Now showing items 1-13 of 13

  • Bütünleşik Pazarlama İletişimi'nde Kullanılan Bir Ortam Olarak İnternet 

   Çaptuğ, İlke (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Dinler Tarihi Anabilim Dalı, 2005-07)
   Bu çalısmanın amacı pazarlama iletisimi ve bütünlesik pazarlama iletisimi unsurlarıçerçevesinde interneti incelemek, internetin bir ortam olarak degerini ve kullanılırlıgınıarastırmaktır.Arastırmada, öncelikle iletisim, ...
  • Etkili iletişim sürecinde kişilerarası iletişim becerileri ve yaratıcı drama uygulama örneği 

   Orta, Ahmet Zeki (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Dinler Tarihi Anabilim Dalı, 2009-02)
   İnsan; canlılar içinde aklını kullanabilen ve sahip olduğu kültürünü yeni kuşaklara aktarabilen tek varlıktır. Bu özelliğiyle de insan, diğer canlılardan ayrılmaktadır. Bu nedenle değerli, biricik ve özel bir konumdadır. ...
  • Etkili İletişim ve Şenlik Örnekleri 

   Fidan, Ridade (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Dinler Tarihi Anabilim Dalı, 2005-08)
   Bu çalısmanın amacı senlik yasamını ve gündeki yasamı tanımlayarak senlik ve gündelik yasamın kavramlarını tartısmaya açmaktadır. Bu çalısma senlik ve gündelik yasamın ne oldugunu karsılastırmalı bir yöntemle tanımlayarak ...
  • Freud'un kişilik birimleri (id-ego-süperego) ile reklam iletisinin izleyici üstünde yarattığı etkiler arasındaki baglantı : Magnum, kalbim benecol ve lösev reklamları üzerine bir araştırma 

   Oktuğ, Zeynep (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Dinler Tarihi Anabilim Dalı, 2007-08)
   Bu çalısmanın konusu, televizyon reklamlarının izleyici üzerinde etkili olmasına yönelik arastırmalarda ruhbilimin kullanılmasına örnek olusturmak, ruhbilim ve reklam olgularına çalısma içerisinde kurulan baglantılar ...
  • Halkla ilişkilerde oyun-eğlen işlevinin evrimi 

   Tuna, Sinem (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Dinler Tarihi Anabilim Dalı, 2005-08)
   Bu çalışmada oyun-eğlen işlevinin tarihsel gelişmesi irdelenerek, bir halkla ilişkiler etkinliği olarak olarak günümüzün festival-şenlik yapısının temel öğelerinin anlamlandmlmasma katkıda bulunmak amaçlanmıştır.Çalışmanın ...
  • Kişilerarası İletişimde Eyleyenler İlişkisi Öğretmen, Öğrenci ve Veli İlişkileri Açısından Değerlendirme 

   Ulusavaş, Pınar (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Dinler Tarihi Anabilim Dalı, 2005-08)
   Bu çalışmada "Kişilerarası İletişimde Eyleyenlerin Önem Vermesi Gerekenler" üzerinde durulmuştur.
  • Kurum imajı ve lider etkileşimi: Sivil toplum kuruluşları örneği 

   Kilik, Metin (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Dinler Tarihi Anabilim Dalı, 2011)
   Günümüzde kurumlar, ilk olarak kişilerin karşısına çıktıkları görüntüleriyle algılanmaktadır. Kamuoyu ile doğrudan iletişimi gerçekleştiren araç ise kurum kimliğidir. Kurum kimliğinin oluşmasını sağlayan durum ise kurum ...
  • Küreselleşme sürecinde medyadaki dezenformasyon ve Irak işgali örneği 

   Alp, Hakan (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Dinler Tarihi Anabilim Dalı, 2011-06)
   1980'li yıllarla birlikte dünyada küreselleşmenin etkisiyle medya sektöründe yoğunlaşma ve finansal hareketlerin hızlandığını görüyoruz. Kamu yararına yayın yapma olanakları gün geçtikçe kısıtlanırken, medya endüstrisinde ...
  • Marka farkındalığı yaratma sürecinde sanal ortamın etkisi: Advergaming 

   Tarhan, Güzin (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Dinler Tarihi Anabilim Dalı, 2009-02)
   Günümüzde üretim kültürünün yerini tüketim kültürünün, ürün kültürünün yerini marka ve imge kültürünün aldıgı bir gerçektir. Farkındalık yaratmak, olumlu bir imge yaratmak, itibar saglamak, yeni bir imge yaratmak ya da ...
  • Metinlerarası anlam aktarımında bir yöntem olarak ekfrasis: Şiir-roman ve sinemada kullanımı 

   Şengül, Şebnem (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Dinler Tarihi Anabilim Dalı, 2012-01)
   Görsel sanatlar ve yazın ilişkisi çağlar boyunca değişik yaklaşımları beraberinde getirmiştir. Görsel sanat yapıtlarının kullanım alanlarının yaygınlaşması, edebiyat, sinema, reklam gibi birbirinden bağımsız alanlarda ...
  • Reklam filmlerinin evriminde düşünsel bir dönüşüm: Apple - 1984 

   Tatlı, Erdem (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Dinler Tarihi Anabilim Dalı, 2007-08)
   Bu çalışmanın konusu ?Apple 1984? reklam filminin göstergebilimsel çözümlemesidir. Çalışmada öncelikle reklam, marka, iletişim gibi kavramlar tanımlanmış, reklamın tüketim toplumundaki etkileri incelenmiştir. Daha sonra ...
  • Televizyon Dizilerinde Erkek İmgesi 

   Tanrıvermiş, Şenay (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Dinler Tarihi Anabilim Dalı, 2007-12)
   Televizyon dizileri televizyon programlarının vazgeçilmezlerindendir. Türk televizyonlarında son dönemde oldukça yer alan diziler izlenme rekorları kırmaktadır. Dizileri bu denli başarıya götüren farklı anlatı yapıları ve ...
  • Toplumsal sorumluluk ve bilinçlendirme kampanyaları: TEMA Vakfı örneği 

   Bozkurt, Serap (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Dinler Tarihi Anabilim Dalı, 2009)
   Özellikle sanayi devriminden sonra insanlık, yeni düşünce akımlarının ortaya çıktığı, gelişimin ve değişimin hız kazandığı ve üretimin seri hale geldiği yepyeni bir çağa girmiş oldu. Ancak tüm bu olumlu gelişmelerin yanı ...