Now showing items 1-20 of 65

  • 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Kapsamındaki İhalelerin İdari ve Yargısal Denetimi 

   Seyhan, Serkan (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Kamu Hukuku Anabilim Dalı, 2018)
   4734 sayılı Kanun ile düzenlenmiş olan kamu ihalelerinin idari ve yargısal denetimi konusu bu çalışmanın kapsamını oluşturmaktadır. Çalışmanın amacı, serbest piyasa ekonomisinde kamu kaynaklarının verimli kullanımı ve ...
  • 5237 sayılı TCK. nun 220. maddesi gereğince suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçu 

   Seçer, Volkan (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Hukuk Anabilim Dalı / Kamu Hukuku Bilim Dalı, 2012-11)
   Örgütlü suçluluk, eylemlerini gerçekleştirmek için niteliği ne olursa olsun,işlenen suçla suç işlemek için kurulmuş bir örgüttür. Örgütlü suçun oluşabilmesi için doğrudan kast ile niteliği ne olursa olsun işlenen suçla, ...
  • 5237 sayılı Türk Ceza kanununda güveni kötüye kullanma suçu 

   Çam, Fatih (İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Kamu Hukuku Anabilim Dalı, 2019)
   Güveni kötüye kullanma suçu 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 155. maddesinde ve "Malvarlığına Karşı Suçlar" bölümünde düzenlenmiştir. Bu düzenleme ile yasa koyucu kişinin mülkiyet hakkının korunması ve aralarındaki güven ...
  • 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre petrol ve petrol ürünleri kaçakçılığı suçları 

   Gezer, Reşat Doğukan Hazer (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Kamu Hukuku Anabilim Dalı / Kamu Hukuku Bilim Dalı, 2016)
   Petrol, daha yeni keşfedildiği zamanlardan itibaren hem onu keşfeden devletlere bir kısım yararlar sağlamış, hem de bu devletlerin başına bela olmuştur. İnsanlığın ilerlemesi açısından bir basamak olarak görülebilecekken, ...
  • Avrupa insan hakları sözleşmesinin 7. maddesi ışığında suç ve cezada kanunilik ilkesi 

   Sade, Ümit (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Hukuk Anabilim Dalı, 2007-11)
   Bu çalışmanın konusu Ceza Hukukunun anayasası ve evrensel nitelikte olan suç ve cezada kanunilik ilkesidir. Bu amaç için kavram olarak ilkenin açıklanması, tarihsel süreç, karşılaştırmalı hukukta ilkenin görünümü, Türk ...
  • Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatları ışığında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarının kesintisiz infazının işkence yasağı açısından incelenmesi 

   Altınok Villemin, Derya (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Hukuk Anabilim Dalı / Kamu Hukuku Bilim Dalı, 2014-08)
   Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarının kesintisiz infazının Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi güncel kararları ile işkence yasağı kapsamında incelenmiştir.
  • Avukatlar hakkında arama ve elkoyma 

   Tığlı, Dicle Erdoğmuş (İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Kamu Hukuku Ana Bilim Dalı / Kamu Hukuku Bilim Dalı, 2021)
   Tez çalışmamızda, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nda birinci kitap, dördüncü kısımda, koruma tedbirleri başlığı altında düzenlenen arama ve elkoyma tedbirleri ile avukatlar hakkında arama ve elkoyma tedbirinin uygulanması ...
  • Avukatlar hakkında cezai soruşturma ve kovuşturma usulü 

   Küçük, Bengü (İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Kamu Hukuku Ana Bilim Dalı / Kamu Hukuku Bilim Dalı, 2021)
   Toplumun adaletin gerçekleşmesine yönelik beklentisi, hak arama özgürlüğünün ve savunma hakkının temsilcisi avukatların görevlerini her türlü baskı, tehdit ve korkudan uzak yapabilmelerini gerektirmektedir. Avukatlık ...
  • Ceza Hukuku açısından tıbbi müdahalede mağdurun rızası 

   Yıldız, Ceren (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Hukuk Anabilim Dalı / Kamu Hukuku Bilim Dalı, 2012-06)
   Hukuka uygunluk nedenlerinden olan rıza kavramı son zamanlarda tıp biliminin gelişmesiyle beraber gerçekleşen tıbbi müdahaleler açısından ceza hukuku ile beraber doğabilecek olumsuz sonuçlar karşısında sorumluluk doğmasının ...
  • Ceza Muhakemesi Hukukunda arama ve elkoyma 

   Karapazar, Meltem Deniz (İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Kamu Hukuku Ana Bilim Dalı / Kamu Hukuku Bilim Dalı, 2021)
   Ceza Muhakemesi Hukukunda Arama ve Elkoyma isimli tez çalışmamızda ceza muhakemesi açısından çok önemli bulduğumuz iki koruma tedbiri, birbirleri arasındaki bağ da göz önüne alınarak çalışmaya esas alınmıştır. Çalışma ...
  • Ceza muhakemesi hukukunda gizli soruşturmacı 

   Aydın, Müge (İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Kamu Hukuku Ana Bilim Dalı / Kamu Hukuku Bilim Dalı, 2021)
   Örgütlü suçlulukla mücadelede, klasik koruma tedbirlerinin yanı sıra kimi zaman modern koruma tedbirlerinin dahi çaresiz kalması; suç ortamına girilerek, suçun daha yakından soruşturulması mecburiyetini doğurmuştur. Bu ...
  • Ceza Muhakemesi Kanunu'nda uzlaşma kurumu 

   Şahin, Altuğ Kürşat (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Kamu Hukuku Anabilim Dalı / Kamu Hukuku Bilim Dalı, 2013)
   Bu çalışmanın konusu 5271 sayılı Ceza Muhakemeleri Kanunu ile usul hukukumuza giren uzlaşma kurumunun hukukumuzdaki uygulaması, etkinliği ve işlerliğini irdeleyip anlatmaktadır. Araştırma, uzlaşma kurumunun yürürlüğe girdiği ...
  • Ceza Muhakemesinde Alternatif Uyuşmazlık Çözümü Olarak "Uzlaştırma Kurumu'' 

   Bıkmaz, Raif (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Kamu Hukuku Anabilim Dalı, 2018)
   Ceza sistemleri uzun süre, cezalandırıcı adaleti esas alan bir uygulama içerisinde iken, mağdur haklarının korunması yönünde yaşanan gelişmeler ve akabinde onarıcı adaletin ön plana çıkmasıyla alternatif uyuşmazlık çözüm ...
  • Cinsel kimliklerin ötesinde: Queer hukuk kuramı 

   Erdoğan, Ali (İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Kamu Hukuku Ana Bilim Dalı / Kamu Hukuku Bilim Dalı, 2020)
   Queer Hukuk Kuramı, en temelinde kimlikler ve sonrasında da queer kurama dair tarihsel süreç içerisinde ortaya atılan düşünceler ile doğal bir bağlantı içerisindedir. Bunun yanında, eşitlik ilkesinin mutlak bir şekilde ...
  • CMK'da Cumhuriyet savcısının görev ve yetkileri 

   Öztürk, Burhanettin (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Hukuk Anabilim Dalı / Kamu Hukuku Bilim Dalı, 2010-08)
  • Cumhuriyet savcısının kovuşturmaya yer olmadığına dair kararı ve denetimi 

   Çiftçioğlu, Cengiz Topel (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Kamu Hukuku Anabilim Dalı / Kamu Hukuku Bilim Dalı, 2013-11)
   5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu?nu, suç şüphesinin öğrenilmesiyle başlayan soruşturma evresinin, adeta tek hukukçusu olan Cumhuriyet savcısını, bu evrenin odağına yani merkezine almıştır. Bu nedenle öğretide, Cumhuriyet ...
  • Elektronik Haberleşme Hukukundaki İdari Yaptırımlar ve Yargısal Denetimi 

   Yüksel, Aytaç (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Kamu Hukuku Anabilim Dalı, 2018)
   Bu çalışmanın konusu, elektronik haberleşme hukukundaki idari yaptırımlar ve bu yaptırımların yargısal denetimidir. Bu kapsamda çalışmamızda, elektronik haberleşme sektöründe uygulanan kanunlar ve ikincil düzenlemelerde ...
  • Haberleşmenin Engellenmesi Suçu 

   Hacıfazlıoğlu, Tuğçe (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Kamu Hukuku Anabilim Dalı, 2018)
   Haberleşme özgürlüğü ve haberleşmenin engellenmesi suçu geniş bir perspektifle ele alınmaktadır. Haberleşme, toplumsal yaşamda olmazsa olmaz bir unsur olarak yer alır. Haberleşme hakkı, anayasa ile güvence altına alınmış, ...
  • Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı bakımından Türk Hukukundaki yeri 

   Arslan, İzzet (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Kamu Hukuku Anabilim Dalı / Kamu Hukuku Bilim Dalı, 2015)
   Bu çalışma Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı bakımından Türk hukukundaki yerinin belirlenmesi üzerine yapılmıştır.
  • Hükmün açıklanmasının geri bırakılması 

   Tatlı, Yakup (İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Kamu Hukuku Ana Bilim Dalı / Kamu Hukuku Bilim Dalı, 2019)
   Ceza mevzuatımıza ilk defa 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu (ÇKK) ile giren ve çocuk suçlular hakkında uygulanan hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB) müessesesi akabinde 19/12/2006 tarihli, 5560 sayılı yasayla 5271 ...