Welcome to the Open Access System!


OpenAccess@IKU is the Academic Open Access System of Istanbul Kultur University. It was established in June 2014 to digitally store and open access the academic outputs of Istanbul Kultur University in international standards. OpenAccess@IKU includes academic outputs such as articles, presentations, thesis, books, book chapters, reports produced within the body of Istanbul Kultur University.


Supported by SelenSoft

Recent Submissions

Item
Open Access
Ceza Hukuku Boyutuyla Çevrimiçi Çocuk Cinsel İstismarı
(İstanbul Kültür Üniversitesi, 2021) TUNA, GÜLBİKE NİLAY ELVERDİ; Efser Erden Tütüncü
Çocukların çevrimiçi cinsel istismarı başlığı altında yer alan birinci bölümde; siber uşaklaştırma (cyber grooming), uşaklaştırma sürecinde kullanılan teknikler; çocukla cinsel içerikli mesajlaşma (sexting), çocuğa cinsel amaçlı şantaj (sextortion), çocuk cinsel istismar materyali, gerçek zamanlı çocuk cinsel istismarı canlı yayını (live streaming of child sexual abuse in real time), uşaklaştırmanın (grooming) siber alanda nasıl gerçekleştiği ve yabancı hukuklarda bu suça ilişkin düzenlemeler aktarılmaya çalışılacaktır. Çalışmanın ikinci bölümünde ise siber uşaklaştırma suçu ve bu süreçte oluşan diğer suç tiplerinin Türk Ceza Hukuku ve Türk Ceza Kanunu kapsamında değerlendirmesi yer almaktadır.
Item
Open Access
Leed Sertifikalı Karma Kullanımlı Projelerin Sosyo-Ekonomik Sürdürülebilirliğinin Değerlendirilmesi
(İstanbul Kültür Üniversitesi, 2021) NAHIDI, SEYEDEHAIDA; Gamze Alptekin
İnşaat sektörünün ihtiyaçlar doğrultusunda giderek artan üretim hareketleri ve desteklediği yan sektörlerin faaliyetleri geleneksel inşaat anlayışına göre küresel ölçekte geri dönülemez çevresel hasarlara neden olmaktadır. Sera gazlarının Dünya'daki ekolojik çeşitliliğe zarar vermesinin önlenmesi ve gelecek nesillere yaşanılamaz bir ortam bırakılmaması biraz da bugünkü sürdürülebilir çabalarımıza bağlıdır. Bu kapsamda son yıllarda bilinçli tüketicinin yapı talebi sürdürülebilir yapılara doğru kaymış bununla birlikte üreticilerin, işverenin ve inşaat yapım şirketlerinin prensiplerini sürdürülebilir yönetim anlayışına çevirmeleri bir zorunluluk haline gelmiştir. Bu amaçla atılan adımların en önemlisi sürdürülebilirliği bir standart haline getiren sertifikalardır. Nitekim bu çevre korunumunu esas alan uygulamaların yalnızca çevresel değil, ekonomik ve sosyal sonuçları da olduğu yapılan pek çok çalışmada tespit edilmiştir. Bu tez kapsamında problemin tanımlanmasından sonra 2. bölümde sürdürülebilirlik kavramı çevresel, sosyal ve ekonomik boyutları ile incelenmiş, sürdürülebilir yapı standartları ve sertifikalardan kısaca bahsedilerek LEED sertifika sistemi yine sürdürülebilirliğin temel boyutları açısından ilişkilendirilerek ele alınmıştır. Söz konusu çalışma yapım yönetimi alanına ait olduğu için yaşam döngüsü içerisinde sürdürülebilirliğin tasarım-yapım ve kullanım aşamasındaki rolü açıklanarak 3. bölümde konuya karma yapılar ölçeğinde yakından bakılmıştır. Burada sürdürülebilirlik sosyo-ekonomik kriterlere göre daha dar bir kapsamda ele alınarak, yine LEED krtierlerinin sosyo-ekonomik sürdürülebilirliğe katkısı araştırılmıştır. Son bölümde ise, literatür taramasından elde edilen bilgilerin Emlak Konut Şirketi bünyesinde yapılan 3 adet karma sürdürülebilir proje üzerinden karşılaştırmalı olarak değerlendirmesi yapılarak, bu 3 proje ve genel karma projelerin sosyo-ekonomik sürdürülebilirliğine ilişkin sonuçlar ortaya koyulmuştur.
Item
Open Access
Mitolojinin Türk Tasavvufuna Etkileri
(İstanbul Kültür Üniversitesi, 2021) ASLANHAN, CANSIN; Muharrem Kaya
Mitolojinin Türk Tasavvufuna Etkileri adlı bu çalışma, giriş ve dört bölümden oluşmaktadır. Giriş bölümünde "mitoloji" kavramının detaylı açıklaması yapılmış ve mitoloji alanında yapılan çalışmalarla bu kavram desteklenmeye çalışılmıştır. Ardından mitoloji, din ve tasavvuf ilişkisi çerçevesinde ele alınmış ve tasavvufta yer alan önemli kavramlar, konunun teorik kısmının anlaşılması için özetlenmiştir. Birinci kısımda, Antik Yunan, Roma ve Ortadoğu sahalarında ortaya çıkan, yaratılış mitosları, törenler ve ritüellerin kökenleri incelenmiş ve bu törenlerin, tasavvufta var olan törenlerle karşılaştırılması yapılmıştır. Aynı zamanda gizem dinlerinde var olan öğretilerin kökeni, tasavvuftaki öğretiler bağlamında incelenmiştir. İkinci bölümde, Hint-Budist mitolojisi bağlamında tasavvufi öğretiler incelenmiş ve bu mitolojilerin tasavvuf üzerinde etkileri, birtakım öğretiler çerçevesinde ele alınmıştır. Üçüncü bölümde, İran mitolojisinde var olan unsurların, tasavvuftaki yeri incelenmiş ve örneklemelere yer verilmiştir. Çalışmamızın dördüncü ve son bölümünde ise tasavvuf ve Şamanizm arasındaki ilişki karşılaştırmalı bir şekilde incelenmiş ve belirli çalışmaların ışığı altında bu karşılaştırmalar örneklendirilmiştir.
Item
Open Access
Mutant Çeltiklerde (Oryza Sativa) Tuzluluğa Tolerans ile İlgili miRNA'ların Belirlenmesi
(İstanbul Kültür Üniversitesi, 2021) İMECE, BÜŞRA; Çimen Atak
Bu tez kapsamında T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Bitki Biyoteknolojisi Labrotuvarı'nda ülkemizde yaygın ekime sahip olan Osmancık-97 çeşidi ve gama radyasyonu ile tuzluluğa toleranslı olarak elde edilmiş mutant 300-5 çeltik hattının, tuz stresi altında tuzlulukla ilişkisi belirlenen miRNA profilleri (miR156a, miR159a, miR169b, miR393a, miR398a ve miR820a) ve bu miRNA'ların etki ettiği genlerin (SPL16, MYB, HAPC2, AFB2, TIR1, CSD2 ve DRM2) tuz stresindeki ifadelerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Tuza toleranslı mutant ile kontrol grubu olarak belirlenen Osmanık-97 çeşidi tuzlu (150 mM NaCl) ve tuzsuz ortamlarda T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Bitki Biyoteknolojisi Labrotuvarı'nda in-vivo ortamda geliştirilmiştir. Hasadı yapılan bitkilerin miRNA ifadelerindeki değişimleri karşılaştırmak amacı ile miRNA izolasyonu yapılmış ardından cDNA reaksiyonu gerçekleştirilmiş ve Probe tabanlı Real-Time PCR analizi yapılmıştır. Elde edilen veriler Osmancık-97 bitkisi ile M-300-5 hattı arasında karşılaştırılmıştır. miRNA'ların hedef gen bölgelerindeki ifadelerin değişimlerini incelemek için tasarımı yapılan primerler ile Real-Time PCR analizi yapılmıştır. Elde edilen bulgular Osmancık-97 çeltik çeşidine ait bitkiler ile M-300-5 hattı arasında karşılaştırılmıştır. Sonuç olarak yapılan bu çalışmada seçilen mutant bitkide tuz stresinde belirlediğimiz tüm miRNA'ların ifadelerinde artış gözlenmiştir. miRNA gruplarının hedef aldığı gen bölgelerinden metilasyon ile ilişkili gen bölgesi DRM2'de, transkripsiyon faktörü olan NF-YA (HAPC2), kök gelişimi ile ilişkili gen bölgesi AFB2 ve TIR1'de, çiçeklenme ile ilişkili gen bölgesi SPL16'da azalma meydana gelirken, MYB transkripsiyon faktöründe ve SOD ile ilişkili olan CSD2 gen bölgesinde artış olmuştur. Yapılan bu çalışma laboratuvarımızda mutasyon ıslahı metodu ile geliştirilmiş mutant hatlar ile gerçekleştirildiğinden elde edilen miRNA ifadelerindeki değişiklikler özgün değer taşımaktadır.
Item
Open Access
Smart City Roadmap for Istanbul
(İstanbul Kültür Üniversitesi, 2021) ALIZAI, MOHAMMAD FEROZ; Mehmet Nurettin Uğural
Growing population and rapid urbanization brought challenges like traffic congestion, environmental impacts, energy consumption, and road accidents to cities across the globe. Istanbul is among the top five congested cities in the world where its residence spends almost 200 hours every year in traffic congestion, to cope with these challenges, cities must take undertake a shift to become smarter and improve their transportation systems. Therefore, this study seeks to explore and analyze smart transportation development in the smart city context with a particular view on Istanbul city to fill this shortage. This study which is a three step systematic literature review consisting of bibliometric analysis from most cited Scopus publications in the last couple of decades, aims to review and classify previous studies by using a systematic literature review approach following PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses) guidelines. Along with systematic literature review 27,431 records from the Scopus database were identified and after quality assessments by using PRISMA guidelines, inclusion and exclusion criteria 27 studies were selected for the analyzes and likewise, bibliometric analysis results with the support of VOSviewer software, revealed that smart cities are interrelated with smart transportation, IoT, sensors, and big data. Furthermore, the results introduce a roadmap and suggest that in order to build future cities in a more sustainable way, air taxi drones, electrical and autonomous vehicles will result in a safer, emission-free, and cleaner smart city and requires the theoretical and empirical attention of researchers. Taken together, this study offers valuable insights and implications into evaluating smart city from a transportation perspective to support city leaders, policymakers, and local governments to reduce traffic congestion and develop new emerging technologies.
google-scholar
base
opendoar
roar
handle.net