Now showing items 1-20 of 48

  • Türk spor yönetiminde kendine özgü bir yapılanma: Türkiye Futbol Federasyonu 

   Özelçi, Mustafa Aytaç (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Hukuk Anabilim Dalı, 2007-08)
   Tez çalışmasında amacımız, günümüz Türk spor yönetimine gelinceye kadar geçen süreçte yer alan spor örgütlerini hukuksal açıdan ve kurumsal yönden inceleyerek, Türk spor yönetiminin gelişiminin nasıl bir süreç izlediğini ...
  • Avrupa insan hakları sözleşmesinin 7. maddesi ışığında suç ve cezada kanunilik ilkesi 

   Sade, Ümit (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Hukuk Anabilim Dalı, 2007-11)
   Bu çalışmanın konusu Ceza Hukukunun anayasası ve evrensel nitelikte olan suç ve cezada kanunilik ilkesidir. Bu amaç için kavram olarak ilkenin açıklanması, tarihsel süreç, karşılaştırmalı hukukta ilkenin görünümü, Türk ...
  • İdari yargıda iptal kararlarının sonuçları 

   Altınok, Elif (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Hukuk Anabilim Dalı, 2008-08)
   Hazırlamış olduğumuz bu yükseklisans tez çalışmamızın konusu, “idari yargıda iptal kararlarının sonuçları”dır. Bilindiği gibi hukuk devletinin geçerli olduğu bir ülkede, idare edilenlerin, kamu gücü ile donatılmış idare ...
  • Ormanların idare hukuku açısından korunması 

   Bilgin, Sakine Nilüfer (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Hukuk Anabilim Dalı, 2008-09)
   Tez çalışmasında amacımız, idare hukukunda çevre konusunun gittikçe önem kazanmasıyla, doğal kaynaklarımızdan biri olan ormanların korunmasına ilişkin hukuksal düzenlemelere idare hukuku açısından bakmak ve ormanların ...
  • Kamulaştırmada bedel tespiti 

   Pehlivan, Cihan (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Hukuk Anabilim Dalı, 2008-10)
   1982 Anayasası herkesin mülkiyet hakkına sahip olduğunu belirtmekle beraber, mülkiyet hakkının kamu yararı amacıyla sınırlanabileceğini de öngörmüştür. (m. 35) Bu çerçevede, özünde kamu yararı bulunan kamulaştırma ...
  • Yeni Türk ceza kanununda bir güvenlik tedbiri olarak belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma 

   Karaosmanoğlu, Mustafa (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Kamu Hukuku Anabilim Dalı, 2008-10)
   Yüksek lisans tezi niteligindeki bu çalısmanın konusu 5237 sayılı Yeni Türk Ceza Kanununun 53. maddedesinde düzenlenen belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma güvenlik tedbirinin incelenmesidir. Bu maddede kisinin ...
  • Olağan kanun yolu olarak istinaf ve bölge adliye mahkemesi cumhuriyet savcısının istinafta rolü 

   Bağcı, Bülent (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009-05)
   Türk ceza hukukunda 26.09.2004 tarihinde kabul edilen 5235 sayılı Adli Yargı ilk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kurulus, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun ve 04.12.2004 tarihinde kabul edilen 5271 sayılı ...
  • Kamu hukukunda ecrimisil 

   Katipoğlu, Yılmaz (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Kamu Hukuku Anabilim Dalı, 2009-06)
   Bu çalışmada kamu hukukunda ecrimisil uygulaması incelenecektir. Çalışmada önce kavram olarak ecrimisil üzerinde durulacak, hukuki rejimi ve uygulamada var olan durumlar çerçevesinde ecrimisilin sona ermesi incelenecektir ...
  • İdari yargıda ehliyet 

   Coşkun, Şenol (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Hukuk Anabilim Dalı / Kamu Hukuku Bilim Dalı, 2009-10)
   Doktrinde Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda düzenlenen genel ehliyet (genel yetenek) kurallarına objektif ehliyet, İdari Yargılama Usulü Kanununda düzenlenen idari yargılama hukukuna münhasır ehliyet kurallarına ise ...
  • İmar mevzuatına aykırı yapı kavramı ve denetimi 

   Şaşmaz, Canbulut (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Kamu Hukuku Anabilim Dalı / Hukuk Bilim Dalı, 2010)
   Çalışma dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde imar ve imar hukuku kavramları ile imar hukukunun kaynakları ve imar hukukunda idari tedbir uygulama hak ve yetkisine sahip idareler ele alınmıştır. İkinci bölümde ise, ...
  • CMK'da Cumhuriyet savcısının görev ve yetkileri 

   Öztürk, Burhanettin (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Hukuk Anabilim Dalı / Kamu Hukuku Bilim Dalı, 2010-08)
  • İdari yargının görev alanının belirlenmesi sorunu 

   Çeken, Mesut (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Kamu Hukuku Anabilim Dalı, 2011)
   Görev konusu; genel olarak bir yargı yerinin dava konusu yönünden uyuşmazlığın çözümünde yetkili olması anlamını taşımaktadır. Yargı sisteminin ya da bir yargı sistemi içinde yer alan yargı yerinin görev alanının belirlenmesi ...
  • Kamu İcra Hukukunda ödeme emrine karşı dava 

   İhtiyar, Önder (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Kamu Hukuku Anabilim Dalı / Hukuk Bilim Dalı, 2011-04)
   Bu tezde ödeme emrinin tebliği, idari işlem niteliği, ödeme emrine karşı açılan davalarda yetki, şekil, sebep, konu, amaç öğeleri bakımından hukuka aykırılıklar, ödeme emrine karşı açılan davalarda dava açma süresi, itiraz ...
  • Memur disiplin hukukunun genel ilkeleri 

   Orman, Harun (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Kamu Hukuku Anabilim Dalı / Kamu Hukuku Bilim Dalı, 2011-07)
   Kamu hizmeti, toplum düzeninin içinde ayrı bir düzenlemeye ihtiyaç gösteren özel bir alandır. Kendine özgü kurumları ve kuralları vardır. Hedefi toplumsal düzenin işlemeyen yönlerini tamir ederek topluma düzen getirmek ...
  • İdari yargıda ispat 

   Göztaş, Kenan (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Hukuk Anabilim Dalı / Kamu Hukuku Bilim Dalı, 2011-07)
   Çalışmamızda, öncelikle idari yargılama usulünde ispatın konusu, idari yargıda ispat yükü kavramı, ispat yükü için genel kurallar ve istisnaların neler olduğu açıkalmış ve ispat yükünün yargılama usullerinde karşılaştırılması ...
  • Kolluğun zor ve silah kullanması 

   Güner, Selda (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Kamu Hukuku Anabilim Dalı, 2011-12)
   Devlet; toplumda asayişi sağlama, her yönü ile huzur ve güven ortamını yaratma ve koruma, suçları önleme görevini kolluk aracılığıyla yerine getirir. Kolluğun bu görevinin kaynağı ise yasalardan aldığı yetkidir. Kolluk; ...
  • Türk Ceza Kanununda dava zamanaşımı 

   Cihangir, Canip (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Kamu Hukuku Anabilim Dalı, 2012)
  • Ceza Hukuku açısından tıbbi müdahalede mağdurun rızası 

   Yıldız, Ceren (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Hukuk Anabilim Dalı / Kamu Hukuku Bilim Dalı, 2012-06)
   Hukuka uygunluk nedenlerinden olan rıza kavramı son zamanlarda tıp biliminin gelişmesiyle beraber gerçekleşen tıbbi müdahaleler açısından ceza hukuku ile beraber doğabilecek olumsuz sonuçlar karşısında sorumluluk doğmasının ...
  • İmar planlarına karşı açılan davalarda ilk inceleme 

   Ulusoy, Murat (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Kamu Hukuku Anabilim Dalı, 2012-07)
   Bu çalışmamızın konusunu, imar planlarına karşı açılan davaların ilk incelemesi oluşturmakta olup, çalışmamızın temelini idari yargıda ilk inceleme müessesesi teşkil etmektedir. Bununla birlikte çalışmamızda ilk inceleme ...
  • Yargı kararları ışığında hukuka uygunluk bakımından yapılaşma ve sonuçları 

   Yıldız Doğan, Aslı Ceren (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Hukuk Anabilim Dalı / Kamu Hukuku Bilim Dalı, 2012-10)
   İmar Hukuku genel anlamıyla yapıların hukuka uygunluğu konusunda kamu adına denetim ve gözetim sağlayan bir hukuk dalıdır. Son yıllarda, gerçekleşen hızlı nüfus artışı, büyük kentlerin sürekli olarak kırsal alanlardan göç ...