İletişim Sanatları Yüksek Lisans Programı / Communication Arts Master's Degree Program

Bu koleksiyon için kalıcı URI

Gözat

Son Gönderiler

Şimdi gösteriliyor 1 - 5 / 63
 • Yayın
  Açık Erişim
  Günümüzde değişen ve gelişen halkla ilişkiler uygulamalarında, fanatizm ve bireysellik olgusunun incelenmesi; Fenerbahçe spor kulübü fener ol kampanyası örneği
  (İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / İletişim Sanatları Ana Bilim Dalı / İletişim Sanatları Bilim Dalı, 2021) Sarıcaoğlu, Özge; Işıklar, Gülnur
  İnsanlığın ortaya çıkışı kadar eski olan iletişim, dönemler içinde gelişmiş ve modern dünyada hayatın her alanında yer almaya başlamıştır. Kurumsallaşmanın ve globalleşmenin artmasıyla beraber kendine kimlik edinen halkla ilişkiler, iletişim olgusuyla birleşerek kurum ve kuruluşların odak noktası haline gelmiştir. Kapital düzenin gelişmesi ve buna paralele olarak hızla büyüyen spor endüstrisi de taraftarıyla daha sağlıklı iletişim kurmayı kendine amaç edinen halkla ilişkileri bünyesine katarak çeşitli çalışmalar yapmaktadır. Sporun, özellikle de futbolun beraberinde getirdiği rekabet duygusuyla ortaya çıkan fanatik taraftarlarla olan iletişimin önemi günden güne artmaktadır. Fanatik taraftarın takımına karşı geliştirdiği duygusal derin bağ kontrol edilemediği takdirde büyük sorunlara yol açmaktadır. Bu çalışma içerisinde fanatik taraftarların da yer aldığı kulübe destek amaçlı kampanyalar ile paylaşımcılık duygusunun getirdiği sonuçların nasıl anlaşıldığı ve algılandığı Fenerbahçe Spor Kulübünün "Fener Ol" çalışması üzerinden incelenmiştir. Yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılarak 8 kampanya katılımcısı üzerinden farklı bulgular tespit edilmiştir. Bu bulgulardan biri kulüplerin bu hazırladığı kampanyaların taraftarlarla var olan bağlarını daha da güçlendirip güçlendirmediğidir. Bu soruya verilen cevapların çoğunluğu ya şartlı olarak ya da şartsız olarak kesinlikle katıldığıdır. Bu durum bize bağ oluşumu için kampanyaların olumlu bir etkisi olduğunu göstermektedir. Çalışma ile ortaya çıkan bir diğer önemli tespit ise kampanyanın hem yeni medya hem de geleneksel medya üzerinden çalışmaya katılan taraftarların haber alabilmesi ve bunu bir açıdan kayda değer bulup takip etmesidir. Bu durum bizi şu gerçeğe de ulaştırabilmektedir. Eğer hem geleneksel hem de yeni medya araçlarını kulüpler çeşitli olumlumalar üzerinden sıklıkla gerçekleştirirlerse bu iletiler taraftarlar tarafından takip edilip dikkate alınabileceğidir.
 • Yayın
  Açık Erişim
  Suha Arın'ın İstanbul belgesellerindeki İstanbul imgeleri
  (İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / İletişim Sanatları Ana Bilim Dalı / İletişim Sanatları Bilim Dalı, 2021) Ağgez, Sezer; Koçer, Zeynep
  Sinema sanatı ortaya çıkmasından bugüne toplumların yaşam alanları olan kentlerle önemli bir bağ kurmuştur. Her çalışmada yeniden inşa edilen bu bağ, günümüze kadar gelen süreçte pek çok kez biçimsel reform geçirmiş ve taşıdığı anlamı yeniden üreten bir yapıya bürünmüştür. Dönemin koşullarına, ele alınan konuya ve belgesel sinemanın yapısal özelliklerine göre şekillen kent öğesi, filmlerde kimi zaman ana evren olarak karşımıza çıkarken kimi zamansa destekleyici bir unsur olarak konumlanmaktadır. Türkiye'nin belgesel sinemasında da her dönem farklı bir role bürünen bu kavram, Suha Arın Sineması için de başta kültür mirasını barındıran bir makro mekân olması sebebiyle pek çok açıdan kıymetli bir noktada yerini almıştır. Bu çalışmada Türkiye'nin belgesel sinema tarihinin en önemli figürlerinden biri olan Suha Arın'ın İstanbul temalı filmleri incelenmiş ve Arın'ın söz konusu filmlerinde İstanbul'a dair imgeleştirme biçimleri ele alınmıştır. Suha Arın'ın ilgili filmlerinde tercih ettiği imgeleme yöntemleri, her filmde görülen ve çalışmaya özgü olan özelliklerine göre kategorize edilmiştir. Elde edilen bulgulardan hareketle Suha Arın'ın İstanbul temasını işleme sürecindeki tercihleri görsel ve işitsel açıdan analiz edilerek imge üretimi konusunda yarattığı üslubu tartışılmıştır.
 • Yayın
  Açık Erişim
  Marka kimliği unsurlarından semboller bağlamında havayolu şirketlerinin sosyal medya stratejileri
  (İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / İletişim Sanatları Ana Bilim Dalı / İletişim Sanatları Bilim Dalı, 2021) Kaplan, Aygün; Oğuz, Ceren Bilgici
  İnternet tabanlı sistemlerin ve teknolojinin gelişmesine bağlı olarak insanların hayatının önemli bir parçası haline gelen sosyal medya, ayrıca markaların hedef kitlelerine ulaşması içinde de önemli bir rol üstlenmektedir. Sosyal medya, kullanıcıların anlık paylaşım yapmalarına imkan sağlayan, kişisel ya da kurumsal sayfalar aracılığıyla dijital içerikler oluşturup, duygu, düşünce, bakış açısı, kişisel ya da kurumsal fotoğraflar vb. gibi pek çok olayı, durumu çevresindeki insanlara ulaştırabilen çevrimiçi bir ağdır. Markalar, sosyal medya içerisinde kendi karakteristik özelliklerinden beslenerek, markanın kimliğini oluşturan temel sembollerin katkı sağladığı bir strateji benimsemektedir. Bu araştırmada marka kimliği bağlamında hava yolu şirketlerinin sosyal medya stratejileri çeşitli açılardan incelenmiştir. İlk olarak seçilen markaların sosyal medya ve kurumsal iletişim yöneticileriyle derinlemesine mülakat yapılmıştır. İkinci olarak da yine seçilen markaların Instagram hesapları belirlenen kriterlere göre analiz edilmiştir. Elde edilen veriler toplanarak seçilen markalar, marka kimliğinden semboller bağlamında ele alınarak sosyal medya stratejileri detaylı olarak ortaya konulmuştur. Anahtar Sözcükler :Sosyal Medya, Sosyal Medya Stratejisi, Marka Kimliği, Marka Kimliği Sembolleri
 • Yayın
  Açık Erişim
  Üniversite öğrencilerinin Instagram kullanımı ile beden algısı ve sosyal onay ihtiyacı arasındaki ilişkinin incelenmesi
  (2021) Kurtyiğit, Doğa; Oğuz, Ceren Bilgici
  Sosyal medya platformlarının bireylerin beden algıları ve sosyal onay ihtiyacı üzerindeki etkileri gün geçtikçe artmaktadır. Sosyal medya kullanımının artması bireylerin etkileme gücünü, beden algısını değiştirmekte ve onaylanma ihtiyacı üzerinde birtakım değişikliklere neden olmaktadır. Bu bağlamda bu araştırmada sosyal medya platformları üzerinden beden algısı ve sosyal onay ihtiyacı arasındaki ilişki araştırılmaktadır. Bu amaç doğrultusunda çalışma, İstanbul'da yer alan devlet ve vakıf üniversitelerinde okuyan toplamda 339 kişi üzerinden anket yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucunda Instagram kullanıcılarının beden algısının ve sosyal onay ihtiyacının a) beden algısının ve başkalarının yargılarına duyarlılık alt boyutu ile arasında negatif yönde anlamlı bir ilişkiye sahip olduğu b) beden algısı ile sosyal geri çekilme alt boyutu ile arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu ve c) beden algısı ile olumlu izlenim bırakma alt boyutları ile arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir.
 • Yayın
  Açık Erişim
  İmgelerin toplumsal işlevinde anlamın görüntüsü
  (İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / İletişim Sanatları Ana Bilim Dalı / İletişim Sanatları Bilim Dalı, 2020) Bilek, Nagihan Umay; Işıklar, Gülnur
  Görsel kültürün etkili olduğu çağın toplumları, iletişim araçlarından kendilerine aktarılan göstergelerle yüklü mesajları algılayarak, görsel dünyada bulunan imgelerin ilettikleri duyguları ve düşünceleri anlamlandırmaya çalışmaktadırlar. Evrende varoluş sürecinde toplumlar her zaman göstergelerle çevrelenmiştir. Sanatın göstergebilimle ilişkilendirilmesi ise iletişim ihtiyacı ile paralel bir varoluş içinde günümüze kadar gelmiştir. Önemli bir iletişim biçimine dönüşen resimlerin, anlatılarından hareket ederek anlam kümeleri içinden zihin kendi imgesini seçerek öznel ifadelerini oluşturmaktadır. Göstergelerin imgesel karşılıkları durağan olmamakla birlikte zamanla değişerek, katmanlı bir yapıya bürünmektedir. İletişimdeki öznel deneyimler nesnel bir temsil aktarımına dönüşerek simgeler, göstergeler, semboller, işaretler oluşmuştur. Sanatın, içinde bulunduğu toplum ve kültürün izlerini taşıdığı bilinmektedir. Bir sanat yapıtını çözümlerken içinde bulunduğu dönem şartları altında değerlendirmek gerekmektedir. İmgelerin öznel ve nesnel anlamları değişkenlik göstermekte birlikte dinamik bir yapıdadır. Bu anlamda gerçekleştirilen sanat yapıtlarındaki anlamın imgeler aracılığıyla yaratılmaya çalışılan anlatıların ele alındığı çalışmada Rönesans dönemi resimlerinden sekiz örnek belirlenerek Roland Barthes'ın "Gösteren ve Gösterilen" kuramı doğrultusunda biçim ve içerik yönünden Göstergebilimsel yöntemle çözümlenmesiyle, derin düzlemlerdeki simgesel anlamlar belirlenmiştir. Anlamlandırma sürecinde Erwin Panofsky'nin "İkonografik ve İkonolojik Eleştiri Yöntemi" ile ilişkilendirilerek resimlerin derin anlamlarındaki etkisi değerlendirilmiştir.