kökünden türemiş olup anlamca "bir araya getirilmiş, derlenen, cem olunmuş" manalarını taşır. Edebiyat terimi olarak ise, "Nazım veya nesir niteliğindeki aynı ya da farklı konulara sahip bir ...
 • Mehmet Vecihi'nin Sevda-yı Masumane eserinin incelenmesi 

  Özmen, Önder (İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı / Türk Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı, 2021)
  Edebi yazının farklı biçimlerde meydana gelmesi söylem alanlarının genişlemesine, faklı formlarla duygu ve düşüncelerin yaratımına imkân verir. Çok çeşitlilik arz eden edebi türler sanatkârların tüm canlı ve cansız varlıkları ...

View more